Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Ord som mange lurer på

(28.4.10) Mange bruker Språkrådets nettsider til å søke i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Det finnes en oversikt over hvilke ord brukerne oftest søker på. Mens lista over søk i Nynorskordboka er dominert av hjemlige ord, finner vi en rekke fremmedord i lista over søk i Bokmålsordboka. Les artikkelen av Boye Wangensteen i Språknytt.

– Stort behov for mer terminologi på norsk

(22.4.10) – Uten et godt utviklet fagspråk på morsmålet kan ikke norske fagfolk kommunisere fullgodt, verken med hverandre eller med folk flest. Det sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet, i anledning av at Språkrådets terminologitjeneste blir offisielt lansert på et møte i Oslo i dag.

Språknytt nr. 1/2010

(24.3.10) I Språknytt nr. 1 kan du lese eit intervju med Tore Janson. Han meiner at det i det nærmaste hundreåret kjem til å forsvinne fleire språk enn nokon gong tidlegare. Samstundes trur han at sidan kommunikasjonen mellom folk aukar i heile verda, kjem dei fleste til å kunne meir enn eitt språk om to hundre år.

Interessert i nynorsk rettskriving?

(9.3.10) Rettskrivingsnemnda for nynorsk har no fått eiga nettside hjå Språkrådet. Her kan du lese om bakgrunnen for vedtaket om ny rettskriving og sende eigne synspunkt og framlegg direkte til nemnda. Vidare kan du lese om nemnda og mandatet ho har fått, og du kan etter kvart følgje arbeidet i nemnda gjennom sakspapir og referat.

Samlet språkpolitisk dokumentasjon fra Språkrådet

(22.2.10) Flertallet av norske bedriftsledere vil at reklame bare skal være på norsk. Tre av fire statsorganer bryter målloven. Mens andelen nynorskelever i skolen er lite endret i Oppland siden 2005, har den gått markert ned i Buskerud og Telemark. Dette er noe av det som kommer fram i rapporten «Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område», som Språkrådet legger fram på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Nytt Statsspråk – alfa og omega for statsansatte?

(19.2.10) I forbindelse med den nye gudstjenestereformen forklarer vi et knippe bibelske ord og uttrykk som er blitt vanlige i dagligtale. Vi gir deg noen nyttige råd om sitatbruk og kildehenvisninger. Dessuten introduserer vi en ny spalte: «Hummer og kanel».

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 13. mars 2010

(16.2.10) I 2006 og 2008 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. 13. mars 2010 skal vi halde nye prøver.

Språkmøtet 2010

(15.2.10) Språkrådet arrangerer eit årleg språkmøte knytt til det som er Unescos internasjonale morsmålsdag i slutten av februar. Bakgrunnen for eit slikt møte er at Språkrådet vil halda ein formalisert kontakt med viktige språkaktørar i samfunnet.

2010 – totusenogti eller tjueti/tjuehundreogti?

(12.1.10) Dette har vært det store språklige diskusjonstemaet ved årsskiftet. Da er det aller viktigste å si først at verken Språkrådet eller noen annen bestemmer hva folk skal si når de snakker til hverdags. Det bestemmer den enkelte. Norsk tale i sin alminnelighet er ikke regulert av Språkrådet.

Nynorsk på sterk retur i lesebøker

(11.1.10) Dei nye lesebøkene som er laga for ungdomsskulen etter Kunnskapsløftet, har langt færre tekstar på nynorsk enn det lesebøkene hadde før. Det går fram av ei ny gransking.

Lanseringsmøte for Språkrådets terminologiteneste 22. april 2010

(23.4.10) Hausten 2009 oppretta Språkrådet ei terminologiteneste som skal vere eit nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeleggjering av norsk terminologi. Tenesta hadde lanseringsmøte torsdag 22. april og gjorde der greie for arbeidet sitt. Nærmare 70 personar møtte fram.

Rettskrivingsnemnda spør: y eller ø?

(26.3.10) Arbeidet med å revidere nynorskrettskrivinga er i gang. Den nye norma skal erstatte dagens norm. Rettskrivingsnemnda har kome med det første førebelse vedtaket når det gjeld bruken av y og ø i ein del ord. Kortversjonen er at det alltid skal kunne brukast ø, men at y vert ståande som jamstelt form i mykje brukte ord som til dømes fylgje, fyrst, syster og sysken

Meir nynorsk på statlege nettstader

(22.3.10) Statsorgana brukar litt meir nynorsk på nettsidene sine no enn før, men tre av fire statsorgan bryt framleis mållova. Det kjem fram i ein ny rapport om målbruk i staten. – Statsorgana gjer ikkje det storting og regjering har bede om, seier fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet.

Seminar om nynorske hjelpemiddel og kurstilbod i Bergen 25. mars

(8.3.10) Språktenesta for statsorgan i Språkrådet held med ujamne mellomrom møte og seminar om språklege emne som kan vera av interesse for tilsette i staten. Meld deg på innan 22. mars.

– «Skavlan» gjør det skolen skulle ha gjort

(22.2.10) – Mens tv-programmet «Skavlan» lar gjester og seere møte både norsk og svensk språk i rikt monn, får mange elever i videregående skole nesten ingen undervisning om de nordiske nabospråkene. Dette strider mot de ambisiøse målene i læreplanen. Skolen svikter, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, lørdag 13. mars 2010

(16.2.10) I 2006 og 2008 arrangerte Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulenter i bokmål og nynorsk. 13. mars 2010 skal vi arrangere nye prøver.

Transkripsjon av namn på deltakarar i Vancouver-OL?

(12.2.10) Korleis skriv me namnet til den russiske OL-utøveren Галина Лихачёва på norsk? Me har transkribert namna på deltakarane frå Bulgaria, Kasakhstan, Kviterussland, Makedonia, Russland og Ukraina og samla dei i ei liste.

Namn på statsorgan

(1.2.10) Statsorgan skal ha namn på begge målformer. Heiter Statens lånekasse for utdanning det same på bokmål og nynorsk? Kva heiter Den sentrale forvaltninga for kriminalomsorga på bokmål? I lista over namn på statsorgan har vi samla namn på departement, underliggjande etatar og statlege utdanningsinstitusjonar på bokmål og nynorsk. Lista tek omsyn til namneendringane i departementsstrukturen frå januar 2010.

Ny kunnskap om norsk språk i skulen

(11.1.10) Nynorsk er på sterk retur i lesebøkene i ungdomsskulen, og mange elevar er usikre når dei får spørsmål om valfridom i nynorsk rettskriving. Dette er noko av det som kjem fram når Språkrådet no publiserer resultat frå undersøkingar om nynorsk i lesebøker, valfridom i rettskriving, sidemål for minoritetsspråklege elevar og særskriving.

Nynorskrettskrivinga skal bli enklare

(5.1.10) Styret i Språkrådet har oppnemnt ei rettskrivingsnemnd som skal laga ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Den nye norma skal erstatta dagens norm. Arbeidet skal vera ferdig 15. mai 2011 etter ein open og inkluderande prosess.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024