Smått


Nye brosjyrar frå Språkrådet

Språkrådet har gjeve ut nye brosjyrar. Ny bokmålsrettskrivning fra 2005 gjev ei innføring i hovudtrekka i bokmålsnorma frå 2005. Målgruppa er norsklærarar i grunnskolen og den vidaregåande skolen og andre offentleg tilsette. 

Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk er ei liste med ord som er relevante i administrativt skrivearbeid. Målgruppa er tilsette i sentrale statsorgan.

Klårspråk (nynorskvariant) / Klarspråk (bokmålsvariant) viser korleis språket i tekster frå det offentlege kan bli betre. Brosjyren inneheld blant anna ei sjekkliste for skribentar. Målgruppa er først og fremst tilsette i sentrale statsorgan.

Språkrådet i kortform (nynorsk- og bokmålsvariant) gjev eit kort oversyn over arbeidet i Språkrådet.


Høring om lovfesting av ansvar for norsk fagspråk

I St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining sier regjeringen at den vil foreslå at universiteter og høyskoler skal ha ansvar for norsk fagspråk. Og i et høringsnotat har Kunnskapsdepartementet alt i januar, før Stortinget behandlet meldingen, foreslått følgende som ny paragraf 1–5 i universitets- og høyskoleloven: «Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk.» I en odelstingsproposisjon vil en ta opp dette mer konkret og også omtale språkstrategier for institusjonene, bygd på parallellspråklighet. Det siste innebærer at en systematisk sidestiller to eller flere språk, slik at både norsk, engelsk og andre språk kan brukes parallelt.


Nordterm 2009 i juni

Nordterm er et samarbeidsforum for nordiske organisasjoner som arbeider med terminologi, terminologiutdanning og terminologiforskning.

Arrangementet Nordterm 2009 finner sted på Handelshøjskolen i København 9.–12. juni 2009. Arrangementet består av et kurs og en konferanse.

Hovedtemaet for Nordterm 2009 er utarbeiding og bruk av ontologier og taksonomier, særlig hos organisasjoner og offentlige myndigheter i de nordiske land. 

Målgruppa for arrangementet er terminologer og terminologiinteresserte fra både forskningsinstitusjoner,  næringsliv og offentlige institusjoner i hele Norden. Arrangementet er gratis for deltakerne. Kurset varer én dag og holdes tirsdag den 9. juni, mens konferansen er fra onsdag 10. til torsdag 11. juni. 12. juni er det styremøte og arbeidsgruppemøter og Nordterm-forsamling. Påmelding fra 1. mars. Frist for innsending av innlegg er 30. mars.


Godt namnevett i 2008

Sju bedrifter i Sogn og Fjordane vart heidra med Språkrådets diplom for godt namnevett for 2008. Språkrådet deler kvart år ut diplom til verksemder som har valt gode norske namn.

– Næringslivet er ein samfunnsaktør med prestisje. Bruken av firmanamn viser haldning til språk.  Difor er det viktig for Språkrådet å premiera språkleg kreative namn på verksemder, sa Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.
Desse verksemdene fekk diplom frå Språkrådet for godt namnevett for 2008:

Blanke Messingen, Sogndal (verkstad for messinginstrument), Røverompa barnehage, Askvoll, Skald, Leikanger (forlag), Lite nytt, Lærdal (bruktbutikk), Skamklyppen, Bulandet (frisør), Skinn og Bein, Førde (reparasjon av skotøy og andre lêrvarer), Neste Trekk, Sogndal/Ski (møblar og innreiing).


Mållovsstatistikken for 2007

Hvert år får Språkrådet rapport fra rundt 160 sentrale statsorganer om hvordan de etterlever kravene i målloven. Språkrådet sammenstiller statistikken. Resultatene fra 2007 viser at fra 2006 til 2007 har nynorskprosenten på statlige nettsteder gått ned. Tallet på statsorganer som oppfyller kravene om minst 25 % av begge målformer i tilfang på papir, har derimot økt. Gjennomsnittsprosenten for nynorsk i papirtilfang er stabil. Språkrådet, som er klageorgan for saker som er omfattet av målloven, kan for sin del rapportere om at tallet på klagesaker har blitt doblet fra 2006 til 2007.


Nye forskrifter til opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet har satt i gang et arbeid for å presisere forskriftene til opplæringsloven. Forslaget tar sikte på å tydeliggjøre innholdet i kravet i opplæringsloven § 9–4 om at lærebøker og andre læremidler skal foreligge på nynorsk og bokmål til samme tid og samme pris. Bakgrunnen for forslaget er behovet for å klargjøre innholdet i elevenes rett til læremidler på egen målform, nynorsk eller bokmål, og sikre at skoleeiere oppfyller elevenes rettigheter på dette punktet. Det må også klargjøres at det gjelder samme regler for digitale og trykte læremidler. Høringsfristen gikk ut 25. februar 2009.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.03.2009 | Oppdatert:10.05.2021