Aars, Hofgaard, Moe: Om en del retskrivnings- og sprogspørsmål (1898)

TittelsideOm en del retskrivnings- og sprogspørsmål (nb.no). Redegjørelse til det kongelige departement for kirke- og undervisningsvæsenet av J. Aars, S. W. Hofgaard og Moltke Moe. (Særaftryk af univ.- og skoleannaler.) Kristiania. A. W. Brøggers bogtrykkeri. 1898.

Om skriftet


I 1893 ble former som hester og berg tillatt i skriftlige arbeid i skolen i tillegg til de tradisjonelle formene heste og bjerge. Likeledes ble fortidsformer som strævde og talte tillatt i tillegg til strævede og talede, og rope, blaase og leke i tillegg til raabe, blæse og lege. I 1894 ble formene tatt inn som valgfrie former i Aars’ Norske Retskrivningsregler.

Men valgfriheten skapte problemer i undervisningen. Høsten 1897 uttalte Moltke Moe, J. Aars og S.W. Hofgaard overfor departementet at det burde fastsettes en bestemt skrivemåte i skolen. Departementet bad om en utredning, og Moe, Aars og Hofgaard la våren 1898 fram Om en del retskrivings- og sprogspørsmål.

Forslaget vakte strid. Bjørnson gikk sterkt ut mot framlegget: «Lad os i Retskrivingen holde Lag med Danskerne, saa længe og saa langt som muligt!» Mange deltok i debatten i årene kom fulgte, bl.a. Hjalmar Falk, August Western, Johan Storm, Sophus Bugge og Alf Torp. Tidlig i ordskiftet – høsten 1899 – sendte Moe, Aars og Hofgaard ut et tillegg med forslag til mer konsekvente regler.

Høsten 1906 sammenkaldte departementet til et møte om retskrivingssaken. Møtet fant sted 10. september. Foruten statsråd Jensen og ekspedisjonssjef Ræder deltok Hofgaard, Moltke Moe, J. Aars, Johan Storm, Hjalmar Falk, Amund B. Larsen, Johan Nicolaisen, Marius Nygaard, William Nygaard, Ivar Alnæs og skolestyrer Refsdal. Storm gikk mot utstrakt bruk av harde konsonanter, de andre gikk inn for en reform. Aars og Nygaard fikk i oppgave å utarbeide et forslag. Innstillingen kom seinhøstes samme år, og framlegget ble gjennomgått av Falk, Moe og Nicolaisen.

Endelig utkast ble lagt fram for departementet tidlig i 1907, og ved kgl.res. 19. februar 1907 ble den nye rettskrivningen fastsatt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.04.2005 | Oppdatert:14.12.2023