Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

No image

(4.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år som seniorrådgivar i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Vikariatet kan bli forlengt.

Seksjonen har ansvar for fagfelta terminologi og fagspråk, norsk språkteknologi og språk i kultur- og mediesektoren, norsk teiknspråk, språkbruk i høgare utdanning og forsking og språkbruk i arbeids- og næringslivet. Ei av dei viktigaste oppgåvene er å fremje statusen til og bruken av norsk språk, særleg på område der språket er under press.

Søknadsfrist: 24. februar 2022

Arbeidsoppgaver

Hovudinnhaldet i stillinga er å

 • arbeide strategisk for å styrkje norsk språk i kulturlivet og i media
 • arbeide strategisk for å styrkje norsk språk i arbeids- og næringslivet
 • utvikle kontakten mellom Språkrådet og andre aktørar på desse arbeidsfelta
 • gjere utgreiingsarbeid og hente inn kunnskap om stillinga til det norske språket

Når Språkrådet treng det, kan seniorrådgivaren bli beden om å utføre andre arbeidsoppgåver.

Kvalifikasjonar

Du som søkjer, må ha

 • høgare utdanning, helst på mastergradsnivå eller tilsvarande, til dømes i kulturfag, mediefag, samfunns- eller politikkvitskap, og det må vere språk i fagkrinsen
 • god samfunnsforståing
 • god kjennskap til medie- og kulturfeltet generelt
 • relevant arbeidserfaring og erfaring med strategisk arbeid
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • solid kompetanse i norsk (bokmål og nynorsk)

Kunnskap om norsk i arbeids- og næringsliv er ein føremon. 

Vi legg vekt på

 • kjennskap til språkpolitikken
 • erfaring med offentleg forvaltning
 • god rolleforståing 

I særlege tilfelle kan realkompetanse vege opp for manglande formalkompetanse.

Du må vere initiativrik og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • interessante faglege utfordringar i ein organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • eit sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • trivelege kontorlokale sentralt i Oslo
 • subsidiert kantine
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillinga blir lønt som seniorrådgivar i stillingskode 1364, 563 900–637 900 kroner i året (lønssteg 62–69), alt etter kvalifikasjonar og erfaring. For særs kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

Språkrådet meiner at inkludering og mangfald i arbeidslivet gjer at vi på ein endå betre måte kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ønskjer vi medarbeidarar med variert kompetanse og livserfaring og ulike fagkombinasjonar og perspektiv. Vi oppmodar deg om å krysse av i søkjeportalen om du har nedsett funksjonsevne, hòl i CV-en eller minoritetsbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkjarar i desse gruppene, vil vi kalle minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. Om du har kryssa av og får jobben, vil vi leggje til rette for deg om du treng det. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seie å bli positivt særbehandla, må søkjaren oppfylle nokre krav.

Avkryssingane i søkjeportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som byggjer på rapportering frå alle statlege verksemder.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført på søkjarlista, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

 

Kontakt:

Lars Ivar Nordal
seksjonssjef
96 62 36 29

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.02.2022 | Oppdatert:22.03.2022