Hopp til hovedinnhold

Kansellisten

Kansellisten er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige.

«Kanselliord» kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Derfor bør du være varsom med å bruke dem i vanlig prosa. Kansellisten gir deg forslag til andre uttrykksmåter.

Tittelen Kansellisten er hverken en trykkfeil eller en tilfeldighet. I tittelen spiller vi på kjente ord som kansellistil og liste(n). Substantivet kansellist står dessuten i Tanums store rettskrivningsordbok, forklart som ‘sekretær’. I fremmedordboka på ordnett.no er forklaringen ‘underordnet embetsmann i et kanselli’. Publikasjonen er ment for sekretærer og andre skrivende personer.

Vi understreker at Kansellisten er ment som en veiledning, ikke som en «svarteliste». Det er ikke meningen at saksbehandlere i det offentlige skal unngå disse ordene for enhver pris.

Likevel er det viktig å huske på at det som er gangbart i juridiske dokumenter, ofte fungerer dårlig i tekster med informasjon til publikum om for eksempel rettigheter og plikter.

Kansellisten i pdf-versjon

A | B | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y

A

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
anbringe sette, legge, plassere, feste
Oblaten anbringes på frontruten. Oblaten settes/festes på frontruten.
Helse- og sosialstyret kan la barnet foreløpig anbringe i familie, skole eller på annet hensiktsmessig sted. Helse- og sosialstyret kan la barnet bli foreløpig plassert i familie, på skole eller et annet hensiktsmessig sted.
Det er forbudt å anbringe fiskeredskap nærmere riksgrensen enn 50 meter. Det er forbudt å plassere/sette fiskeredskap nærmere riksgrensen enn 50 meter.
risikoen ved å anbringe agiterte personer i mageleie risikoen ved å legge agiterte personer i mageleie
anbringelse plassering
anbringelse av barn i fosterhjem plassering av barn i fosterhjem
anbringelse av en person i mageleie plassering av en person i mageleie
anføre 1 oppgi, føre opp
Den som ikke er registrert hos avgiftsmyndigheten, må ikke anføre avgiftsbeløp i salgsdokument. Den som ikke er registrert hos avgiftsmyndigheten, må ikke oppgi / føre opp avgiftsbeløp i salgsdokumentet.
Vær nøye med å anføre om protesen har belegg. Vær nøye med å oppgi om protesen har belegg.
  2 vise til, bemerke, nevne, påpeke; hevde, argumentere med
Advokaten har anført følgende under hovedforhandlingen: ...  Advokaten har bemerket/påpekt/hevdet følgende under hovedforhandlingen: ...
eller
Advokaten har argumentert med følgende under hovedforhandlingen: ...
Det anføres innledningsvis i klagen at … Det påpekes/hevdes innledningsvis i klagen at …
anførsel merknad, opplysning, påstand; innvending, ankepunkt
Klagers første anførsel er knyttet til likebehandling og konkurranse. Klagerens første merknad/innvending gjelder likebehandling og konkurranse.
Han kom med en anførsel om manglende habilitet. Han kom med en merknad/påstand om manglende habilitet.
Hans anførsel om at han kan fri seg fra betalingsplikten, bør avvises som uholdbar. Hans påstand om at han kan fri seg fra betalingsplikten, bør avvises som uholdbar.
angjeldende vedkommende, den det gjelder, de(n) aktuelle, denne, dette
angjeldende sak denne saken, saken det gjelder
Trafikkprogram for sommer og vinter [skal] sendes til Luftfartstilsynet i god tid og senest 14 dager før angjeldende trafikkprogram startes. Trafikkprogram for sommer og vinter [skal] sendes til Luftfartstilsynet i god tid og senest 14 dager før dette trafikkprogrammet startes.
angående om
Merk: Det er ikke alltid nødvendig å ha med dette ordet i f.eks. overskrifter.
spørsmål angående sak ... spørsmål om sak ...
anses som regnes som
Hun anses som selvstendig næringsdrivende. Hun regnes som selvstendig næringsdrivende.
anvendelse bruk
komme til anvendelse kunne brukes, bli brukt, bli praktisert, gjelde
Loven skal komme til anvendelse for foretak ... Loven skal gjelde / brukes for foretak ...
Et grunnvilkår for at reglene om heving skal komme til anvendelse, er at det må være en mangel ved bilen. Et grunnvilkår for at reglene om heving skal kunne brukes / skal gjelde, er at det må være en mangel ved bilen.
avgi Ofte: gi (fra seg)
Mottaker anmodes om å avgi kontoopplysninger. Mottakeren blir bedt om å gi (fra seg) kontoopplysninger.
avhende avstå fra, skille seg av med ved salg; selge; overføre, overdra
Han avhendet sine aksjer. Han solgte aksjene sine.
avhending salg (det at noe skifter eier, oftest ved kjøp og salg)
avhending av fast eiendom salg av fast eiendom
Til toppen 

B

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
befatning Ofte: tilknytning, medansvar
Den siktede vedgår befatning med saken. Den siktede vedgår at han har hatt noe med saken å gjøre.
befordre frakte, transportere
Flyselskapet kan nekte å befordre passasjerer eller bagasje. Flyselskapet kan nekte å transportere passasjerer eller bagasje.
befordring frakt, transport
flyselskapets generelle vilkår for befordring flyselskapets generelle vilkår for transport
beføye råde over, ha råderett over, ha fullmakt til
Opphavsrett er en enerett for opphavsmannen til å beføye over et verk. Opphavsrett er en enerett for opphavsmannen til å råde over et verk.
Styret kan igjen beføye over gjenstanden. Styret kan igjen ha råderett over gjenstanden.
Han mener seg beføyet til å ... Han mener å ha rett og grunn til å ...
beføyelse 1 grunn, berettigelse
ikke uten beføyelse ikke uten grunn/berettigelse
  2 (del av) rettighet, rett til å rå over (greie med, gjennomføre; ofte: fullmakt, mandat, anledning; i noen sammenhenger: kompensasjon
eiers beføyelser eierens fullmakter, eierens rettigheter
Spørsmålet er om kjøperen kan heve kjøpet, eller om kjøperen må nøye seg med prisavslag eller eventuelt erstatning som alternativ beføyelse. Spørsmålet er om kjøperen kan heve kjøpet, eller om kjøperen må nøye seg med prisavslag eller eventuelt erstatning som alternativ kompensasjon.
Din eneste beføyelse i et slikt tilfelle er tilbakebetaling av beløpet som er betalt for det lisensierte produktet. Din eneste rettighet (eller: det eneste du har krav på, den eneste kompensasjonen du kan få) i et slikt tilfelle er å få tilbakebetalt det beløpet som du betalte for det lisensierte produktet.
begjære anmode om, be om; kreve, gjøre krav på
begjære tvangsauksjon be om tvangsauksjon
Politiet begjærte fengsling av siktede. Politiet bad om fengsling av (den) siktede.
begjæring anmodning; krav
begjæring om offentlig skifte anmodning/krav om offentlig skifte
fremsette en begjæring kreve, komme med et krav, stille krav om
begunstige tilgodese, gi fordeler
begunstigelse fordel, særrett, velvilje
bekjentgjøre kunngjøre, gjøre kjent
beliggende som ligger, som holder til
en stor og flott leilighet beliggende i meget attraktivt område en stor og flott leilighet som ligger i meget attraktivt område
Selskapet er beliggende i Sykkylven.  Selskapet holder til i Sykkylven.
besiktige ta i øyesyn for å kontrollere, undersøke
Kjøpere oppfordres til å besiktige eiendommen. Kjøpere oppfordres til å undersøke eiendommen.
Sjøfartsdirektoratet kan til enhver tid kreve å gå om bord i et norsk fartøy for å besiktige det. Sjøfartsdirektoratet kan til enhver tid kreve å gå om bord i et norsk fartøy for å undersøke/kontrollere det.
besiktigelse ettersyn, undersøkelse, kontroll
Besiktigelsene om bord vil kunne avdekke om fartøy og mannskap oppfyller kravene. Undersøkelsene om bord vil vise om fartøy og mannskap oppfyller kravene.
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Eiendommen selges i den stand den var da kjøperen undersøkte den.
besitte ha (til rådighet), sitte inne med
I visse tilfeller: ha på seg eller hos seg
Hun besitter store kunnskaper. Hun har store kunnskaper.
besittelse:  
komme i besittelse av bli eier av
være i besittelse av ha, eie
ta i besittelse ta, overta
Han ble arrestert for besittelse av narkotika. Han ble arrestert fordi han hadde narkotika på seg / hos seg.
beskaffenhet slag, art, type, karakter
Saken er av en slik beskaffenhet at ... Saken er av en slik karakter at ...
eller
Saken er slik at ...
beskikke utnevne, oppnevne
Det er besluttet at Peder Ås beskikkes til sosial- og helsedirektør for seks nye år. Det er besluttet at Peder Ås utnevnes til sosial- og helsedirektør for seks nye år.
beskikkelse utnevning, oppnevning
For tjenestemenn som ansettes i stilling ved beskikkelse i statsråd, gjelder de samme regler som for embetsmenn. For tjenestemenn som ansettes i stilling ved utnevning i statsråd, gjelder de samme regler som for embetsmenn.
besørge sørge for å utføre noe, ordne med, ta hånd om, påta seg
besørge et brev sørge for at brevet kommer frem til adressaten
Det er gjeldsnemnda som besørger sletting av heftelser. Det er gjeldsnemnda som sørger for sletting av heftelser.
bevirke føre til, forårsake; få i stand, få til
atferd som i seg selv kunne bevirke ødeleggelse atferd som i seg selv kunne føre til / forårsake ødeleggelse
De strenge lovbestemmelsene har bevirket en nedgang i antall forbrytelser. De strenge lovbestemmelsene har ført til at antall forbrytelser har gått ned.
tiltak for å bevirke faglig og praktisk integrasjon tiltak for å få i stand faglig og praktisk integrasjon
bortta fjerne (urettmessig), ta med seg (uten lov)
For tyveri straffes den som borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. For tyveri straffes den som urettmessig fjerner/tar eller hjelper til med å ta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.
Han er tiltalt for å ha borttatt en kassettspiller fra bilens baksete. Han er tiltalt for å ha tatt med seg en kassettspiller fra bilens baksete.
Til toppen 

E

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
erlegge betale
Hytteeier må erlegge tilknytningsavgiften. Hytteeieren må betale tilknytningsavgiften.
Selskapet plikter å beregne merverdiavgift av bidraget som erlegges. Selskapet plikter å beregne merverdiavgift av bidraget som betales.
erleggelse betaling
erleggelse av avgift betaling av avgift
erverv 1 inntektsgivende arbeid; yrke
være uten erverv være uten inntektsgivende arbeid
Institusjoner er i utgangspunktet skattefrie dersom de er eget skattesubjekt og ikke har erverv til formål. Institusjoner er i utgangspunktet skattefrie dersom de er eget skattesubjekt og ikke har inntektsgivende arbeid til formål.
  2 anskaffelse, det å skaffe seg; ofte: kjøpe
Erverv, eie og bruk av skytevåpen reguleres i våpenloven med forskrifter. Anskaffelse/kjøp, eie og bruk av skytevåpen reguleres i våpenloven med forskrifter.
Den som gjennom erverv blir eier av aksjer ... Den som gjennom kjøp blir eier av aksjer ...
Norges Bank tilrår at bank A får tillatelse til erverv av bank B. Norges Bank tilrår at bank A får tillatelse til å kjøpe bank B.
erverve skaffe (seg), anskaffe, tilegne (seg), få, ofte: kjøpe; i noen sammenhenger: tjene
erverve seg rett til skaffe seg rett til
erverve en tomt kjøpe en tomt
erverve aksjer kjøpe aksjer
Alle som skal erverve og eie skytevåpen, må ha tillatelse fra politiet. Alle som skal skaffe seg og eie skytevåpen, må ha tillatelse fra politiet.
Finansdepartementet har i dag gitt selskap A tillatelse til å erverve aksjer i selskap B. Finansdepartementet har i dag gitt selskap A tillatelse til å kjøpe aksjer i selskap B.
inntekt ervervet i år inntekt opptjent i år
etterleve følge, rette seg etter, lyde
etterleve et påbud / en forskrift rette seg etter et påbud / en forskrift
Til toppen 

F

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
finne å Ofte: kunne, ville, finne grunnlag for
En finner ikke å kunne ... Vi/jeg kan ikke, vi/jeg finner ikke grunnlag for å …
En finner å ville påpeke at ... Vi/jeg vil påpeke at ...
forefinnes finnes, være
Det forefinnes varmluftspistol eller annet verktøy for kontroll av trykket. Det finnes varmluftspistol eller annet verktøy for kontroll av trykket.
Trinnets mål i faget forefinnes i læreplanen.   Trinnets mål i faget finnes i læreplanen.
eller
Trinnets mål i faget står i læreplanen.
foregi opplyse noe usannferdig (som grunn, unnskyldning), påstå, hevde (uten grunn), gi seg ut for (å være), bruke som påskudd, påstå
Han foregav å være syk. Han påstod at han var syk.
en avsender som foregir å være en bankkontakt en avsender som påstår at han er / gir seg ut for å være en bankkontakt
forehavende gjøremål, handling, formål, oppgave, plan
Hun mislyktes i sitt forehavende. Hun fikk ikke gjort det hun skulle.
eller
Hun oppnådde ikke det hun ville.
foreholde noen noe gjøre noen kjent med noe, påpeke (noe betenkelig, uheldig), fortelle noen noe, gjøre oppmerksom på (gjerne med et snev av irettesettelse eller advarsel)
De foreholdt ham hvilke følger dette kunne få. De gjorde ham oppmerksom på / påpekte overfor ham hvilke følger dette kunne få.
Påtalemyndigheten skal i hvert tilfelle foreholde gjerningsmannen at forholdet er straffbart. Påtalemyndigheten skal i hvert tilfelle gjøre gjerningsmannen oppmerksom på at forholdet er straffbart.
foreleggelse Ofte: varsel, orientering
Foreleggelse av utkast til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (overskrift i brev) Utkast til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Merk: Siden dette er overskriften i et brev, er det nokså klart hva saken gjelder. Da er foreleggelse overflødig.
Foreleggelse av utleggsbegjæring (overskrift i brev) Utleggsbegjæring
eller
Varsel om utleggsbegjæring
foreligge Ofte: finnes, være, eksistere
erstatningskrav dersom det foreligger saklig grunn til oppsigelse erstatningskrav dersom det finnes/er saklig grunn til oppsigelse
Landingstillatelse skal foreligge. Man/du må ha landingstillatelse.
Når anses det å foreligge én eller flere atskilte virksomheter hos en eier? Når mener man at en eier har én eller flere atskilte virksomheter?
Mangel ved varen foreligger ikke. Det er ingen mangel ved varen.
foreliggende Ofte: den aktuelle, dette, denne, disse, som finnes
den foreliggende rapport denne rapporten
foreliggende klage denne klagen, den aktuelle klagen
forestå stå for; lede; sørge for
forestå forkynnelse av stevning sørge for at en stevning blir forkynt
eller
sørge for å få forkynt en stevning
Megleren forestår opprettelse av den skriftlige kjøpekontrakten. Megleren sørger for å sette opp den skriftlige kjøpekontrakten.
Driftsleder kan etter gitte regler forestå utførelse av installasjoner i eget anlegg. Driftsleder kan etter gitte regler sørge for å få utført installasjoner i eget anlegg.
forevise vise (frem)
forevise legitimasjon vise legitimasjon
Kontrolløren ble forevist billett. Kontrolløren fikk se billetten.
eller
Passasjeren viste kontrolløren billetten.
forføye over råde over, disponere over; forvalte, bruke
retten til å forføye over eiendommen retten til å råde over / forvalte eiendommen
Det er forbudt å forføye over gjenstanden i strid med saksøkerens panterett. Det er forbudt å bruke / råde over gjenstanden i strid med saksøkerens panterett.
forføyning 1 råderett, rådighet
ha noe til sin forføyning ha råderett over noe
stå til forføyning stå til rådighet, være tilgjengelig
Herved oversendes til forføyning følgende: Vi sender med dette saken [til dere] for videre oppfølging.
  2 bestemmelse; tiltak; vedtak
treffe forføyninger gjøre vedtak, sette i verk tiltak
midlertidig forføyning midlertidig tiltak
gjøre saken til gjenstand for videre forføyning avgjøre om en skal gå videre med saken
formentlig 1 adj. antatt, påstått
den formentlige gjerningsmannen den antatte gjerningsmannen
hennes formentlige rett den retten hun hevder at hun har
  2 adv. antakelig, trolig
to esker som formentlig inneholder patroner til rifle to esker som antakelig inneholder patroner til rifle
Dette vil formentlig spare ressurser. Dette vil trolig spare ressurser.
forsendelse
sending
forsorg hjelp; i visse sammenhenger: det å sørge for; bekostning
Merk: Det er bedre å skrive om.
Der hvor skyssmiddel ved Forsvarets forsorg ikke er hensiktsmessig eller mulig, kan det tilstås godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel. Der det ikke er hensiktsmessig eller mulig at Forsvaret sørger for / bekoster transport, kan man få godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.
Vi ber om å få dokumentet oversatt ved Deres forsorg. Vi ber Dem om å få dokumentet oversatt.
for så vidt gjelder når det gjelder, for
For så vidt gjelder ruteflyging, skal trafikkprogram for sommer og vinter sendes til Luftfartstilsynet i god tid. Når det gjelder ruteflyging, skal trafikkprogrammet for sommer og vinter sendes til Luftfartstilsynet i god tid.
Kommuneloven § 17 nr. 2 første punktum gjelder ikke for så vidt gjelder valg av ordfører. Kommuneloven § 17 nr. 2 første punktum gjelder ikke for valg av ordfører.
for så vidt som i og med (at), fordi, siden
Dette vilkåret er oppfylt for så vidt som A er ansatt som tanntekniker i et tannteknikerfirma. Dette vilkåret er oppfylt i og med at A er ansatt som tanntekniker i et tannteknikerfirma.
fravike I visse sammenhenger: avstå fra, gi avkall på, forlate, flytte fra
Utlendingsdirektoratet fremsatte begjæring om at A skulle fravike asylmottaket. Utlendingsdirektoratet krevde at A skulle forlate asylmottaket.
Han ble pålagt å fravike en kommunal leilighet. Han ble pålagt å flytte ut av en kommunal leilighet.
fravikelse I visse sammenhenger: avståelse, det å forlate
Ofte: utkastelse, flytting
begjæring om fravikelse krav om utkastelse
fravikelse av fast eiendom utkastelse fra bolig/lokale
fremgå Ofte: være, stå (om noe i tekst), omtales
Det fremgår av bestemmelsens § 4 siste ledd at legitimasjonsplikten, som fremgår av første ledd, også gjelder for den som er gitt disposisjonsrett til kontoen. I bestemmelsens § 4 siste ledd står det at legitimasjonsplikten, som omtales i første ledd, også gjelder for den som har fått disposisjonsrett til kontoen.
fremholde påpeke, fremheve, gjøre oppmerksom på
fremkomme komme frem, oppstå; i visse sammenhenger: være (med)
Merk:
Noen ganger kan dette verbet sløyfes, jf. to av eksemplene nedenfor.
Det har fremkommet nye opplysninger i saken.  Det er kommet frem nye opplysninger i saken.
Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av de opplysninger som fremkommer i klagen. Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av de opplysningene som står i klagen.
eller
Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av opplysningene i klagen.
tallene som fremkommer i tabellen tallene som står i tabellen, tallene i tabellen
fullbyrde fullføre, sette i verk
fullbyrdelse fullføring, iverksetting
følge:  
ha som følge føre til, føre med seg
ha til følge føre til, føre med seg
som (en) følge av at i og med at, fordi, siden, på grunn av
Som en følge av at avdelingen ikke fulgte opp utvalgets forslag ... Fordi avdelingen ikke fulgte opp utvalgets forslag ...
Som følge av at viltmyndighetene ble kjent med skadeskytingen, ble det satt i gang søk etter hjortekalven. Fordi viltmyndighetene fikk vite om skadeskytingen, satte de i gang søk etter hjortekalven.
eller
Viltmyndighetene satte i gang søk etter hjortekalven da de fikk vite at den var skadeskutt.
eller
Viltmyndighetene fikk vite om skadeskytingen og satte i gang søk etter hjortekalven.
som følger slik
loven lyder som følger: loven lyder slik:
ta til følge etterkomme, gi medhold, støtte
Anmodningen tas til følge. Anmodningen etterkommes.
Klagen tas til følge. NN får medhold i klagen.
eller
Vedtaket blir omgjort på grunn av klagen [fra NN].
Klagen tas ikke til følge. NN får avslag på klagen.
eller
Vedtaket blir stående til tross for at NN har klaget, klagen fra NN får ingen effekt på vedtaket.
Til toppen 

G

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
gitt på grunn av, i og med, fordi
gitt de rådende omstendigheter på grunn av omstendighetene i dag, fordi omstendighetene er som de er, under slike omstendigheter
Gitt den korte tidshorisonten er det viktig å ikke gape for høyt. Fordi vi har liten tid, er det viktig at vi ikke påtar oss for mye.
gjeldende:  
gjøre gjeldende vise til, bruke som argument, hevde, påstå
Hun gjorde gjeldende at ... Hun viste til / brukte som argument at ...
gjøre erstatningskrav gjeldende kreve erstatning, reise krav om erstatning
gjøre en mangel gjeldende vise til en mangel [ved noe man har kjøpt] og kreve kompensasjon
eller
hevde at det er en mangel [ved noe man har kjøpt] og kreve kompensasjon
gjenstand Ofte: ting, sak
avtalens gjenstand hva avtalen gjelder
gjøre saken til gjenstand for drøfting drøfte saken
godtgjøre 1 betale, dekke, erstatte, refundere, tilbakebetale
Han fikk godtgjort sine utlegg. Han fikk dekket/refundert utleggene sine.
  2 dokumentere, bevise
Du må kunne godtgjøre at gjenstanden er mottatt som arv. Du må kunne dokumentere at du har arvet gjenstanden.
Til toppen 

H

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
hen:  
se hen til → hense  
stå hen → henstå  
henhøre høre inn under, høre (med) til; ha forbindelse med
Saken henhører under departementet. Saken hører inn under departementet.
henhørende som hører til
alt til faget henhørende alt som hører (med) til faget, alt hva man trenger
henregne regne for å høre med til
henregnes til falle inn under
Hvalene henregnes til pattedyrene. Hvalene hører til / faller inn under pattedyrene.
hense:  
hensett til i betraktning av, med tanke på, på bakgrunn av
Hensett til at lagmannsrettens dom for Bs vedkommende er opphevet ... I betraktning av / med tanke på at lagmannsrettens dom for Bs vedkommende er opphevet ...
henseende måte, mening, sammenheng
i så henseende i så måte, med hensyn til, når det gjelder
hensette sette (fra seg), plassere; parkere (om kjøretøy)
Ingen gjenstander må hensettes her. Ingen må sette fra seg ting her.
Sykler skal hensettes i kjelleren. Sykler skal settes i kjelleren.
hensette seg i beruset tilstand drikke seg full
henstand utsettelse
begjære henstand be om utsettelse
få henstand med betalingen få betalingsutsettelse
henstille til be om, anmode om, oppfordre til
Ordstyreren henstilte til forsamlingen å holde seg i ro. Ordstyreren bad forsamlingen (om å) holde seg i ro.
Det henstilles til beboerne å ... Vi ber beboerne om å ...
Fra oss henstilles til dem som bruker tekjøkkenet at de rydder etter seg. Vi ber om at de som bruker tekjøkkenet, rydder etter seg.
henstilling anmodning, oppfordring, påminnelse
henstå vente, bli foreløpig utsatt
Det får henstå. Det får vente.
hensynta ta hensyn til; ta i betraktning
Havnestyret ber plan- og utviklingsenheten hensynta de argumenter som fremmes. Havnestyret ber plan- og utviklingsenheten ta hensyn til / ta i betraktning de argumentene som fremmes.
Dersom endringen ikke er hensyntatt, bes det gitt en begrunnelse. Dersom det ikke er tatt hensyn til endringen, ber vi om å få en begrunnelse.
hensyntagen:  
under hensyntagen til med tanke på, tatt i betraktning, på grunnlag av, når man/vi tar hensyn til
Under hensyntagen til hans tidligere plettfrie vandel gjøres dommen betinget. Med tanke på hans tidligere plettfrie vandel gjør retten dommen betinget.
herunder 1 under dette, i den forbindelse
Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og i den forbindelse ta hensyn til nye omstendigheter.
  2 blant annet, medregnet, inklusive
Institusjoner, herunder selskaper, innretninger og stiftelser, er i utgangspunktet skattefrie ... Institusjoner, blant annet selskaper, innretninger og stiftelser, er i utgangspunktet skattefrie ...
herværende lokal, her på stedet, som er her, denne/dette
en herværende avis en avis her på stedet
hitsette gjengi, oppgi, sitere
Teksten hitsettes i sin helhet.   Teksten gjengis/siteres i sin helhet.  
Fra notatet hitsettes: ... Fra notatet gjengir/siterer vi (dette): ...
hjemmehørende som hører hjemme i/på, som ligger i/på, som bor i/på, som kommer fra
Tiltalte er hjemmehørende i Halden. Tiltalte bor i Halden.
Fiskefartøy hjemmehørende i Hasvik kommune Fiskefartøy som hører hjemme i Hasvik kommune
hva gjelder når det gjelder
hvoretter 1 og deretter
Vitnene forklarte seg, hvoretter forsvarerne grep ordet. Vitnene forklarte seg, og deretter grep forsvarerne ordet.
  2 ifølge, etter
Merk: Ofte er det best å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.
Han er gjort kjent med sine rettigheter etter utlendingsloven § 34, hvoretter politiet skal gi veiledning om at han har rett til fullmektig … Han er gjort kjent med sine rettigheter etter utlendingsloven § 34, hvor det heter/står at politiet skal gi veiledning om at han har rett til fullmektig …
Til toppen 

I

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
imøtese

se frem til at noe (ventet) vil skje
Deres tilbakemelding imøteses Vi ser frem til Deres tilbakemelding, vi venter på Deres tilbakemelding
inneværende dette, denne
Til toppen 

L

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
likeledes også, likeså
likevel slik at ... Merk: Dette kan ofte erstattes med men. En mulighet er å dele setningen i to og eventuelt innlede neste setning med men eller NN skal likevel (ikke) ...
Tilsvar til stevningen skal ha samme form som stevningen, men likevel slik at det ikke er nødvendig å redegjøre for forhold som er omtalt i stevningen dersom man er enig i motpartens fremstilling. Tilsvaret til stevningen skal ha samme form som stevningen. Det er likevel ikke nødvendig å redegjøre for forhold som er omtalt i stevningen dersom man er enig i motpartens fremstilling.
Rådets avgjørelser er offentlige, likevel slik at navn på forbrukere ikke nevnes ved offentliggjøring. Informasjon som må anses for forretnings- eller driftshemmelighet offentliggjøres ikke. Rådets avgjørelser er offentlige, men navn på forbrukere skal likevel ikke nevnes når avgjørelsene offentliggjøres.
likevel ikke slik at ... Merk: Dette kan ofte erstattes med men. En mulighet er å dele setningen i to og eventuelt innlede neste setning med men eller NN skal likevel (ikke) ...
Rektor kan også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager. Rektor kan også innvilge permisjon før eller etter en av skolens ferier. Likevel skal ikke elevens fravær bli mer enn ti skoledager.
«Andre grunner» kan være forhold ved barnet selv, som sykdom eller funksjonshemning eller at nærmiljøet er utrygt eller belastet, likevel ikke slik at barnevernet kommer inn og overtar ansvaret som primært ligger hos andre offentlige instanser. «Andre grunner» kan være at barnet f.eks. har en sykdom eller funksjonshemning, eller at nærmiljøet er utrygt eller belastet. Men barnevernet skal likevel ikke komme inn og overta ansvaret som primært ligger hos andre offentlige instanser.
Til toppen 

M

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
meddele I visse sammenhenger: gi
Styret kan meddele prokura. Styret kan gi prokura.
medføre innebære; være; føre med seg, føre til
Stillingen medfører noe representasjon. Stillingen innebærer en del representasjon.
Dette medfører ikke riktighet. Dette er ikke riktig.
Parkering medfører borttauing.  Biler som parkeres her, vil bli tauet bort.
eller
Hvis du parkerer her, vil bilen din bli tauet bort.
eller
Bilen din blir tauet bort hvis du parkerer her.
medhold:  
i medhold av i samsvar med, med hjemmel i, etter
med videre
og så videre
medvirke delta, hjelpe til med, bidra til, støtte, gjøre sitt
medvirke ved en aksjon delta i / hjelpe til ved en aksjon
medvirke til sikring av arealer i strandsonen bidra til / hjelpe til med å sikre arealer i strandsonen
Til toppen 

N

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
nærværende denne, dette
nærværende lov denne loven, loven her
Til toppen 

O

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
omfattes av, omfattet av faller inn under
Merk: I stedet for «X omfattes av Y» kan du skrive «Y gjelder for X».
Disse tilfellene omfattes av lov om ... Disse tilfellene faller inn under lov om ...
Regnskapsførerselskaper omfattes av denne forskriften. Denne forskriften gjelder for regnskapsførerselskaper.
Arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsreglene. Arbeidstidsreglene skal gjelde for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.
Slike oppdrag er omfattet av eiendomsmeglingsloven. Slike oppdrag faller inn under eiendomsmeglingsloven.
eller
Eiendomsmeglingsloven gjelder slike oppdrag.
oppebære få, ha, motta, innkassere
oppebære trygd få trygd
Påklages avskjedsvedtaket, vil den suspenderte oppebære full lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken. Dersom avskjedsvedtaket blir påklaget, vil den suspenderte motta full lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken.
opphold avbrudd, pause, forsinkelse i visse sammenhenger: stans
Det må skje uten opphold. Det må skje straks.
Når det er fare ved opphold kan politiet foreta pågripelse uten slik beslutning. Hvis det kan få [negative] konsekvenser at man venter, kan politiet pågripe [personen] uten en slik beslutning.
opphør stans, slutt, avbrudd; i visse sammenhenger: nedleggelse
bringe noe til opphør stanse noe, få en slutt på noe
etter foretakets opphør etter at foretaket ble nedlagt; hvis/når foretaket blir nedlagt
opphøre ta slutt, slutte, bli nedlagt
Foreningen har opphørt å eksistere. Foreningen har sluttet å eksistere.
eller
Foreningen finnes ikke lenger.
eller
Foreningen er nedlagt.
oppsette I visse sammenhenger: utsette; vente med (å gjøre noe)
Saken må oppsettes. Saken må utsettes.
eller
Vi må vente med å gjøre noe med saken.
eller
Vi må la saken ligge.
Du kan ikke påregne at en klage vil bli gitt oppsettende virkning. Du kan klage [på vedtaket], men du kan likevel ikke regne med at klagen fører til at vi venter med å iverksette vedtaket.
oppstille I visse sammenhenger: sette, stille, etablere
de krav som loven oppstiller til større virksomheter de krav som loven stiller til større virksomheter
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen protokoll nr. 7 artikkel 4 oppstiller et forbud mot dobbeltstraff. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter i protokoll nr. 7 artikkel 4 et forbud mot dobbeltstraff.
ovenfornevnte → ovennevnte  
ovennevnte nevnte, som nevnes / er nevnt ovenfor
Til toppen 

P

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
påberope seg vise til, unnskylde seg med, argumentere med
Han påberopte seg bevisstløshet i gjerningsøyeblikket. Han viste til / unnskyldte seg med at han hadde vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
påkrevd/påkrevet nødvendig, om å gjøre
Det er påkrevet med ...  Det er nødvendig med ... / NN må ...  
påregne regne med, vente seg
Noe reisevirksomhet må påregnes. Du må regne med noe reisevirksomhet / å reise en del [i jobben].
Store forsinkelser må påregnes. Passasjerene/dere/man må regne med store forsinkelser.
Jeg er bortreist. E-post kan ikke påregnes lest før 6. mai. Jeg er bortreist. E-post vil ikke bli lest før 6. mai.
Til toppen 

R

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
riket Oftest: landet, Norge
utenfor riket utenfor Norge, utenfor landet, utenlands, i utlandet
Han er bortvist fra riket. Han er bortvist fra landet/Norge.
Til toppen 

S

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
samtlige alle
stor(t): Merk: Dette ordet kan ofte sløyfes.
Det påløper en morarente stor 12,75 %. Det påløper en morarente på 12,75 %.
De må betale et beløp stort kr 245 000. De må betale kr 245 000.
så fremt hvis, om, dersom
således
slik; dermed
Teksten blir således rettet til: … Teksten blir dermed rettet til: …
Til toppen 

T

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
tarv behov, trang, interesse
handle mot en annens tarv handle i strid med en annens interesser
   
tilflyte komme til, bli til del
la opplysninger tilflyte offentligheten la opplysninger komme offentligheten til del
eller
gi offentligheten opplysninger
eller
la offentligheten få kjennskap til opplysninger
Dersom det tilflyter oss informasjon om at ... Dersom vi får informasjon om at ...
Vi forutsetter at disse dokumentene skal tilflyte kontrollmyndighetene. Vi forutsetter at kontrollmyndighetene skal få / skal få kjennskap til disse dokumentene.
tilkjenne Oftest: tildele (ved dom)
NN tilkjennes foreldreretten. NN tildeles/får foreldreretten.
NN tilkjennes dekning av saksomkostninger. NN får dekket saksomkostninger.
tilkomme I visse sammenhenger: tilfalle (med rett), få, ha rett til, ha krav på; være (ens) sak/oppgave, være opp til
Det tilkommer meg kr 2 500. Jeg har krav på / rett til kr 2 500.
eller
Jeg skal ha kr 2 500.
Skyssgodtgjørelse tilkommer menighetsprester. Menighetsprester får / skal ha skyssgodtgjørelse.
Det tilkommer ikke meg å ta avgjørelsen. Det er ikke min oppgave å ta avgjørelsen.
eller
Det er ikke opp til meg å ta avgjørelsen.
eller
Det er ikke jeg som skal ta avgjørelsen.
tillegge gi, tildele, pålegge (oftest om ansvar, oppgaver og plikter)
tillegges får, har
bli tillagt
Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver. Den som har stillingen, kan også få andre oppgaver.
er tillagt har (fått)
Den primære beredskapsplikten er tillagt privat virksomhet. Det er den private virksomheten som har den primære beredskapsplikten.
tilligge være ens plikt/oppgave; høre inn under
Det tilligger ikke oss å avgjøre dette spørsmålet. Det er ikke vår oppgave å avgjøre dette spørsmålet.
eller
Det er ikke opp til oss å avgjøre dette spørsmålet.
eller
Det er ikke vi som skal avgjøre dette spørsmålet.
tillike også, i tillegg, dessuten
Ambassadør for det karibiske området, Lars Holm, utnevnes tillike til ambassadør i St. Georges, Grenada. Ambassadør for det karibiske området, Lars Holm, utnevnes i tillegg til ambassadør i St. Georges, Grenada.
tilstille (over)sende, sende til
Dokumentet skal tilstilles direktoratet. Dokumentet skal sendes til direktoratet.
Lagmannen henstilte til den sakkyndige å tilstille sakens parter kopi av erklæringen. Lagmannen bad den sakkyndige om å sende sakens parter kopi av erklæringen.
tilstå I visse sammenhenger: gi, bevilge
KLP kan tilstå attføringspensjon selv om du har for lav uføregrad til å få utbetalt noe fra folketrygden. KLP kan bevilge / gi deg attføringspensjon selv om du har for lav uføregrad til å få utbetalt noe fra folketrygden.
Tilstått kreditt kan tilbakekalles. Den kreditten NN/du har fått, kan tilbakekalles.
Personer som oppfyller disse vilkårene, kan tilstås bostøtte. Personer som oppfyller disse vilkårene, kan få bostøtte.
Det kan tilstås godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel. Man/du kan få godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.
Til toppen 

U

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
ubesørget ikke utført, ikke ordnet
ubesørget post post som ikke har kommet frem til adressaten
   
uleilighet problem, ulempe, besvær
misbruk av datamaskin med uleilighet til følge misbruk av datamaskin som førte til problemer/ulemper [for eieren av datamaskinen]
Undersøkelsene medførte uleilighet for eieren. Undersøkelsene førte til problemer/ulemper for eieren.
undergi innordne under; i visse sammenhenger: gjøre til gjenstand for, la gjennomgå
Merk: Ofte er dette verbet uten eget innhold: undergi behandling = behandle. Det er bedre å skrive om og bruke konkrete verb.
Sakene skulle undergis en liberal behandling. Sakene skulle få en liberal behandling.
eller
Sakene skulle behandles på en liberal måte.
Det er viktig at vi undergir spørsmålet en grundig behandling. Det er viktig at vi behandler spørsmålet grundig.
utenlandske borgere som undergis frihetsberøvelse i Norge utenlandske borgere som fengsles i Norge
NN er undergitt judisiell observasjon. NN gjennomgår / skal gjennomgå judisiell observasjon.
Forholdet er undergitt offentlig påtale. Det er påtalemyndigheten som beslutter om det skal åpnes sak.
undergå gjennomgå, oppleve
undergå en forandring gjennomgå en forandring, bli forandret
undergå behandling gjennomgå behandling, bli behandlet
underrette gi beskjed/informasjon om, informere
Klageren skal underrettes om vedtaket. Klageren skal få beskjed/informasjon om vedtaket.
underretning beskjed, informasjon, melding
Partene må få underretning om vedtaket. Partene må få beskjed/informasjon om vedtaket.
undertegnede
jeg
Det bes om at det tas kontakt med undertegnede. Jeg ber om at du tar kontakt med meg.
unnlate la være
Merk: Ofte er det bedre å erstatte unnlate å / unnlatt å + infinitiv med ikke + fortidsformen av det aktuelle verbet, jf. eksempelet nedenfor.
NN har unnlatt å betale skatt. NN har ikke betalt skatt.
unnlatelse Merk: Ofte er det bedre å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.
Unnlatelse av å sende inn selvangivelsen medfører tap av klagerett. Hvis du ikke sender inn selvangivelsen, mister du retten til å klage.
utgjøre

Ofte: være
Dette utgjør et problem. Dette er et problem.
utøve drive med; praktisere; ofte: bruke
utøve skjønn  bruke skjønn
utøvelse gjennomføring, iverksetting, ofte: bruk
Merk: Ofte er det bedre å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.
Flyselskapet kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekte å ... Flyselskapet kan, etter å ha brukt rimelig skjønn, nekte å ...
Til toppen 

V

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
vedrøre angå, gjelde, ha sammenheng med
Dette er ikke noe som vedrører meg. Dette er ikke noe som angår/gjelder meg.
vedrørende om, i forbindelse med, som gjelder, som henger sammen med
Merk: Ordet kan ofte erstattes av en preposisjon (om, for, til). I overskrifter kan ordet ofte sløyfes.
Statsråden uttalte seg vedrørende saken. Statsråden uttalte seg om saken.
spørsmål vedrørende saken spørsmål som gjelder saken, spørsmål om saken
kostnader vedrørende vedlikehold kostnader som gjelder vedlikehold, kostnader til vedlikehold
avgifter vedrørende kjøretøy avgifter på kjøretøy
retningslinjer vedrørende vårt arbeid retningslinjer for arbeidet vårt
vesentlig:  
i det (alt) vesentlig(st)e hovedsakelig, stort sett, for det meste, fortrinnvis
Kravene er i det vesentlige rettet mot C. Kravene er hovedsakelig rettet mot C.
eller
De fleste kravene er rettet mot C. 
Ordningene er finansiert i det alt vesentlige av partene. Ordningene er hovedsakelig / stort sett finansiert av partene.
Varetektsfengslinger skal i det alt vesentligste skje på ordinære virkedager. Varetektsfengslinger skal hovedsakelig / stort sett / fortrinnsvis skje på ordinære virkedager.
vitterlig kjent, åpenlys(t)
gjøre vitterlig kunngjøre, gjøre kjent
Til toppen 

Y

 
PRØV Å UNNGÅ SKRIV HELLER
yte gi, bidra med; ofte: betale
yte bistand bistå, hjelpe
yte skatt betale skatt
ytterligere enda (en/mer/flere), nærmere, flere
Det er behov for ytterligere opplysninger. Det trengs / vi trenger flere opplysninger.
Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til ... Du får mer/nærmere informasjon om stillingen hvis du henvender deg til / tar kontakt med ...
Til toppen