Strategirapporten Norsk i hundre!

Høsten 2004 kom en strategigruppe oppnevnt av interimsstyret i gang under ledelse av professor Gjert Kristoffersen, Universitetet i Bergen. Ifølge mandatet skulle gruppen utarbeide et dokument som drøftet utfordringene og satte opp målene for den nasjonale språkpolitikken.

Norsk språkråd hadde opprinnelig ønsket at en språkkommisjon skulle utrede språksituasjonen i Norge før Norsk språkråd ble omdannet. Styret i Norsk språkråd mente at utfordringene i norsk språkpolitikk trengte en grundig gjennomgang, og viste til lignende utredninger i nabolandene, Mål i mun i Sverige og Sprog på spil i Danmark. Men departementet la opp til en raskere prosess enn en kommisjonsutredning og gikk inn for å ansette en direktør i sekretariatet som skulle være med på gjennomgangen og nyorganiseringen av det statlige arbeidet for norsk språk. Norsk språkråd mente likevel at den strategigruppen som interimsstyret hadde oppnevnt, langt på vei fylte de samme funksjonene som en språkkommisjon.

Rapporten Norsk i hundre! norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi ble lagt fram av lederen i strategigruppen på en konferanse i Bærum i oktober 2005. Rapporten konkluderte med at dersom vi skal kunne holde oppe og videreutvikle et levende demokrati i Norge, er det avgjørende at vi har et felles nasjonalspråk. For å sikre at norsk fortsetter å være nasjonalspråk, må det utformes en samlet språkpolitikk for framtiden. Den må forankres i tre demokratisk baserte retter: retten til nasjonalspråk, retten til morsmål og retten til fremmedspråk.

Både utredningen og temaet fikk en god del oppmerksomhet i mediene. I flere måneder gikk debatten om norsk i høyere utdanning og forskning.

Interimsstyret sluttbehandlet dokumentet og sendte det i mars 2006 sammen med sine merknader til Kultur- og kirkedepartementet. Norsk i hundre! ble et viktig dokument som kom til å danne hovedgrunnlaget for stortingsmeldingen Mål og meining – Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, som kom i 2008.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021