Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Undersøker norsklærernes holdning til norskfaget

(17.9.10) Hvordan ser norsklærere på undervisningen og innholdet i norskfaget? Språkrådet ønsker å få svar på disse spørsmålene, og har derfor sendt ut spørreskjema til alle landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Språkrådet, norsk og andre språk

(14.9.10) Er det urimelig at Språkrådet har prioritert å arbeide med norsk språk, når det er dét rådet har hatt i oppdrag å gjøre? spør Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, i dette debattinnlegget.

Øvrebotten: – Lomheim har vore folkets språkdirektør

(3.9.10) – Som den fyrste språkdirektøren i landet har Sylfest Lomheim makta å gjere Språkrådet kjent og få fram at språket vårt vedkjem alt og alle, seier fungerande styreleiar Magni Øvrebotten.

Berntsen trekker seg som styreleder i Språkrådet

(13.8.10) Ida Berntsen trekker seg som styreleder i Språkrådet med virkning fra i dag. Nestleder i styret, Magni Øvrebotten, er nå fungerende styreleder.

Statoil vil bruke norsk

(7.7.2010) Statoil går bort fra å be sine underleverandører i Norge om å bruke engelsk framfor norsk i kontakten med selskapet. Språkrådet tok opp Statoils bruk av engelsk med Olje- og energidepartementet i juni. «Selskapet opplyser at det i Norge vil benytte norsk, og at engelsk vil benyttes der det synes nødvendig og rimelig. Statoil vil klargjøre dette i et brev til sine norske leverandører», skriver departementet i et svar til Språkrådet.

Språknytt

(28.6.10) Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte, og har artikler og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfatterne er både ansatte i Språkrådet og eksterne skribenter. Språknytt kommer med fire nummer i året.

 

Etablering av Norsk språkbank

(11.6.10) Norsk språkbank vert no etablert. Språkrådet laga i 2008 ein plan for etablering av Språkbanken, og Nasjonalbiblioteket har i år fått i oppdrag å realisere banken og byrje å samle inn og byggje opp dei språkressursane som skal inngå i han.

Besøk av nysgjerrigperar

(27.5.10) Onsdag 26. mai fekk Språkrådet besøk av 6. klasse ved Tokke skule i Vest-Telemark. Elevane deltek i Årets Nysgjerrigper 2010, finansiert av Noregs forskingsråd. Dei har kome til finalen i sin region med forskingsprosjektet og problemstillinga «Kvifor er det feil i det nye norskverket vårt? Kor mange feil kan vi finne i løpet av skuleåret?». Elevane har funne 76 språkfeil av ulike typar.

Godt navnevett i Finnmark og Troms?

(11.5.10) Språkrådet deler hvert år ut diplomer til et knippe bedrifter som har valgt gode norske navn. I år står Finnmark og Troms for tur. Har du en kandidat?

Statsspråk 3/2010 – om tolking og oversettelse

(16.9.10) I denne utgaven av Statsspråk får du vite hvordan språkenheten i UDI finner og rekrutterer tolker til alle verdens språk, og hvordan tolkene følges opp i arbeidet. Du får også en liten innføring i transkripsjon, og du får møte noen falske venner.

Språklig soppkontroll

(8.9.10) Kinesisk lykt, ulvemelk, sotegg ... Dette er navn på slimsopper som snart skal inn i Artsdatabankens artsnavnebase. Basen inneholder anbefalte norske navn på organismer som forekommer i Norge. Språkrådet fortsetter samarbeidet med Artsdatabanken, og bidrar med en språklig kontroll av de nye navnene.

Tvitekkja blir fungerende direktør i Språkrådet

(26.8.10) Sylfest Lomheim fratrer som språkdirektør 1.9. Fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja vil fungere som direktør i Språkrådet fra samme dato og fram til en ny direktør – som skal utnevnes av Kulturdepartementet – tiltrer.

Varsel om høyring: revisjon av nynorskrettskrivinga

(16.8.10) Styret i Språkrådet har oppnemnt ei rettskrivingsnemnd som skal lage ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Målet er å etablere ei norm som gjer det lettare å vere nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid.

Årsmelding 2009

(29.6.10) I årsmeldinga kan du lese om oppretting av terminologitenesta, samarbeid med NHO om språkplakaten for næringslivet, Språkdagen 2009 og andre tiltak og arrangement i Språkrådet i 2009.

Bedrifter i nord hedres for godt navnevett

(15.6.2010) Flere bedrifter i Troms, i Finnmark og på Svalbard får Språkrådets diplom for godt navnevett for 2010.

Språkrådet tar opp Statoils bruk av engelsk

(14.6.10) «Hvordan vurderer departementet Statoils uttalte ambisjon om å øke bruken av engelsk?», spør Språkrådet i et brev til Olje- og energidepartementet.

Språkrådet i Bergen

(1.6.10) Denne uken har Språkrådet for første gang styremøte i Bergen. I sammenheng med dette skal styret og ledelsen i Språkrådet møte viktige språkmiljøer i byen og regionen.

Kongeleg Statsspråk

(26.5.10) Les om språket på Slottet, kongelege titlar og etymologien til ordet «slott». Du får òg gode råd om utforming av stillingsannonsar på nynorsk.

Inviterer til nettdebatt om nynorskrettskriving

(29.4.10) Språkrådet lanserer diskusjonsforumet Nynorsk 2011 der alle interesserte kan fortelje kva for ønske dei har til den komande rettskrivinga for nynorsk. – Vi vil ha innspel frå brukarane, seier Grete Riise, leiar i Språkrådets rettskrivingsnemnd for nynorsk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024