Hvorfor Språkrådet?

Bakgrunnen for at Norsk språkråd ble lagt ned, var et ønske både fra departementet og fra Norsk språkråd selv om en mer utadrettet institusjon som ville være bedre i stand til å håndtere de språklige utfordringene som ble mer og mer merkbare utover 1990-tallet, f.eks. den økende bruken av engelsk på flere samfunnsområder.

Planene om å omorganisere Norsk språkråd til et mer utadrettet kompetanseorgan for norsk språk ble først offentliggjort i St.meld. nr. 9 (2001–2002) Målbruk i offentleg teneste. Initiativet til omdanningen kom fra Kultur- og kirkedepartementet, men allerede i 1995 hadde Språkrådet tatt opp med departementet at sammensetningen av rådet var lite formålstjenlig. Planene ble senere omtalt i St.prp. nr. 1 (2002–2003) (statsbudsjettet) og St.meld.  nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 (kulturmeldingen).Bak ønsket om omorganisering lå tanken om at de fremste språkpolitiske utfordringene ikke lenger var de tradisjonelle rettskrivnings- og normeringsspørsmålene. Heretter burde det satses på nødvendige tiltak for språkvern og språkstyrking for å sikre status for norsk og bruk av norsk språk på ulike samfunnsområder. Det skulle være en omdanning langs en språkpolitisk, men også en organisatorisk linje.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021