Høyringssvar frå Språkrådet

Her finn du høyringssvar frå Språkrådet i saker der rådet har vore høyringsinstans.

Høyringssvar eldre enn to år finn du i arkivet til høgre (eller nedst på sida om du bruker mobiltelefon).

Dato Adressat Tittel
03.07.2023 Justis- og beredskapsdepartementet Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter
Språkrådet meiner at forslaget ikkje harmonerer med hovudregelen i offentleglova. Vi saknar ei vurdering av korleis forslaget står seg i lys av dei omsyna som lova bygger på. Språkrådet kan ikkje støtte forslaget.
16.06.2023 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig
Språkrådet støtter utvalgets forslag til tiltak når det gjelder forbedring av kvaliteten på saksbehandlingen i Nav, men mener at det språklige kunne ha vært vektlagt mer, særlig med tanke på offentlige organers ansvar etter språkloven §§ 9 og 14.
07.06.2023 Kunnskapsdepartementet Høyringssvar om forenklingar i forskrifter om rammeplanane for lærarutdanningane

Hovudpunkta frå Språkrådet:

 • Språkrådet minner om at Kunnskapsdepartementet skal ta omsyn til språklege mindretal ved systemendringar på opplæringsfeltet.
 • Språkrådet understrekar at alle rammeplanane må sikre at lærarutdanningane gjev studentane den norskkompetansen dei treng for å kunne meistre og bruke både nynorsk og bokmål i profesjonssamanheng.
 • Språkrådet meiner at rammeplanane for grunnskulelærarutdanninga for trinn 1–7 og 5–10 må innehalde krav om at studieplanane skal gjere greie for korleis studentane skal oppnå norskkompetanse – og då særleg nynorskkompetanse. Språkrådet rår difor til at § 4 punkt 3 blir ståande i dei respektive rammeplanane.
02.05.2023 Helse- og omsorgsdepartementet Høring – NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Språkrådet mener at noen av tiltakene som Helsepersonellkommisjonen skisserer, må endres slik at de i større grad speiler det språklige mangfoldet vi har i Norge.

28.04.2023 Kunnskapsdepartementet Høring av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle - regjeringen.no
Hovedpunkt:  Tegnspråklige folkehøgskoler må få unntak fra et eventuelt krav om en nedre grense for antall elever.
19.04.2023 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høringssvar til NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Hovedpunkta fra Språkrådet:

 • Språkrådet støtter utvalgets flertallsforslag om å lovfeste en rett til modulbasert norskopplæring for arbeidsinnvandrere.
 • Språkrådet mener at alle modulene i norskopplæringa bør være gratis, og ikke bare den første.
11.04.2023 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høyringssvar – heilskapleg gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolkar [pdf]
Når teiknspråktolkar kan oppførast i Nasjonalt tolkeregister, må dei handsamast på lik linje med talespråktolkar når det gjeld honorering og differensiering av honorar. Dette vil heve statusen både til norsk teiknspråk og til teiknspråktolkane og gjere tolkeprofesjonen for teiknspråk meir attraktiv. Slik vil det også bli lettare å rekruttere nye teiknspråktolkar, og det kan stimulere frilanstolkar til å bli ståande lenger i arbeid.
17.02.2023 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høringssvar – Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

Hovedpunkta fra Språkrådet:

 • Språket i integreringsforskrifta § 43 e er uklart. Innholdet i paragrafen virker derfor tvetydig.
 • Et engelsk språktilbud kan kun tilbys i tillegg til et norsk språktilbud, ikke istedenfor. Dersom engelsk erstatter norsk, vil det være i strid med den vedtatte språkpolitikken.
 • Språkrådet stiller seg bak merknadene i KS sitt høringssvar om at fordrevne fra Ukraina skal ha samme rett til norskopplæring som andre flyktninger.
03.02.2023 Nærings- og fiskeridepartementet Høringssvar om forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Dette er Språkrådets hovedmerknad:

 • Departementet bør vurdere å endre byggherreforskriften § 19 A andre ledd første punktum slik at paragrafen ikke legger føringer for hvilket språk som kan fungere som alternativ til norsk som felles språk.
27.01.2023 Finansdepartementet Høyringssvar til forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024–2027

Hovudpunkta i merknadene frå Språkrådet:

 • Punktet om vidareutvikling av språkstatistikk i perioden bør vere meir forpliktande.
 • Det trengst grunnleggjande statistikk om språka i Noreg.
 • Det trengst statistikk om bokmål og nynorsk i grunnskulen og i vidaregåande opplæring.
26.01.2023 Utenriksdepartementet Høringssvar fra Språkrådet om forslag til endringer i utenrikstjenesteloven
Språkrådet støtter forslaget om å endre betegnelsen utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann til utenrikstjenesteansatt/utanrikstenestetilsett. Dette er et ledd i arbeidet for at titler i staten skal være kjønnsnøytrale.
20.01.2023 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringssvar NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Hovudpunkta i merknadene frå Språkrådet:

 • Utgreiinga legg ikkje til grunn at språk er ein heilt vesentleg infrastruktur for ytringsfridom, og overser dermed den avgjerande samanhengen mellom tilgang til språk og tilgang til å ytre seg. Dette står heilt sentralt i den norske språkpolitikken. Språkrådet må derfor i denne høyringsfråsegna peike på ei rekke tilfelle der kommisjonen har oversett omsyn som gjeld dei grunnleggande føresetnadene for ytringsfridom.
 • Konsekvensane av digitalisering stod sentralt i mandatet til Ytringsfridomskommisjonen. Den endelege rapporten drøftar ikkje konsekvensane det har for ytringsfridommen at mindre brukte språk står svakt på digitale plattformer. Det er ei stor svakheit.
 • Språkrådet meiner at kommisjonen overser så sentrale føresetnader for ytringsfridom at tilrådinga i NOU 2022: 9 ikkje kan leggast til grunn for vidare arbeid med ytringsfridom utan at det blir gjort eit supplerande utgreiingsarbeid først.
06.01.2023 Justis- og beredskapsdepartementet Høring – Endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)
Språkrådet stiller seg bak de foreslåtte endringene om overgang til kjønnsnøytrale titler og betegnelser. Vi har likevel noen merknader, bl.a. kommer vi med forslag til endring av navnet på lovforslaget.
05.12.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høring – gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Dette er de viktigste innspillene fra Språkrådet:

 • Departementet må eksplisitt vurdere mulighetene for å fremme nynorsk i henhold til språkloven.
 • Departementet bør vurdere å gi insentiv til verk retta mot barn og unge i regelverket for medfinansiering.
 • Departementet bør vurdere å stille strengere krav til universell utforming i regelverket for å bidra til å drive teknologiutvikling.
 • NRK si plikt til å ha daglige tegnspråklige sendinger må videreføres i § 2a-1 i forskrifta til kringkastingsloven.
 • For at regelverket skal være i tråd med ansvaret det offentlige har for samiske språk, norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråka, bør det være mulig å oppfylle investeringsplikta ved å investere i audiovisuelle verk også på disse språka.
03.11.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringssvar lov om omsetning av bøker (bokloven)

Dette er dei viktigaste innspela frå Språkrådet:

 • Lova bør gjelde også for dei nasjonale minoritetsspråka (§§ 1 andre ledd og 3 første ledd).
 • Lova bør gjelde også for fagbøker for profesjonsmarknaden og lærebøker til høgare utdanning (§ 3 andre ledd). Departementet bør vurdere om det er høveleg med ein lengre fastprisperiode for fagbøker, lærebøker for høgare utdanning og bøker på dei samiske språka og dei nasjonale minoritetsspråka (§ 5).
18.10.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringgsvar endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Språkrådet har følgende merknader:

 • Å inkludere fagmedier i støtteordninga vil bidra til å oppnå måla i den norske språkpolitikken.
 • Det særlige ansvaret for å fremme nynorsk tilsier at også nynorsk blir et av de prioriterte språka i tilskuddsordninga.
13.10.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om foreslåtte endringer i kommuneloven
26.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om forskrift til språklova
23.09.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Denne høringsuttalelsen fra Språkrådet omhandler kapittel 14 (paragraf 1-7) og kapittel 12 i høringsnotatet.

 • Språkrådet støtter forslaget til nytt andre punktum i paragraf 1-7, men har merknad til ordlyden både i første og andre punktum.
 • Språkrådet støtter forslaget til nytt tredje punktum i paragraf 1-7.
 • Språkrådet har en kommentar til behovet for å rydde i terminologien i universitets- og høyskoleloven.
14.09.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høyringsfråsegn om bruk av feil skriftspråk
01.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Innspill til dataspillstrategi fra Språkrådet
25.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsinnspill til utkast til ny strategi for e-ID i offentlig sektor
23.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar Open Government Partnership (OGP) – Språkrådets innspill til handlingsplan
19.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar til tilleggshøring om e-komloven
08.07.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringssvar forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Høyringssvaret frå Språkrådet gjeld § 12 i framlegget. I tillegg har vi nokre overordna merknader som gjeld norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka.

 • Språkrådet stør framlegget om nynorsktilskot i § 12 andre leddet nummer 2.
 • Språkrådet meiner departementet bør sikre at norsk teiknspråk som språkleg og kulturelt likeverdig språk får tilgang til mediestønad.
 • Språkrådet meiner departementet bør ta omsyn til dei nasjonale minoritetsspråka når ordningane for mediestønad skal utformast.
23.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om NOU 2022: 2 akademisk ytringsfrihet
 • Språkrådet er samd med utvalet i at Kunnskapsdepartementet i forskrift må krevje norsk samandrag i doktorgradsavhandlingar og påleggje Forskingsrådet å sørgje for at det blir publisert samandrag på norsk av alle prosjekta i Forskingsrådets prosjektbank.
 • Språkrådet er samd med utvalet i at institusjonane bør synleggjere i sine strategiar at akademisk ytringsfridom, allmennretta fagleg formidling og aktiv deltaking i det opne ordskiftet er ein sjølvsagd del av universitetsoppdraget – og, vil vi leggje til, av oppdraget til høgskulane.
 • Språkrådet er samd i tilrådinga frå utvalet om at alle doktorgradsavhandlingar skal innehalde eit element av allmennretta formidling, og at dette må inn i kontrakt og forskrift.
 • Språkrådet er samd i at institusjonane må ta sitt lovfesta ansvar for norsk fagspråk på alvor, og at dei må bidra til å utvikle norsk fagterminologi.
 • Synspunkt på bruk av formidlingsindikator knytt til finansieringssystemet og utviklingsavtaler er kommenterte i eiga høyring om finansieringssystemet.
10.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om rapporten Finansiering av universiteter og høyskoler
10.06.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsinnspill til forskrift om driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

I språkloven § 1 heter det at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes. I tillegg heter det i § 6 at de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes er likeverdige med norsk som språklige og kulturelle uttrykk.

Språkrådet vil fremme noen forslag til forskriften som vi anser som særlig viktige i lys av språkpolitikken.

25.04.2022 Justis- og beredskapsdepartementet Høyring om endringar i domstolsstrukturen – førebels fråsegn frå Språkrådet
Språkrådet oppfattar situasjonen slik at det er usikkert kva som blir utfallet av den saka som er teken opp i høyringsdokumentet, det vil seia om det blir ei fullstendig eller delvis gjeninnføring av den tidlegare domstolsstrukturen eller om ein kjem ein til å «beholde dagens struktur i hver enkelt rettskrets».
01.04.2022 Bergen kommune Høringssvar om «Ordet fanger – språkpolitisk plan»
01.03.2022 Direktoratet for e-helse Høyringsfråsegn om prinsipp for kopling mellom Helse-Noreg og andre løysingar i marknaden
06.02.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om NRK-plakaten
I fråsegna her peikar vi på korleis føringane i NRK-plakaten best kan medverke til at den norske språkpolitikken blir gjennomført. Språkrådet ber regjeringa ved Kulturdepartementet om å ta stilling til framlegga.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.06.2016 | Oppdatert:08.08.2023