Al og avl

Kan ordene al(e) og avl(e) brukes om hverandre?

Alvorlighetsgrad og andre alvorlige saker

Hva er forskjellen mellom alvor, alvorlighet, alvorsgrad og alvorlighetsgrad? Når er det riktig å bruke hva?

Amming og diing blant folk og fe

Hva heter det når menneskebarn suger melk av brystet: å amme eller å die? Og hva med andre pattedyrunger?

Ansette, tilsette

En kursholder påstod at ordene ansatt og tilsatt ikke betyr det samme. Han sa at en er tilsatt så lenge en er i midlertidig stilling, vikar eller på prøve, men når stillingen blir fast, er en å regne som ansatt.

Atypisk eller utypisk?

Hva er det motsatte av typisk – atypisk eller utypisk? Er det noen forskjell i betydning mellom disse to?

Avslutting eller avslutning

Er det nokon meiningsskilnad mellom orda avslutting og avslutning i bokmål eller nynorsk?

Berre eit simpelt spørsmål?

I det siste har eg høyrt unge menneske seia at noko er simpelt når dei meiner enkelt. Ikkje fortel meg at det simplaste ofte er det beste! Simpel er då det same som sjofel og tarveleg?

Bevilling, bevilgning

Kan Språkrådet forklare meg forskjellen mellom bevilgning og bevilling? Begge ordene ser ut til å komme av det samme tyske verbet.

Einkvar og eitkvart?

Kva skal ein skriva i staden for enhver, ethvert og noen og enhver på nynorsk?

Eldre – gammel – eldst?

Hvem er eldst av eldre mennesker og gamle mennesker?

Ennå eller enda?

Er begge disse setningene riktige?

Arbeidet er ikke gjort ennå.
Arbeidet er ikke gjort enda.

Ett alternativ og ett valg?

Hvis man kan velge mellom to muligheter, A og B, har man da ett alternativ eller to? Jeg vil mene to, men hvis man fjerner B, har man jo bare én mulighet igjen, og da har man jo «ikke noe alternativ». To minus én blir altså null?

Flesteparten, flertallet

Betyr flesteparten det samme som flertallet (altså over halvparten)? Eller er det snakk om godt over halvparten (60, 70, 80 prosent)?

Forfordele

Kva tyder forfordele? Er det å gje nokon for lite eller å gje nokon for mykje?

Framover og bakover i ei bok

Kan eg skrive «på side 21 og framover» om eg meiner ‘på side 21 og vidare mot slutten av boka’?

Hendelse

Kan jeg som journalist bruke hendelse om en større ulykke? Eller er en hendelse snarere en filleting som at noen bulker bilen din?

Human død om dyr?

Er det rett å bruke ordet human i setningen «dyret ble drept på en human måte da bilen kjørte på det»?

Huset brant eller huset brente?

Heter det «huset brant» eller «huset brente»?

Hva betyr «innen»?

Hva ligger i ordet «innen»? Omfatter «innen torsdag» også torsdag, eller går grensa natt til torsdag klokka 00.00? Og hva med uttrykket «innen 1. juni»? Er 1. juni inkludert? 

Jernteppe eller hjerneteppe?

Får vi jernteppe eller hjerneteppe på eksamen – når vi plutseleg gløymer alt vi veit?

Krabbeskjell eller krabbeskall?

Innmaten i krabben legges i krabbeskallet. Hvorfor kaller man det ferdige produktet krabbeskjell? Krabbe er da vitterlig et skalldyr, ikke et lukket skjell?

Målsetting eller målsetning (eller mål)

Hva er forskjellen? Er ikke målsetting prosessen å sette mål og målsetning selve målet som blir satt, jamfør tommelfingerregelen med bygging (prosessen å bygge) og bygning (produktet av byggingen)?

Overvekt, fedme

En hører ofte at overvekt og fedme (og overvektig og fet) brukes om det samme. Men er det egentlig helt riktig?

Røynd og røyndom

Kva er skilnaden på desse to orda?

Sjalusi og misunnelse

Jeg stusser når unge mennesker bruker ordet sjalu for det å være misunnelig, men i ordbøkene står det unektelig at ordene er synonyme.

Skipet kom i drift

I artiklar om båtar eller skip som får motorstopp og har vanskar på sjøen, heiter det ofte at skipet er i drift eller kom i drift. Men er ikkje dette formuleringar som er lette å misforstå? At noko er i drift, tyder jo elles at alt er i orden.

Skutt og drept

Når vi før i tida hørte at noen var skutt, var det ingen tvil om at vedkommende var drept. Nå for tida kan man ikke være sikker, for det legges gjerne til at vedkommende er drept. Hva har skjedd?

Smittsom, smitteførende, smittebærende, smittefarlig

Det ser ut til at både sykdommer, folk og materialer nå kalles smittsomme. Bør det ikke være mer nyansert?

Spiritualitet og åndelighet

Vi arbeider med å legge til rette omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi lurer på om man kan bruke spiritualitet som synonym til åndelighet.

Stemor, stefar, stebarn: definisjon og brukbarhet

Jeg er nylig blitt «ekstramor» til tre nesten voksne barn. Jeg har kalt meg stemor, men er blitt kritisert for dette av barnas biologiske mor. Hun anfører tre grunner: 1) Barna er snart voksne, og jeg har ikke vært oppdrager for dem – «i mors sted». 2) Hun, barnas mor, er i live. 3) Jeg er ikke gift med barnas far. I tillegg kommer jo det at stemor er negativt ladd. Bør jeg velge noe annet i stedet, og i så fall: hva?

Storhetstid på nynorsk

Kva heiter «storhetstid» på nynorsk? 

Stupe kråke eller slå kollbøtte

Eg har eit par spørsmål om uttrykka å stupe kråke og å slå kollbøtte: Kva kom først? Og er det nokon meiningsskilnad mellom dei? Til dømes når det gjeld viljestyring?

Så vidt populær?

Kva i all verda tyder så vidt i eksamensoppgåva nedanfor, og kvifor er det stava ulikt på bokmål og nynorsk?

Traust = solid og pålitelig

Nylig snakket jeg med en som klaget over at både været og landet var traust og grått. Jeg tror han med traust mente trist eller trøstesløst. Er det riktig bruk av ordet?

Tråkke i salaten og trampe i klaveret

Hvor skriver disse uttrykkene seg fra, og hva er verst av de to alternativene?

Utredning og utgreiing

Hva er egentlig forskjellen på en utredning og en utgreiing?

Utskriving eller utskrivning, innlesing eller innlesning

Bør vi skrive utskrivingspliktig eller utskrivningspliktig? Har dette med henholdsvis prosess og resultat å gjøre?

Vente og forvente

Kan man forvente en negativ utvikling, eller er en forventning per definisjon positivt ladd?

Vev, web eller nett?

Kva er rett å bruke, vev, web eller nett? Kva med nettside/vevside?

Vilkårlig og uvilkårlig

Hvis mattelæreren ber meg velge et vilkårlig tall, ber hun meg velge et tilfeldig tall spontant, altså ikke på nærmere vilkår (betingelser). Men en spontan handling eller bevegelse er noe som skjer uvilkårlig! Hvordan henger dette sammen?

Å tenke i tide og utide

Stadig oftere hører jeg at journalister benytter verbet å tenke når de intervjuer folk. De spør ikke lenger hva intervjuobjektet mener, tror osv. Kan dette være riktig språkbruk?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:16.04.2024