Nye kommunenavn

(28.1.16) Ved utforming av nye kommunenavn har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva den nye kommunen skal hete. Deretter må det avgjøres hvordan navnet skal skrives.

Alle stedsnavn representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av lokalmiljøet og lokalhistorien, og de er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må man ha i tankene at disse navnene skal bli stående i generasjoner framover. Stedsnavnene har et lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jf. § 1 i lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stedsnavnloven).

Etter § 3 bokstav 3 i kommuneloven skal endringer i en kommunes navn avgjøres av Kongen. Før navnespørsmålet avgjøres skal ifølge denne bestemmelsen uttalelse hentes inn fra den eller de kommunene som er berørt. Selv om kommunenavn ikke fastsettes etter reglene i stedsnavnloven, vil Språkrådet som statens fagorgan i språkspørsmål likevel kunne gi råd i disse sakene.

Språkrådet minner om at stedsnavn er språklige kulturminner som Norge har et særlig ansvar for å ivareta gjennom ratifikasjonen av UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Når man velger navn, oppfordrer vi derfor til å følge stedsnavnlovens retningslinjer, både når det gjelder navnevern og skrivemåten av navnene.

Det å innarbeide gode navn kan være et kappløp med tiden. Ofte blir prosjektnavn og andre tilfeldige navn tatt i bruk før navnespørsmålet skal avgjøres formelt. Senere kan det være vanskelig å få gjennom navn som er tilfredsstillende kulturhistorisk og språklig.

Språkrådet gir gjerne råd om navnevalg og skrivemåte for nye kommunenavn. Navneforslagene kan sendes til post@sprakradet.no, helst sammen med en kort redegjørelse for valg av navn og skrivemåte. E-posten merkes med «kommunenavn». Fordi det er viktig at det offisielle navnet på den nye kommunen blir fastsatt tidlig i prosessen, vil vi prioritere henvendelser om nye kommunenavn.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.01.2016 | Oppdatert:28.01.2016