Språkpolitikk på Språkdagen

Språkdagen – Språkrådets årlige arrangement for å løfte fram norsk språk – arrangeres i år i Oslo 15. november. Hovedtemaet er norsk språkpolitikk, spesielt i universitets- og høyskolesektoren og i arbeids- og næringslivet.

AV DAG F. SIMONSEN

Da St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining ble behandlet i Stortinget våren 2009, var det for første gang på flere tiår at nasjonalforsamlingen diskuterte norsk språkpolitikk på et mer overordnet nivå. Med meldingen ble det vedtatt en ny språkpolitikk, der sikring av norsk som et fullverdig og samfunnsbærende språk i Norge settes opp som et hovedmål, mens den tradisjonelle spenningen mellom målformene, bokmål og nynorsk, tones ned.

På Språkdagen 2011, som Språkrådets fagråd for samfunn og høyere utdanning har ansvar for å planlegge, vil det første innlegget gi et utsyn over og en analyse av meldingen generelt og vilkårene for å gjennomføre de prioriterte tiltakene i den på en god måte. Her er en representant for Kulturdepartementet invitert til å komme med et tilsvar.

Deretter skal to viktige problemstillinger innenfor forskning og høyere utdanning tas opp. Det vil for det første handle om hvorvidt det gjeldende systemet for registrering av forskningspublisering, polemisk kalt tellekantsystemet, skader norsk som vitenskapelig språk, og for det andre om valg av pensum på norsk og engelsk og situasjonen for norskspråklige lærebøker i høyere utdanning. Her blir det innlegg ved forskere og kommentarer fra praktikere og dessuten en paneldebatt der blant annet den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet er invitert til å delta.

Det siste punktet som gjelder språkpolitikk, skal handle om det mangesidige temaet språk i næringslivet og arbeidslivet – engelsk og norsk i konsern og bedrifter, norsk, engelsk og andre språk på arbeidsplassene, språk og arbeidsmiljø osv. Her holdes det korte innlegg både fra en næringslivsleder og fra en forsker som har kartlagt forholdene på tre flerkulturelle arbeidsplasser. Denne delen avrundes med en sofasamtale om problemer og løsninger med deltakelse fra så vel arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som fra politisk hold.

Det blir også kulturelle innslag og utdeling av Språkprisen for 2011. For påmelding, følg med her.

 

-- Dag F. Simonsen er seniorrådgiver i Språkrådet og sekretær for fagrådet for samfunn og høyere utdanning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.09.2011 | Oppdatert:10.06.2015