Høyringssvar frå Språkrådet

Her finn du høyringssvar frå Språkrådet i saker der rådet har vore høyringsinstans.

Høyringssvar eldre enn to år finn du i arkivet til høgre (eller nedst på sida om du bruker mobiltelefon).

Dato Adressat Tittel
03.11.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringssvar lov om omsetning av bøker (bokloven)

Dette er dei viktigaste innspela frå Språkrådet:

  • Lova bør gjelde også for dei nasjonale minoritetsspråka (§§ 1 andre ledd og 3 første ledd).
  • Lova bør gjelde også for fagbøker for profesjonsmarknaden og lærebøker til høgare utdanning (§ 3 andre ledd). Departementet bør vurdere om det er høveleg med ein lengre fastprisperiode for fagbøker, lærebøker for høgare utdanning og bøker på dei samiske språka og dei nasjonale minoritetsspråka (§ 5).
18.10.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringgsvar endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Språkrådet har følgende merknader:

  • Å inkludere fagmedier i støtteordninga vil bidra til å oppnå måla i den norske språkpolitikken.
  • Det særlige ansvaret for å fremme nynorsk tilsier at også nynorsk blir et av de prioriterte språka i tilskuddsordninga.
13.10.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om foreslåtte endringer i kommuneloven
26.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om forskrift til språklova
23.09.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
14.09.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høyringsfråsegn om bruk av feil skriftspråk
01.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Innspill til dataspillstrategi fra Språkrådet
25.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsinnspill til utkast til ny strategi for e-ID i offentlig sektor
23.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar Open Government Partnership (OGP) – Språkrådets innspill til handlingsplan
19.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar til tilleggshøring om e-komloven
08.07.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringssvar forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
23.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om NOU 2022: 2 akademisk ytringsfrihet
10.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om rapporten Finansiering av universiteter og høyskoler
25.04.2022 Justis- og beredskapsdepartementet Høyring om endringar i domstolsstrukturen – førebels fråsegn frå Språkrådet
01.04.2022 Bergen kommune Høringssvar om «Ordet fanger – språkpolitisk plan»
01.03.2022 Direktoratet for e-helse Høyringsfråsegn om prinsipp for kopling mellom Helse-Noreg og andre løysingar i marknaden
06.02.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om NRK-plakaten
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om forslaget til ny opplæringslov og endringar i friskulelova
11.10.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringssvar fra Språkrådet om samelovens språkregler
10.09.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
22.08.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til Strategi for digital omstilling i UH-sektoren
13.07.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
28.04.2021 Barne- og familiedepartementet Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov
07.04.2021 Kulturdepartementet Endring i forskrift om stadnamn
24.02.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven
25.02.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høyringssvar til framlegg om endring av øvre aldersgrense i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn mfl.
27.01.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsnotat – Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.06.2016 | Oppdatert:29.11.2022