Språkpoltikk i UH-sektoren

I den nyeste rapporten i Språkrådets skrifter kartlegger Språkrådet hva som er status for språkpolitikken ved norske universiteter og høyskoler, og hvilke tiltak som er gjort for å fremme parallellspråkbruk i universitets- og høyskolesektoren.

Språkrådet ønsker med dette å dokumentere og tilgjengeliggjøre resul­tatene av det omfattende arbeidet vi gjennom flere år har gjort for å styrke norsk språk i høyere utdanning.

De siste tiårene har engelsk styrket seg på bekostning av norsk ved alle de norske universitetene og høyskolene. Engelsk dominerer stadig mer i forskningspublise­ringen, og bruken av engelsk øker i både undervisning, pensumlitteratur og studentarbeid. Ifølge universitets- og høyskoleloven har universitetene og høyskolene ansvar for å videreutvikle og ivareta norsk fagspråk. Skal vi også i framtida ha et velutviklet norsk språk som brukes på alle fagområder, må universitetene og høyskolene følge opp loven og drive systematisk arbeid med fagspråket.

Språkrådet har samarbeidet med flere universiteter og høyskoler for å komme fram til hvordan de i sitt daglige virke kan følge opp ansvaret for det norske fagspråket på en mer systematisk måte. Denne rapporten inneholder en utførlig presentasjon av dette samarbeidet.

Rapporten er utarbeidet av forsker Marita Kristiansen, som leder Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Skriftserien kan du laste ned her.

Den nye språkloven med tilhørende språkmelding, som er til behandling i Stortinget, legger et grunnlag for en offensiv språkpolitikk, også for universitets- og høyskolesektoren. Faren for domenetap og språkskifte og behovet for å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk er framhevet både i språkmeldingen og forslaget til ny universitets- og høyskolelov.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2020 | Oppdatert:04.12.2020