Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Nye krav i opplæringsloven – hva kan skolene kjøpe nå?

(18.10.23) Våren 2023 vedtok Stortinget en ny opplæringslov. Loven inneholder nye krav om språk som skoleledere må kjenne til når de skal gjøre innkjøp.

No image

Endringer i bøyningen av en del intetkjønnssubstantiver i bokmål

(28.9.23) 26. september godkjente Kultur- og likestillingsdepartementet en del endringer som først og fremst berører intetkjønnssubstantiver i bokmål. Hovedmålet med endringene er å gjøre bokmålsnormen enklere. Blant de berørte ordene finner vi noen som er nokså hyppig brukt, som anker, forum, kapittel, sentrum, søppel og teater.

No image

Klarspråk ble årets valgvinner

(27.9.23) Når politikere er tåkefyrster og valglovverket proppa med kansellispråk, kan kommunevalg være vanskelig. Se hvordan jurist Sofie Høgestøl og valglovutvalget forenklet lovtekster, mens NRK gjorde grep for å gjøre valget forståelig for alle.

No image

Blir Bergen berginga?

(25.9.23) Leksikografer og terminologer er en utdøende rase. Nordmenn er ikke lenger eksperter på norsk språk. Hvem skal forske på norsk språk i framtida? Forskere peker på Universitetet i Bergen. 

No image

– Klarspråk og universell utforming er to sider av samme sak

(4.9.23) – Klarspråk må til om innholdet skal gjøres tilgjengelig for alle. Her i SPK har vi valgt å sidestille klarspråk og universell utforming, sier Jeanette Christensen, kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse.

No image

Hjelp, det er jobb og skule igjen!

(18.8.23) Ferien er ubønhøyrleg over. Har tankeverksemda gått på låggir og språkføringa vorte ferieslapp i sommar? Vi kan hjelpe deg med å kome i gang og kanskje få eit lite forsprang.

Sommernummeret av Termposten er her!

(29.6.23) I dette nummeret kan du blant annet lese om Nordterm-konferansen i Stockholm og en terminologiworkshop i Brussel. Vi har også mye stoff om hva som skjer på terminologifronten i universitets- og høyskolesektoren i forbindelse med handlingsplanen for norsk fagspråk, forslaget til ny universitets- og høyskolelov og Telemarksforskings utredning om et fast forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk. 

No image

Kva er den beste organiseringa av eit fast forskings- og utviklingsmiljø for norsk språk?

(22.6.23) Telemarksforsking presenterer kva dei meiner om saka, fredag 23.06. kl. 10.15. Følg strøyminga frå arrangementet på Nasjonalbiblioteket!

No image

Med lov skal landet både bygges og byggjast

(20.6.23) Berre 14,2 prosent av norske lover er skrivne på nynorsk. Ei så ujamn fordeling mellom skriftspråka i lover er i strid med den vedtekne språkpolitikken.

No image

Rom for tolking – tolkebrukernes erfaringer i møte med det offentlige

(2.6.23) Hvis du har norsk som morsmål, kan det være vanskelig å se hvilke utfordringer minoritetsspråklige har i møte med offentlige organer i Norge. Nå er det for første gang gjort en større undersøkelse om minoritetsspråkliges erfaringer på tolkefeltet.

No image

Kommunaldepartementet sparer på skillingen, men lar daleren gå

(17.10.23) På jusutdanninga i Oslo har studentene de siste åra lært å skrive lover og juridiske tekster som alle kan forstå. Nå vil Kommunal- og distriksdepartementet sette en stopper for denne opplæringa.

No image

Skjerpa språkkrav i akademia

(27.9.23) Norske institusjonar har fått skjerpa språkkrav, og fleire er i gang med å laga ny språkpolitikk og -strategi. Lær meir om krava, og finn tips om korleis de kan jobba med språk på din arbeidsplass. 

No image

Norsk – eit kosespråk til heimebruk?

(27.9.23) Grunnmuren til det norske språket – faga terminologi, leksikografi og namnegransking – er i ferd med å bli borte. So what? tenkjer du kanskje. 

No image

Milepæl for norsk terminologiarbeid

(12.9.23) Termportalen, ein nasjonal portal for terminologi, er offisielt opna i Bergen.

No image

Norsklærar? Bidra med viktig kunnskap om norskfaget!

(29.8.23) Språkrådet ønskjer å vite meir om språk- og skriveopplæringa i norskfaget. Vi gjennomfører difor ei landsdekkjande undersøking som både vil danne grunnlag for Språkrådets arbeid på skulefeltet, bidra til forsking og skuleutvikling og gje nyttig kunnskap for lærarar og skular. Jo fleire som deltek, jo meir verdifulle blir resultata.

No image

Språkarbeid er kvalitetsarbeid

(4.7.23) Språkarbeid er kvalitetsarbeid. Det må speglast att i verksemda til universiteta og høgskulane.

No image

– Det trengst meir kunnskap om forvaltinga av norsk språk

(23.6.23) Det er eit behov for kunnskap om dei arenaane og prosessane der norsk språk reint faktisk står på spel, seier Åsne Dahl Haugsevje i Telemarksforsking. Og eit fast forskings- og utviklingsmiljø for norsk språk bør ha hovudsete ved Universitetet i Bergen (UiB), skriv forskargruppa i ein ny rapport.

No image

Norsk språk blir styrkt på universitet og høgskular

(21.6.23) Regjeringa har lagt fram både eit nytt lovforslag og ein handlingsplan som skjerpar språkkrava i akademia. Målet er å reversere svekkinga av norsk språk i universitets- og høgskulesektoren. 

No image

Historisk NOU: Viktig for å styrke et trua språk

(13.6.23) I dag leverte tegnspråkutvalget ei offentlig utredning (NOU) om norsk tegnspråk til Kultur- og likestillingsdepartementet. Utvalget har hatt i oppgave å utrede situasjonen for norsk tegnspråk og anbefale tiltak som kan gjøre det lettere å være tegnspråkbruker.

No image

Stadig mer engelsk i offentlig forvaltning

(2.6.23) Antallet vitenskapelige publikasjoner fra offentlig forvaltning har nærmest firedoblet seg hvert år siden 2012. 90 prosent av publikasjonene er skrevet på engelsk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024