Brann i rosenes leir

Kva tyder uttrykket «brann i rosenes leir», og kva heiter det på nynorsk?

Den amerikanske uavhengighetserklæringen på nynorsk

Kva heiter «den amerikanske selvstendighetserklæringen» på nynorsk? Skal det vere stor forbokstav i «den»?

Den i nynorsk (for han/ho)

Kan den i dag brukast i nynorsk i tilfelle som desse?

Har du høyrt denne songen før? Nei, eg har aldri høyrt han (den).
Har du høyrt denne visa før? Nei, eg har aldri høyrt ho/henne (den).

Den truande faren = far som trur, eller far(e) som tru(g)ar?

På bokmål er det skilnad på

1) den troende faren og
2) den truende faren

Må begge delar heite den truande faren på nynorsk? Og kjem ein tru(g)ande far med truslar eller trugsmål?

Den vanlegaste nynorskfeilen: presens st-passiv

Kva er den vanlegaste feilen nynorskbrukarar gjer?

Draumedag! Om draume- og drøyme- i samansetjingar

Heiter det draumedag eller drøymedag om ein fantastisk dag? Og kva med draumestaden/drøymestaden om ein ideell stad?

Dybdelæring: djupnelæring eller djuplæring?

Kva heiter dybdelæring på nynorsk?

FN eller SN på nynorsk?

Kva heiter FN på nynorsk?

Frå skvette til stenke i nynorskbibelen

I andre Mosebok 24,6 stod det før at Moses skvette paktblodet på folket; i den siste omsetjinga står det at han stenka blodet. Eg tel no 25 tilfelle av stenking i Det gamle testamentet, mot 0 før. Stenke er eit markert bokmålsord. Kvifor er ordet skvetta «degradert»?

Hvor kommer former som «har funni» og «har eti» fra?

I nynorsk støter en noen ganger på perfektum partisipp-former som «har funni», «har eti» og «har vori». Hvor kommer i-endelsene fra? Står de for et mer konservativt språk? Kan formene brukes også på bokmål?

Kløyvd infinitiv

Kva er kløyvd infinitiv, eigentleg? Kan ein framleis nytta det i skrift? Kvar finn eg opplysningar om kva verb som skal ha a-ending i dette systemet?

Kva gjeld?

Kan ein bruke kva gjeld på nynorsk, til dømes «Kva gjeld kvaliteten, er den lågare enn venta»?

Kyrkjer, skular og sjukehus: nynorsk eller bokmål i namnet?

Har kyrkjer, skular og sjukehus faste namn, eller skal ein omsetja namna til den målforma ein brukar elles i teksten? Døme: Oslo domkirke, Helgheim kyrkje, Nordbygda skule og Oslo universitetssykehus. 

Muligens på nynorsk

Eg ser at det er mange som i fullt alvor skriv «moglegeins» på nynorsk. Det kan vel ikkje vere rett?

Norge eller Noreg på nynorsk?

Kva er det rette landsnamnet på nynorsk? Vart det endra i samband med 2012-rettskrivinga?

Også, òg eller au på nynorsk?

Eg lurer på om eg kan nytta òg, au eller også konsekvent på nynorsk, eller om desse orda skal nyttast i ulike samanhengar. Til no har eg berre brukt òg. Er det rett? 

 

Rettleiing og veiledning

I den seinare tid har orda vegleiing og vegleiar dukka opp i stadig fleire dokument på nynorsk. Dette er vel eit forsøk på å «nynorskifisere» bokmålsorda veiledning og veileder?

Røynd og røyndom

Kva er skilnaden på desse to orda?

Sjåast eller sest?

Heiter det vi sjåast eller vi sest på nynorsk? Det verkar som om sjåast er det vanlege?

Snigel, spegel og speilegg

Heiter det verkeleg spegelegg på nynorsk? Eg har ikkje vanskar med å seie spegel, men eg slit litt med spegelegg. Det same gjeld snigel.

Spillvarme og liknande på nynorsk

Kva heiter spillvarme på nynorsk? Eg ser at somme skriv spel-.

Stadnamn og målform

Kan ein skrive Østensjøvannet eller andre stadnamn med bokmålsformer i ein nynorsktekst?

Storhetstid på nynorsk

Kva heiter «storhetstid» på nynorsk? 

Streaming = strøyming eller strauming?

På bokmål er saka grei: to stream = å strømme, og streaming = strømming. Men heiter det å strøyme eller å straume på nynorsk?

Så vidt populær?

Kva i all verda tyder så vidt i eksamensoppgåva nedanfor, og kvifor er det stava ulikt på bokmål og nynorsk?

Tilhørighet og samhørighet på nynorsk

Bør det heite tilhøyrigheit, tilhøyrsle, tilhøyring eller tilhøyrigskap? Kva med samhøyrigheit og så vidare?

Tålmodighet på nynorsk

Kan eg «smørja meg med tålmodigheit» på nynorsk?

Utmerket på nynorsk

Kva heiter «utmerket» på nynorsk? Utmerkt eller utmerka? Og heiter det at ein har merkt eller merka seg noko?

Utredning og utgreiing

Hva er egentlig forskjellen på en utredning og en utgreiing?

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?

Uttalen av medan og sidan

Korleis uttalar ein orda medan og sidan på nynorsk?

Viser til eller syner til?

Eg skriv helst syner i staden for viser på nynorsk, som i «det syner seg at det er best». Men når det handlar om å referera til noko, skriv eg viser til. Er det rett?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024