Spørsmål og svar

Spørsmål:

Jeg har merket meg at termen digital brukes i mange sammenhenger nå i koronatiden. Man kan lese om digitale konserter, digitale forestillinger, digitale festivaler og så videre. Er ikke dette upresis bruk av termene? Hvis det er noe som kan kalles digitale konserter, må man jo også kunne se for seg analoge konserter.

Svar:

Du har helt rett i at dette er upresis ordbruk, eller en språklig snarvei. I faglige tekster kan det være gode grunner til å reservere ordet digital for den tekniske betydningen. Spørsmålet er om vi kan leve med snarveien i det mer omtrentlige allmennspråket.

I uttrykk som digitale signaler og digitale data kan vi lese digital nokså bokstavelig og teknisk. I digital teknologi og digitale medier er forbindelsen mellom leddene løsere, for det er strengt tatt ikke selve teknologien og mediene som er digitale. Enda løsere er forbindelsen i digital kompetanse og digitale ferdigheter. Her er mye utelatt. Det er jo ikke selve kompetansen som er digital, men det man skal ha kompetanse i, og kanskje ikke engang det.

Digitale konserter kan sees som en snarvei for digitalt overførte konserter (eller konserter som formidles gjennom et digitalt medium).

Statistikken viser at bruken av digital konsert og lignende uttrykk tok av i mars i år da koronatiltakene ble innført, og vi må kunne si at de allerede har blitt ganske godt etablert. Uttrykk som digitalt møte var etablert på forhånd.

Hvordan er det med alternativene? Vi kan se på verbet strømme (streame) og sammensetninger med førsteleddet nett-.

Strømmede konserter er forholdsvis mye brukt. Et mulig problem med strømmet er at det kanskje dekker mindre enn digital. Er alle digitale konserter strømmede konserter?

Nett- som førsteledd funger bra i nettkonsert og nettforestilling, men ikke like bra i lengre sammensetninger, for eksempel nettfamilieforestilling eller nett-klassisk-konsert.

Et annet alternativ er strømme- som førsteledd. Det er også ganske mye brukt, særlig i sammensetningen strømmekonsert, men det har den samme begrensningen som nett-.

Digital konsert har nok vunnet fram fordi det virker presist nok for folk flest, og fordi det er mer semantisk og grammatisk fleksibelt enn alternativene. Vi tror digital konsert både er kommet for å bli og kan forsvares i allmennspråket.

Det er mulig at man bør være mer presis i fagspråket. Vi har ikke oversikt nok til å avgjøre om digitale konserter kan skape ugreie der. Hvis uttrykket skaper mye kluss, er det mulig at vi også bør revurdere holdningen til uttrykket i allmennspråket. Uttrykk med digital som virkelig kan misforstås, er vi i alle tilfeller skeptiske til.


Spørsmål:

No i desse koronatider er det blitt større bruk av Teams-møte, Skype-møte og liknande nemningar. Nemningane er jo avleia av kva for programvare som blir brukt.

Finst det ei meir norsk nemning eller samlenemning for denne typen møte? Eg såg tilfeldigvis på nettsida Lovdata at fjernmøte var brukt i ei forskrift, og eg vil tru det er meint å dekkje denne måten å gjennomføre møte på.

Svar:

Vi tilrår å bruke videomøte som nemning på møte på Teams, Skype, Zoom o.l. Videomøte er ei «programnøytral» nemning og kan brukast om den typen møte uavhengig av kva for programvare som blir brukt.

Fjernmøte var opphavleg ei nemning som femna både videomøte og telefonmøte. Språkrådet fekk spørsmål om fjernmøte i 2010 i samband med arbeidet med forskrift om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i straffesaker, og der blei fjernmøte definert som ‘møte der ikke alle deltakerne er til stede, men deltar ved hjelp av fjernmøteteknikk i form av lyd og bilde eller bare lyd’. Den forskrifta er no oppheva og erstatta av forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker. Den nye forskrifta inneheld ingen formell definisjon av fjernmøte, men det står at fjernmøte «gjennomføres ved at de aktørene som ikke er fysisk til stede i domstolen, deltar i rettsmøtet ved bruk av videokonferanseteknikk fra det stedet der vedkommende er pålagt å befinne seg». Her kan det sjå ut til at fjernmøte er snevra litt inn, sidan dei viser til «videokonferanseteknikk».

Vi meiner likevel at det kan vere god grunn til å halde på fjernmøte som eit overomgrep som femnar både møte med lyd og bilete og møte med berre lyd. Det kan vere greit å ha ei slik samlenemning. Men i det daglege no er det nok videomøte som er det vanlegaste.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2020 | Oppdatert:17.12.2020