Hopp til hovedinnhold

Bruk av nynorsk og bokmål i det offentlege

Språklova gjev stort sett konkrete plikter til statsorgana når det gjeld veksling mellom bokmål og nynorsk, medan kommunane i denne samanhengen har rettar. Fylkeskommunane har både plikter og rettar.

Lova skal sikre at alle offentlege organ

  • tek ansvar for å bruke, utvikle og styrke bokmål og nynorsk
  • kommuniserer på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa
  • følger den offisielle rettskrivinga for bokmål og nynorsk

Reglane for bruk av nynorsk og bokmål i ulike teksttypar gjeld for

  • statsorgan og fylkeskommunar
  • den administrative verksemda ved universitet og statlege høgskolar, andre statlege skolar, vidaregåande skolar, domstolane, forliksråda og påtalemakta