Småstoff


Riksmålsfrimerke

I forbindelse med markeringen av Riksmålsforbundets 100-årsjubileum ble det utgitt et frimerke. Datoen for utgivelsen var 15. juni. «Riksmålsfrimerket» er laget av kunstneren Stian Hole og er prydet med et sitat av Inge Lønning: «Ingen tanke er tenkt før den er støpt i ord.»

Språk i Norden 2007

Årsskriftet for de nordiske språknemndene har i 2007 mediespråk som tema. Artiklene er dels foredrag som ble holdt på det nordiske språkmøtet i 2006, dels enkeltartikler med relevant tema. Skriftet inneholder en oversikt over språklitteratur og ordbøker som er utgitt i Norden det siste året.

Språk i Norden koster 90 kroner og kan bestilles fra Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO. E-post: post@sprakradet.no

Samferdselsverksemder: Krav til målbruk i kunderetta informasjon

Posten Noreg AS, Avinor AS og NSB AS skal i all kunderetta informasjon følgje prinsippa i målbrukslova. Dette er no klart etter at generalforsamlingane i dei tre statlege aksjeselskapa har vedteke endringar i vedtektene for selskapa.

– Målbrukslova slår fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer. Det inneber mellom anna at målforma som er vedteken i ein kommune eller fylkeskommune, skal nyttast ved til dømes skilting, informasjonsmateriell og i informasjonsannonsar, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Målbrukslova slår òg fast at statsorgan som har heile landet som tenestekrins, skal syte for at informasjon vekslar mellom målformene slik at det blir ei rimeleg kvantitativ fordeling mellom dei, eller at informasjon kjem ut i begge målformer. Dersom informasjonen gjeld eit avgrensa geografisk område, skal selskapa nytte fleirtalsforma for området.

– Etter dei tidlegare vedtektene iselskapa skulle prinsippa i målbrukslova følgjast så langt som råd var, men med rom for å sjå bort frå dette når private konkurrentar ikkje gjorde det. Det førte til lite etterleving av prinsippa i målbrukslova. Dette er dermed no skjerpa til at prinsippa skal følgjast i all kunderetta informasjon, seier samferdselsministeren.

Elles skal prinsippa i mållova følgjast i størst mogleg grad, men likevel slik at det ikkje utgjer ei ulempe for selskapa i forhold til private konkurrentar.

(Pressemelding frå Samferdselsdepartementet 26.06.07)

Ny forskrift til lov om stadnamn

Kultur- og kyrkjedepartementet har fastsett ny forskrift om skrivemåten av stadnamn. Forskrifta gjeld frå 1. juni 2007. Den nye forskrifta er eit resultat av dei endringene som vart innførte i stadnamnlova i 2006. Departementet har samtidig utarbeidd ei rettleiing til forskrifta. Rettleiinga inneheld nokre definisjonar og presiseringar av innhaldet i forskrifta, og ein del praktisk informasjon om namnekonsulenttenesta.

Rundskriv fra KKD om rutiner ved navnelaging i staten

Kultur- og kirkedepartementet presiserer i rundskriv V-11/2007 fra 23. mai de språkfaglige konsultasjonsrutinene som gjelder ved navnelaging i staten. Rutinene skal sikre at Språkrådet blir konsultert når det skal utformes nye navn på statlige og statstilknyttede virksomheter.

Tekstmeldinger på dialekt

En av tre velger dialekt når de sender tekstmeldinger til vennene sine, ifølge en NTB-melding. Ungdom bruker mer dialekt enn voksne. I en undersøkelse Perduco har gjennomført for NetCom, kommer det framat blant ungdommellom 15 og 20 år er det to av tre som skriver dialekt i tekstmeldinger

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.09.2007 | Oppdatert:28.05.2021