Hva heter empowerment på norsk?

Power er som kjent styrke eller makt, og em- betyr opprinnelig ‘(inn) i’. Det handler om å gjøre sterk og myndig. Styrking kan brukes på noen områder, men som avløser for empowerment i en viss moderne betydning har Språkrådet anbefalt ordet myndiggjøring.

Ordet i utvalgte kilder

The New Shorter Oxford Dictionary forklarer empower som

  1. invest formally with power, authorize, license
  2. endow with the ability or power required for a purpose or task, enable, permit

I Stor engelsk-norsk ordbok fra Kunnskapsforlaget er empower forklart slik:

  1. bemyndige, gi fullmakt, berettige
  2. gjøre det mulig for, sette i stand:
    discipline empowers an artist to create new forms

Men i sosiologien utviklet det seg en spesialbetydning i 1980-åra:

the fact or action of acquiring more control over one’s life or circumstances through increased civil rights, independence, self-esteem, etc. (Oxford English Dictionary)

Ordet ble tatt i bruk av WHO allerede før 1980 og brukes i det norske helsevesenet, jf. definisjonen i Medisinsk ordbok:

styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser

Begrepet kan omfatte både hjelp og selvhjelp, og det kan brukes om både grupper og individer.

Drøfting av de norske ordene

Hvis det gjelder noe rent formelt, kan vi bruke bemyndige, gi fullmakt, berettige. Ordet bemyndigelse er blitt brukt en del i helsesammenheng, men både fullmakt og bemyndigelse har en sterk administrativ klang.

Hvis det gjelder noe allment, kan vi bruke gjøre det mulig for, sette i stand. Det kan f.eks. handle om å sette noen i stand til å utføre oppgaver på jobben selvstendig. Når noen er satt i stand til det, kan man for eksempel si at de er selvgående, klarer seg selv eller mestrer oppgavene. Men det mangler entydige substantiv – f.eks. kan istandsettelse være så mangt.

Til å fylle hullene og dekke den nyere sosiologiske nyansen trenger vi trolig nye ord. Vi kan da ta utgangspunkt i elementet myndig eller i den direkte oversettelsen styrking.

En som er empowered, er styrket og ansvarliggjort slik at vedkommende har fått makt og myndighet over sin egen tilværelse. Myndiggjort og myndiggjøring dekker dette bra.

I medisinsk sammenheng (om motvirkning av maktesløshet) er empowerment omtalt både som pasientstyrking og myndiggjøring (jf. myndiggjorte pasienter).

I andre sammenhenger kan styrking og selvstyrking kanskje brukes mer. Ellers behøver vi ikke bruke de nye ordene der noe helt vanlig fremdeles er dekkende.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2020 | Oppdatert:26.11.2020