Rapporter og undersøkelser

Her finner du rapporter og undersøkelser utført av og for Språkrådet.

Språk i det offentlige | Språk i forskning og høyere utdanning | Språk i skolen | Språk i arbeids- og næringslivet | Språk i kultur og media | Terminologi | Diverse

Språk i det offentlige
Tittel Beskrivelse År
Kartlegging av barns tidlige tilgang til norsk tegnspråk Det er mangelfull kunnskap om hvilke råd og hvilket tilbud som gis til familier med hørselhemmede barn når det kommer til opplæring i og på tegnspråk. Utredningen omhandler disse forholdene. Utarbeidet av Proba. 2022
Klarspråk i offentlig sektor Formålet med undersøkelsen er å få et bedre bilde av hvordan det jobbes med klarspråk i dag og hvordan Språkrådet kan hjelpe til i årene fremover. Utført av Opinion AS. 2022
Rapport om tilsynet med bruken av bokmål og nynorsk i staten i 2021 Årets rapport bygger på data fra 161 statsorganer, 15 departementer og Statsministerens kontor. 2021
Rapport om målbruk i offentleg teneste 2020 Rapporten er bygd på svara frå 148 statsorgan og 16 departement. 2020
Språkteknologiske løsninger i offentlige virksomheter Undersøkelsen kartlegger bruk av og behov for språkteknologiske løsninger (tjenester og produkter) i offentlige virksomheter. Utført av Ipsos for Språkrådet og Difi. 2019/2020
Kort befolkningsundersøkelse (via omnibus) Kartlegge hvordan befolkningen stiller seg til noen aktuelle språkpolitiske spørsmål som navneendringer i staten og reklame på engelsk. Utført av Opinion. 2019
Undersøkelse av nynorskundervisningen i norskfaget i grunnskolen Undersøkelsen kartlegger praksiser og holdninger blant lærere som underviser i nynorsk, både som hovedmål og sidemål. Utført av Kantar TNS. 2017
Undersøkelse av bruken av bokmål og nynorsk blant statsansatte og språkbrukere generelt Undersøkelsen viser at nynorsken er under press, mens bokmålet ikke er det. Spesielt støter språkbrukerne på utfordringer i arbeidslivet. Samtidig peker undersøkelsen blant statsansatte på at det er mye ubrukt nynorskkompetanse i statsforvaltningen. Utført av TNS Gallup. 2015
Kan lovspråk temmes? En undersøkelse om klart språk i lover og forskrifter Mange opplever at språket i lover og forskrifter er vanskelig. Hvorfor er det slik? Er det mulig å gjøre noe med det? Utført av Difi. 2013
Klart vi kan! Evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Evalueringen er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). 2013
Språkarbeid i staten Resultatene i denne undersøkelsen viser at de aller fleste statsansatte mener at det er viktig å arbeide med å forbedre språket i tekstene. Utført av IpsosMMI. 2012
Evaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Rapport fra underveisevaluering Rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Utført av Ideas2evidence. 2011
Undersøking om målbruken i nynorskkommunar Føremålet med undersøkinga er å kartleggje dei språklege behova til kommunar der nynorsk er eit sentralt bruksspråk.Utført av Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Nynorsk kultursentrum. 2011
Telefonundersøkelse – lovspråk.
Formål: Kartlegge befolkningens forhold til lover og forskrifter og hvordan de forstår disse. Utført av Synovate for Difi. 2011
Befolkningsundersøkelse – holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter Undersøkelsen er utført av TNS Gallup for Difi. 2009
Språk i forskning og høyere utdanning
Tittel Beskrivelse År

Språk i høyere utdanning

Språkrådet har fått gjennomført en undersøkelse blant ansatte med undervisningsansvar ved universitet og høyskoler om språkbruk i høyere utdanning. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse 2020

Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå

Språkrådet har fått gjennomført en undersøkelse av språkbruken i eksamensbesvarelser i et emne der både pensum og forelesninger var på engelsk. Studentene kunne velge om de ville besvare oppgaven på engelsk eller på norsk. Undersøkelsen viser hvordan det språklige resultatet ble. 2019

Språkpolitikk ved norske høyskoler

Kartlegging av språkstrategiske dokument i bruk ved statlige utdanningsinstitusjoner. 2018

Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Rapport 2018:20 NIFU.

NIFU har på oppdrag fra Språkrådet undersøkt hvilke faktorer som fremmer og  hemmer bruken og videreutviklingen av norsk fagspråk ved læresteder for høyere utdanning og i arbeidslivet. 2018

Parallellspråk i høyere utdanning – rapport fra arbeidsgruppe ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Språkrådet og Norges Handelshøyskole 2015–2017. Hvordan håndterer man møtet mellom engelsk og norsk språk i konkrete situasjoner ved NHH både innen forskning og undervisning og i sosiale sammenhenger? 2017

Språkpolitikk ved norske høyskoler

Statusrapport: Har høyskolene en individuelt tilpasset språkstrategi? Resultatet av en kartlegging. 2014

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19–29 år.

Resultatene vil bli benyttet av Språkrådet i Språkrådets videre arbeid med å styrke det norske språket ved landets høyskoler og universiteter. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup. Les artikkel. 2014
Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Undersøkelsen skal blant annet kartlegge hvordan ansatte med undervisningsansvar vurderer sin egen og studentenes språkkompetanse og hvilke tanker de har om språkvalg og kunnskapsoverføring. Utført av TNS Gallup. 2013
«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk». En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning.

Denne rapporten kartlegger og drøfter årsaker til fordeling av pensum på norsk og på engelsk språk. Rapport utført av Vera Swach, Synnøve S. Brandt og Carmen F. Dalseng, NIFU.

2012
Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater Rapport utført av Anders Johansen, Universitetet i Bergen. 2012
Språk i pensumlitteratur. Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie. Rapport utført av Vera Schwach og Carmen From Dalseng, NIFU. 2011
Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer. Rapport utført av Vera Schwach, NIFU STEP. 2009 
Språk i skolen
Tittel Beskrivelse År
Digitale ordbøker i bruk. Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Hvilke digitale ordbøker for norsk (bokmål og nynorsk) bruker elevene i skolen? Utført av TNS Gallup. 2014
Norsklæreres holdninger til eget fag. Formålet med undersøkelsen er å belyse både hvordan lærere vurderer de ulike emnene i faget og hvordan de vurderer det å undervise i faget. Utført av Synovate. 2011
Språk i arbeids- og næringslivet
Tittel Beskrivelse År
Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Utført av Fafo.

2020
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring.

Oppfølging av undersøkelse fra 2010. Utført av Respons Analyse.

2016
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring.

Oppfølging av undersøkelse fra 2010. Utført av Respons Analyse.

2016
Undersøkelse om språkvalg i standarder

Utført av Opinion AS

2016
Bruk av engelsk i industri og bygge- og anleggsvirksomhet sett fra tillitsvalgtes ståsted.

Kartlegge bruken av engelsk i bedrifter i de to bransjene industri og bygge- og anleggsvirksomhet, se om tillitsvalgte og ledere har forskjellig syn på slik bruk og hvilke følger bruken av engelsk får for de to bransjene. Utført av TNS Gallup.

2016
Bruk av engelsk i norske bedrifter sett fra ledernes ståsted.

Teste hypotesen om at engelsk språk kommer inn i næringslivet via bedriftsstyrene i større eller mindre grad, og at engelsk deretter «siver nedover» i organisasjonen. Utført av TNS Gallup.

2015
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Oppfølging av undersøkelse fra 2008 med kortere skjema og færre intervju. Utført av TNS Gallup. 2010
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Oppfølging av undersøkelse fra 2008 med en mindre undersøkelse. Utført av TNS Gallup. 2010
Kvalitativ undersøkelse blant næringslivsledere om godt språk og bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Næringslivslederes holdninger til bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring og effekten av bruken av engelsk. Utført av TNS Gallup. 2009
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. En kartlegging av befolkningens holdninger til engelsk språkbruk i reklame/markedsføring. Utført av TNS Gallup. 2008
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. En kartlegging av næringslivslederes holdninger til engelsk språkbruk i reklame og markedsføring. Utført av TNS Gallup. 2008
Språk i kultur og media
Tittel Beskrivelse År

Barn og medier 2020

En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner. Utført av Medietilsynet.

2020

Mediebarn 2017

En kartlegging av norske barns medievaner. Utført av Kantar TNS.

2017

Holdningsundersøkelse om språk.

Undersøkelsen tar for seg folks holdninger til og forståelse av språkbruk. Utført av TNS Gallup på oppdrag fra NRK og Språkrådet. 2009

Normklynger i avisspråk.

Pilotprosjekt finansiert av Språkrådet til Språkdagen 2009, utført av forskergruppe ved Universitetet i Bergen.

2009
Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-Norge. Utført av Synovate. 2009
Terminologi
Tittel Beskrivelse År
Undersøkelse om finanstermer Formål: Kartlegge befolkningens kunnskap om forskjellige finanstermer. Utført av Ipsos MMI 2014. 2014

Terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren. Rapport fra en utredningsgruppe

Utført av en utredningsgruppe nedsatt av Språkrådets terminologitjeneste. 2012
En spørreundersøkelse om terminologiarbeid i privat sektor. Utført av Synovate. 2011
Befolkningens forståelse av faguttrykk i klimadebatten. Undersøkelse utført av Respons Analyse AS. 2010
Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin. Undersøkelse utført av Respons Analyse AS. 2010

Kunnskap og fagkommunikasjon.

Rapport fra Nordterm 2007. 2007
Kan terminologi på norsk bidra til økonomisk lønnsomhet? Konferanserapport i «Synaps» 18/2006, samprosjekt mellom Norges handelshøyskole og Språkrådet. 2006
Hvem tar ansvaret for fagterminologien? Rapport frå ein strategikonferanse. 2004
Norsk terminologi Kartlegging av nasjonale fagmiljø, infrastruktur og haldningar.
Utført av Standard Norge.
2004
Diverse
Tittel Beskrivelse År
Befolkningsundersøkelse for Språkrådet 2020

Kartlegge hvordan befolkningen
oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og
tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. I tillegg se på utvikling over tid sammenlignet med tilsvarende
undersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Utført av Opinion.

2020
Bruker- og befolkningsundersøkelse 2018

Kartlegge hvordan befolkningen og brukerne av Språkrådet oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. I tillegg se på utvikling over tid sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2016. Utført av Opinion.

2018 
Bruker- og befolkningsundersøkelse 2016

Kartlegge hvordan befolkningen og brukerne av Språkrådet oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. Utført av Opinion.

2016
Urbane offentlige landskap i bygd og by. Lingvistiske landskap i Oslo og på Voss.

Utført av Karine Stjernholm på oppdrag frå Språkrådet.

2014
Testresultat NRK-testen «Er du støtende?». Utført av Språkrådet i samarbeid med NRK. Les artikkel. 2013
Flerspråklighet i Norge.

Rapport utført av Mila Vulchanova m.fl.

2013
Etterleving av stadnamnlova.  Prosjekt finansiert av Språkrådet. Rapport utarbeidd av Kjell Erik Steinbru. 2011 
Plan for etablering av norsk språkbank. Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet. 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.08.2015 | Oppdatert:04.11.2022