Språkplakaten Språkvett for næringslivet

Næringslivets Hovedorganisasjon og Språkrådet har i fellesskap lansert språkplakaten Språkvett for næringslivet.

[Bokmål] | [Nynorsk]

[bokmål]

Språkvett for næringslivet

Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må

1 Norsk er det naturlige for norsk næringsliv

 • Presisjon er viktig i næringslivet. Vi er alltid mer presise på morsmålet, fordi vi har et større ordforråd og en bedre språkfølelse på vårt eget språk.
 • Med norske medarbeidere er norsk språk mest effektivt i og for bedriften.
 • Lag reklame på norsk, ikke på engelsk, når du henvender deg til norske kunder.
 • Bruk norsk i stillingsannonser når du henvender deg til et norsktalende publikum.

2 Ulike språk for ulike behov

 • Snakk og skriv norsk når du kommuniserer med norske kolleger og andre som forstår norsk best. Bruk engelsk når det er formålstjenlig.
 • Med ansatte i ulike land og ansatte med ulike morsmål trenger bedriften flere språk.
 • Bedriften bør bruke det språk som passer best i den gitte kulturelle sammenheng.

3 Språkvett er viktig for bedriften og samfunnet

 • Den engelskspråklige innflytelsen er en utfordring ikke bare for lærere, foreldre, elever og opinionsdannere – som massemediene – men også for næringslivet.
 • Bruk norske fagtermer, da bidrar du til å utvikle og vedlikeholde norsk fagspråk.
 • Sikkerheten ivaretas best på det språket de ansatte behersker best.
 • Stimuler språklig bevisstgjøring i bedriften.
 • Det er ingen motsetning mellom det å være for globalisering og samtidig ta vare på norsk språk og kultur.

[nynorsk]

Språkvett for næringslivet

Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må

1 Norsk er det naturlege for norsk næringsliv

 • Presisjon er viktig i næringslivet. Vi er alltid meir presise på morsmålet, fordi vi har eit større ordtilfang og ei betre språkkjensle på vårt eige språk.
 • Med norske medarbeidarar er norsk språk mest effektivt i og for bedrifta.
 • Lag reklame på norsk, ikkje på engelsk, når du vender deg til norske kundar.
 • Bruk norsk i stillingsannonsar når du vender deg til eit norsktalande publikum.

2 Ulike språk for ulike behov

 • Snakk og skriv norsk når du kommuniserer med norske kollegaer og andre som skjønar norsk best. Bruk engelsk når det er føremålstenleg.
 • Med tilsette i ulike land og tilsette med ulike morsmål treng bedrifta fleire språk.
 • Bedrifta bør bruke det språket som høver best i den konkrete kulturelle samanhengen.

3 Språkvett er viktig for bedrifta og samfunnet

 • Den engelskspråklege påverknaden er ei utfordring ikkje berre for lærarar, foreldre, elevar og opinionsdannarar – som massemedia – men også for næringslivet.
 • Bruk norske fagtermar, da bidreg du til å utvikle og halde oppe norsk fagspråk.
 • Tryggleiken syter ein best for på det språket dei tilsette meistrar best.
 • Stimuler språkleg bevisstgjering i bedrifta.
 • Det er ingen motsetnad mellom det å vere for globalisering og samtidig ta vare på norsk språk og kultur.

 

Sist oppdatert 30. april 2014

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2014 | Oppdatert:28.04.2021