Nordisk og internasjonalt samarbeid


Norden-logoSpråknemndenes nettverk
Språknemndene i Norden samarbeider gjennom et nordisk nettverk. En nordisk sekretær i hvert land fungerer som kontaktperson for nettverket. Nettverket møtes årlig.

Nettverket gir ut årsskriftet Språk i Norden. Skriftet inneholder blant annet foredrag fra de nordiske språkmøtene, oversikt over ny språklitteratur og nye ordbøker og informasjon om aktuelle saker i det nordiske språksamarbeidet. Nettverket er også ansvarlig utgiver av andre skrifter og rapporter. De fleste publikasjonene er tilgjengelige på nettsidene.

Fra 1954 har det blitt arrangert årlige nordiske språkmøter. Språksamarbeidet omfatter også nordiske kurs og konferanser, blant annet om klarspråk, språkteknologi, nabospråkforståelse, språk i høyere utdanning, domenetap, terminologi og leksikografi. Nettverkets aktivitet er finansiert av midler fra Nordisk ministerråd gjennom Nordisk språkkoordinasjon.

Arbeidsgruppen for språkteknologi (ASTIN)
Arbeidsgruppen for språkteknologi er en arbeidsgruppe som språknemndene i Norden – deriblant Språkrådet – har utnevnt. Arbeidsgruppen gir råd og innspill til språknemndene når det gjelder strategiske og politiske problemstillinger på språkteknologiområdet og arrangerer nordiske seminarer og arbeidsverksteder. ASTIN kan også sette i gang egne prosjekter og er styringsgruppe for andre.

Nettverket samarbeider med nordiske organisasjoner som Nordisk forening for leksikografi, Nordterm og Foreningen Norden, for å nevne noen.

Norden-logoNordisk språkkoordinasjon (NOSK)
Nordisk språkkoordinasjon koordinerer språksamarbeidet i Norden. Sekretariatet ble opprettet i 2009 og har overtatt mange av oppgavene som nettverket for språknemndene hadde tidligere. Mange aktiviteter på språkområdet som tidligere var spredt på ulike organisasjoner, ble samlet under språkkoordinasjonen. Språkkoordinasjonen driver en nordisk nettside som skal vise hva som skjer på språkområdet i Norden, og som også har en del nyttige ressurser for blant annet nabospråksundervisning. Koordinasjonen har også fått ansvar for mer tidsbegrensede tiltak som nordisk språkkampanje og ulike andre språkrelaterte prosjekter.

Språkkoordinasjonen rapporterer til en nordisk ekspertgruppe som ble opprettet av Nordisk ministerråd i 2009, og gruppen er rådgivende organ for det nordiske språksamarbeidet. Gruppen består av ti medlemmer som møtes to til fire ganger per år.

Norden-logoNordisk råd / Nordisk ministerråd
Nordisk råd vedtok i 2006 å slutte seg til en deklarasjon om nordisk språkpolitikk som gir signaler om hvilke områder Rådet ser som strategisk viktige i den nordiske språkpolitikken: styrking av nabospråksforståelsen hos barn og unge, parallellspråklighet på universiteter og høgskoler, flerspråklige ordbøker og språkteknologi.

I tillegg til deklarasjonen om nordisk språkpolitikk vedtok Nordisk råd i 1962 Helsingforsavtalen, som tar for seg rettighetene en nordisk statsborger har til å kunne bruke morsmålet sitt i kontakt med myndigheter i et annet nordisk land (artikkel 8).

Den nordiske ekspertgruppen for språkområdet er styringsgruppe for Ministerrådets program Nordpluss språk. Nordpluss språk gir økonomisk støtte til en lang rekke nordiske prosjekter og konferanser.

Norden-logoNordisk forening for leksikografi (NFL)
Nordisk forening for leksikografi har som mål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordbokarbeid i Norden og fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Språkrådet er representert i styret. Rapporten Nordiska studier i lexikografi inneholder innlegg fra konferansene. I tillegg gir foreningen ut årsskriftet LexicoNordica.

Nordterm-logoNordterm
Nordterm er et samarbeidsforum for nordiske organisasjoner som arbeider med terminologi, utdanning og forskning på dette fagområdet. Språkrådet er norsk representant i forumets styringsgruppe. Nordterm har tematiske arbeidsgrupper og arrangerer en nordisk terminologikonferanse annethvert år.

Foreningen Norden-logoForeningen Norden
Foreningen Norden arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, kultur, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grensehindre. Språkrådet er medlem og samarbeider med foreningen i ulike prosjekter.

EFNIL-logoEuropean Federation of National Institutions for Language (EFNIL)
Alle medlemslandene i EU har institusjoner som har som oppgave å følge med i utviklingen til det eller de offisielle språkene i landet, gi råd om språkbruk og utarbeide en språkpolitikk.

EFNIL er et forum hvor disse institusjonene kan utveksle informasjon om arbeidet og samle og publisere informasjon om språkbruk og språkpolitikk i EU. Organisasjonen oppmuntrer til studier av de offisielle europeiske språkene og til en koordinert innsats for studier av morsmålet og fremmedspråk som et middel til å fremme språklig og kulturelt mangfold i EU. Språkrådet er assosiert medlem og representerer Norge i organisasjonen. Organisasjonen ble grunnlagt på medlemsinstitusjonenes møte i Stockholm i 2003.

EURALEX-logoEuropean Association of Lexicography (EURALEX)
EURALEX er en organisasjon for forskere som arbeider med leksikografi og relaterte emner. Språkrådet er medlem. I 2012 arrangerte Språkrådet den internasjonale leksikografikonferansen i samarbeid med Universitetet i Oslo.

EAFT-logoEuropean Association for Terminology (EAFT)
Den europeiske terminologiforening (EAFT) er en medlemsorganisasjon for personer, institusjoner og organisasjoner på terminologiområdet. Jan Hoel i Språkrådet har siden høsten 2010 hatt ledervervet i styret. Foreningens aktiviteter har hele Europa som nedslagsfelt, men foreningen samarbeider også med terminologimiljøer i andre deler av verden.

Infoterm-logoThe International Information Centre for Terminology (Infoterm)
Infoterm, Det internasjonale informasjonssenteret for terminologi, er en medlemsorganisasjon for internasjonale, regionale og nasjonale institusjoner, organisasjoner og nettverk som arbeider med terminologi, og for halvoffentlige og andre ideelle institusjoner som har virksomhet på terminologiområdet. Jan Hoel i Språkrådet har siden 2012 vært medlem av Infoterms hovedstyre.

CLARIN-logoCommon Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)
CLARIN har som mål å lage en standard for digitale arkiv med skriftlige kilder for forskning innenfor samfunnsfag og humaniora i Europa. Språkrådet er Norges representant i arbeidsgruppen for opphavsrettigheter. I Norge koordineres arbeidet gjennom CLARINO som ledes fra Universitetet i Bergen, og arbeidet får økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

META-NET-logoMultilingual Europe Technology Alliance (META-NET)
META-NET og den nordiske avleggeren META-NORD er forskningsnettverk som kartlegger og analyserer kvaliteten på eksisterende språkressurser og teknologier for språkteknologiske formål for de 23 offisielle EU-språkene og andre nasjonale og regionale språk i Europa. Den norske delen av arbeidet koordineres fra Universitetet i Bergen. De norske rapportene (bokmål og nynorsk) er tilgjengelige fra nettsidene til den europeiske organisasjonen.

FLARENET-logoFostering Language Resources Network (FlaReNet)
FlaReNet er et europeisk initiativ som utfyller CLARIN-prosjektet ved å rette arbeidet spesifikt mot å utvikle politiske strategier for språkteknologisk satsing i Europa. Språkrådet er medlem og nasjonalt kontaktpunkt for nettverket og rapporterer om norske aktiviteter på språkteknologiområdet.

 

Sist oppdatert: 31. mars 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.01.2021