Sidan sist

Statsbudsjett med storsatsing på norsk fagspråk

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om en årlig bevilgning på til sammen fire millioner kroner til oppretting av en nasjonal termportal ved Universitetet i Bergen. Termportalen skal styrke norsk fagspråk og være et sted der fagfolk og innbyggere kan få oversikt over terminologien innenfor ulike fag. I dag finner vi terminologiske ressurser spredt i en rekke sektorer og organisasjoner, men eiere av sentrale termbaser har sluttet seg til et felles mål om å gjøre termene sine tilgjengelige i Termportalen. Med de nye midlene er dette målet innen rekkevidde, og denne satsingen er derfor et viktig grep for å sikre framtiden til norsk fagspråk. Se mer om Termportalen under «Nyheiter».

Kulturdepartementet bevilger også to millioner kroner til Standard Norge for at viktig terminologi i standarder skal bli oversatt til norsk. I tillegg styrker Kunnskapsdepartementet tilskuddsordningen for lærebøker i høyere utdanning med fire millioner kroner. Dette vil sikre tilgang til oppdaterte norskspråklige læremidler, noe som er helt avgjørende for norsk fagspråk.

Felles handlingsplan for Språkrådet og Standard Norge

Språkrådet og Standard Norge lagde i 2016 en felles handlingsplan for å styrke norsk språk i standarder gjennom oversetting av standarder og terminologi til norsk. Denne planen går ut nå ved årsskiftet. I handlingsplanen var det satt opp en rekke ulike mål og tiltak, og vi ser at vi har nådd flere av disse målene. Et viktig mål var å få til en forutsigbar finansiering av arbeidet med oversettingen, og i statsbudsjettet for neste år får Standard Norge to millioner kroner til dette arbeidet.

Språkrådet og Standard Norge arbeider nå med å revidere planen for en ny periode. I den reviderte planen vil vi legge større vekt på oversetting av terminologi framfor hele standarder.  Terminologien vil bli tilgjengelig gjennom termbasen Snorre. I tillegg vil planen inneholde mål for deling av terminologien gjennom Termportalen.

Fellesoffentlige begreper

Språkrådet har sammen med Digitaliseringsdirektoratet jobbet med såkalte fellesoffentlige begreper i forbindelse med arbeidet med Felles begrepskatalog. Fellesoffentlige begreper er generelle begreper som er sentrale for flere offentlige virksomheter, og som blir brukt på tvers av ulike fagområder og bruksområder. Begrepene ligger høyt i begrepshierarkiet og blir i stor grad brukt som overbegreper i definisjoner av andre og mer fagspesifikke begreper. Eksempler på fellesoffentlige begreper er ‘aktør’, ‘person’ og ‘identifikator’. Arbeidet med definisjoner av fellesoffentlige begreper har sammenheng med arbeidet med datamodellering og beskrivelser av datasett, der det har oppstått et behov for omforente definisjoner av disse begrepene.

Forslag til termer for og definisjoner av sju begreper var på en «ekspresshøring» i departementene og statlige virksomheter i oktober. Det kom inn ni høringssvar med kommentarer til forslagene (23 svar totalt). Begrepet ‘organisasjon’ har blitt fulgt opp i et eget møte mellom Språkrådet, Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå. Der ble det bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med termvalg og definisjon av begrepet.

Termer og definisjoner legges ut i Felles begrepskatalog på data.norge.no, og det er Språkrådet som skal forvalte de fellesoffentlige begrepene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2020 | Oppdatert:20.01.2021