Hopp til hovedinnhold

§ 21 Iverksetjing og overgangsreglar

Lova gjeld frå den tida​1 Kongen fastset. Frå same tidspunkt blir lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste oppheva.

Forskrifter som er gjevne i medhald av lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste, held fram å gjelde så langt dei ikkje er i strid med i lova her.

1 Frå 1 jan 2022 iflg. res. 21 mai 2021 nr. 1619.

Lenke til Lovdata
English version