Ivar Aasen: Det norske Folkesprogs Grammatik (1848)

Udgivet pa det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Bekostning. Kristiania. Trykt hos Werner & Comp. 1848

Tittelside

Skrevet om Det norske Folkesprogs Grammatik:

«Det norske Folkesprogs Grammatik» er eit sjeldsynt vitskapsverk, som vinn inn nytt land for norsk vitskap og legg klårt fram måltilstandet hjå oss i ny tid. Det er velskipa med ei grundig gjennomgåing av eit rikt personleg innsamla tilfang. Det er i røynda det største vitskapsverket åt Aasen, endå om han ikkje i alt såg alle målovringane så klårt eller greidde så vel ut alt som han seinare gjorde. Det er eit sjølvstendig nybrotsarbeid, og han hadde ikkje førebilete eller tilsvarande verk frå den tid eller før, anten her heime eller i andre mål. Ein kan einast likna det i hop med arbeid av den store målgranskaren Jacob Grimm og tyskaren Schmeller som grunnla den tyske målføregranskinga om lag på same tid. Men Aasen kjende ikkje deira verk, før han var mest ferdig med arbeidet sitt.»

Olav Midttun: Menn og bøker. Oslo: Det Norske Samlaget 1963, s. 32.


Vi gjengir her Fortale og Indledning i jpg-format. Hvert dokument er ca. 190 kB. Originalformatet er 12,5 x 20 cm.

Tittelside | Fortale | IV–V | VI–VII | VIII–IX | X–XI | XII–XIII | XIV–XV | Indledning | 2–3 | 4–5 | 6–7

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021