Pengar til Språkrådet og ein norsk språkbank

(7.10.08) I statsbudsjettet som blir lagt fram i dag, foreslår regjeringa å auke driftsløyvinga til Språkrådet med 4,3 millionar kroner. Til språkbanken er det sett av 2,5 millionar.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Dette skriv Kultur-og kyrkjedepartementet i ei pressemelding:

«I vår la regjeringa fram St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. For å følgje opp intensjonen i meldinga om å gje Språkrådet eit heilskapleg språkpolitisk ansvarsområde foreslår regjeringa å auke driftsløyvinga med 4,3 millionar. I tillegg er det sett av 2,5 millionar kroner til arbeidet med ein norsk språkbank.»

I statsbudsjettet står blant anna følgjande om Språkrådet og språkbanken:

Språkrådet

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og skal særlig arbeide med å styrke det norske språkets status i nåtid og framtid og med å forvalte de to offisielle norske språknormalene. Språkstyrkingsarbeidet skal etter vedtektene omfatte både norsk språk generelt og den nynorske målformen spesielt.

I språkmeldingen som ble lagt fram i slutten av juni, legger regjeringen opp til å etablere språkpolitikk som et helhetlig, sektorovergripende politikkområde med kulturpolitisk forankring, jf. St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining – Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. I tråd med dette foreslås det i meldingen å gi Språkrådet et utvidet og dermed mer helhetlig språkpolitisk ansvars- og arbeidsområde. Meldingen foreslår å styrke Språkrådet langs tre akser. For det første skal Språkrådet ivareta funksjonen som nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi. For det andre forutsetter den nye, sektor­overgripende politikken at Språkrådet skal kunne engasjere seg i et mer aktivt og initierende språkstyrkingsarbeid over et bredt felt. For det tredje er det i meldingen lagt opp til å utvide Språkrådets arbeidsområde ved å gi institusjonen et språkpolitisk ansvar også for andre språk enn norsk.

For å følge opp sistnevnte punkt forutsetter meldingen at det blir nedsatt en hurtigarbeidende ekspertgruppe med mandat å konkretisere hvordan dette ansvaret skal defineres og avgrenses. Det vil ta noe tid før dette er avklart. Den utvidede virksomheten på terminologiområdet og innenfor sektorovergripende språkstyrking vil i større grad kreve nye ressurser allerede fra 2009. På begge disse områder er det viktig å komme i gang så raskt som mulig. Til sammen foreslås Språkrådets budsjett økt med 3 mill. kroner utover lønns- og prisomregning. Mesteparten av dette vil være lønnsmidler til nye stillinger, mens en mindre del av økningen forutsettes brukt som prosjektmidler. Den nærmere prioritering og innfasing av stillinger og aktiviteter vil bli drøftet med Språkrådet.

Forberedelse til etablering av en norsk språkbank

I språkmeldingen framgår det at regjeringen har som mål i de nærmeste årene å få bygd opp en norsk språkbank, dvs. en teknologisk infrastruktur i form av digitaliserte språkressurser til bruk i så vel kommersiell produktutvikling som ikke-kommersiell språkforskning. En slik språkbank er et grunnleggende tiltak for å sikre det norske språkets posisjon innenfor alle former for språkbasert teknologi, men har i tillegg til denne fundamentale språkpolitiske funksjonen også bl.a. næringspolitiske, teknologipolitiske og forskningspolitiske perspektiver. Språkbanken vil derfor bli utviklet i samråd med andre berørte departementer. Det er i språkmeldingen lagt opp til at språkbanken skal bygges opp over en periode på fem-seks år, hvoretter den vil gå over i en drifts- og vedlikeholdsfase.

I brev av 6. mai 2008 ga departementet Språk­rådet i oppdrag å gå i gang med å forberede den formelle etableringen av språkbanken fra 1. januar 2009. Departementet bad Språkrådet for dette formål sette ned en arbeidsgruppe som innen 15. august bl.a. skulle skissere en plan for hvordan etab­leringen kunne skje. Arbeidsgruppen har hatt liten tid til rådighet, og i planen understrekes at det er behov for en grundigere kartlegging av eksisterende språkressurser og en mer inngående analyse for å kunne legge til rette for en optimal sammensetning av ulike typer av språkressurser og en hensiktsmessig prioritering av hvilke ressurser som bør samles inn i ulike faser av oppbyggingsperioden. Plandokumentet foreslår likevel at språk­banken etableres som en egen virksomhet fra 1. januar 2009, og at den organiseres som et heleid statlig aksjeselskap med Kultur- og kirkedepartementet som eneeier eller majoritetseier.

Departementet har kommet til at det er behov for en grundigere behandling av spørsmålet om språkbankens organisasjons- og tilknytningsform og vil drøfte mulige alternativer nærmere med Språkrådet og andre berørte departementer. Plandokumentet reiser også en del juridiske spørsmål som ikke blir tilstrekkelig avklart, og som departementet derfor må utrede nærmere. Det er derfor ikke mulig å fremme et endelig forslag om etablering av språkbanken i dette budsjettforslaget. Departementet foreslår i stedet å avsette 2,5 mill. kroner til videre forberedelser i form av kartlegging, analyser og eventuelt kjøp av bruksretter og bearbeidelse og utvikling av aktuelle språkressurser. Avhengig av framdrift og resultater i det videre avklaringsarbeidet, vil departementet vurdere å komme tilbake til saken i revidert budsjett.

(Frå: St.prp. nr. 1 (2008-2009), Programkategori 08.20 Kulturformål (kap. 320-0329))

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.10.2008 | Oppdatert:19.11.2021