På godt norsk – avløserord

Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Lista inneholder først og fremst ord som er på vei inn i allmennspråket, altså i «vanlig norsk». Leter du etter fagtermer, bør du heller gå til lista vår over termlister og termbaser.

Lista representerer ikke et påbud eller vedtak fra Språkrådet, men bygger på forslag fra fagfolk og enkeltpersoner. Språkrådet står for utvalget. En skråstrek skiller mellom nynorsk og bokmål.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Importord Avløserord

A

 
@ krøllalfa
abort (IKT) programbrot/programbrudd, programavbrot/programavbrudd
access tilgang
access code tilgangskode
access point tilgangspunkt
account manager kundeleiar/kundeleder, kundeansvarleg/kundeansvarlig, kundekontakt, jf. key account manager
accountability ansvarsutkrevjing, ansvarleggjering/ansvarliggjøring
actionfilm spenningsfilm, valdsfilm/voldsfilm
adde (IKT) leggje til, leggje inn / legge til, legge inn
advocacy campaign påverknadskampanje/påvirkningskampanje
aftershave etterbarberingsvatn/etterbarberingsvann
agenda sakliste, dagsorden; (tids)planleggjar/(tids)planlegger, sjuande sans / sjuende sans
aircondition(ing) klimaanlegg, luftkondisjonering
allround- altmogleg-/altmulig-, allsidig, allmenn-, universal-
allrounder allsidig person, altmoglegperson/altmuligperson, mangkunnig person, faktotum, «potet»
amplifier forsterkar/forsterker
approach tilnærming(småte), framgangsmåte, (innfalls)vinkel
art director (AD) kunstnarleg leiar/kunstnerisk leder (teater m.m.); grafisk formgjevar/formgiver (rekl.); reklamesjef (arb.liv)
artist in residence gjestekunstnar/gjestekunstner
assist målgjevande pasning / målgivende pasning (fotball)
att: (av eng. «attention») ved, v/ (ev. skriv ein berre namnet på ny linje)
attach leggje/legge ved, sende med
attachment vedlegg
audition prøvespel/prøvespill, rolleprøve, opptaksprøve
auditory icon lydikon, lydlogo, auditivt ikon, jf. earcon

B

Til toppen
babyboom babybølgje/babybølge, fødselsbølgje/fødselsbølge, jf. boom
backbone stamnett (IKT)
backing støtte, hjelp, oppfølging (allment); komp, akkompagnement, støtte (mus.); jf. oppbacking, backup
backlash tilbakeslag, motreaksjon
backlist portefølje
backlog restanse, etterslep
back-office kontortenar(program)/kontortjener(program) (IKT); kontorstøtte (adm.); jf. front-office
backpacker ryggsekkturist
backslash (\) omvend skråstrek / omvendt skråstrek
backstage bak scenen, bakscenes
backtracking tilbakesporing (IKT)
backup reservekopi, tryggingskopi/sikkerhetskopi (IKT); støtte, hjelp, oppfølging (allment); jf. backing
bake-off ferdigheva/ferdighevet, halvsteikt/halvstekt (bakverk som er klargjord for heving og steiking); ferdigsteikt/ferdigstekt; bakekonkurranse (tv-program)
balanced scorecard (BSC) balansert målstyring (BMS)
barbecue (hage)grill; grillmat; grillfest
base camp baseleir
beacon mobilfyr
beacon technology mobilfyrteknologi, nettvardeteknologi
bear market bjørnemarknad/bjørnemarked 
benchmark referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
benchmark test yteprøve (IKT)
benchmarking referansemåling, referansenormering, styringsnormering
best practice mønsterpraksis, bestepraksis, beste praksis
bias skjevhet, helling (i en viss retning), slagside / skeivskap, halling (i ei viss lei), slagside
big data stordata
binge watching seriemaraton, seriefråtsing, tv-fråtsing
blackout jernteppe, minnesvinn (allment); mellombels medvitstap / midlertidig bevissthetstap (med.); stort straumbrot / stort strømbrudd (tekn.)
blame game skuldspel/skyldspill, syndebukkspel/syndebukkspill
board(s) (reklame) (reklame)tavle, reklame(skilt)
bodybuilder kroppsbyggjar/kroppsbygger
bodybuilding kroppsbygging
bodyguard livvakt
booke (inn) bestille, tinge; reservere; skrive seg inn
booking bestilling, tinging; reservasjon
bookmark bokmerke, favoritt
boom høgkonjunktur/høykonjunktur (økon.), brå oppgang, brå oppsving (allment); i ordsammensetninger gjerne -bølgje/-bølge, jf. babyboom
booster forsterkar/forsterker, effektforsterkar/effektforsterker, sluttforsterkar/sluttforsterker
boote starte (datamaskin), kaldstarte, jf. restart
brain drain hjerneflukt
brainstorming idédugnad, idémyldring
branding merkevarebygging (nær.liv); brennemerking (tatoveringsteknikk)
breakdown samanbrot/sammenbrudd, havari, driftsfeil, oppdeling, spesifikasjon
breaking news siste nytt, nyhendevarsel/nyhetsvarsel, akkurat no / akkurat nå, no:/nå, siste
browse bla, bla igjennom, lese
browse path katalogstig/katalogsti, filstig/filsti (IKT), jf. search path
browser / web browser nettlesar/nettleser
bucket list kisteliste
bug programfeil, jf. debug
bull market oksemarknad/oksemarked 
business-to-government (B2G)/ business-to-administration (B2A) handel med offentleg sektor / handel med offentlig sektor
business-to-business (B2B) handel mellom næringsdrivande / handel mellom næringsdrivende, handel mellom bedrifter
business-to-consumer (B2C) detaljhandel
business-to-government (B2G) sal til det offentlege / salg til det offentlige
(= business-to-administration (B2A))
business case prosjektgrunngjeving/prosjektbegrunnelse, verksemdsscenario/virksomhetsscenario, forretningsgrunnlag, konseptgrunnlag
button (jakke)merke (allment); knapp (IKT)
by-line (byline) signatur
byline picture signaturbilete/signaturbilde

C

Til toppen
cageball burball, burfotball
call center (call centre) kundesenter, kundetelefon, jf. help desk
calling dørtelefon (på hus)
canyon gjel, kløft, juv
canyoning juving, juvvandring
cap skyggelue, kaps
carjacking bilkapring
carport open garasje / åpen garasje, bilbås
case (jf. case study:) kasus, tilfelle, sak, emne, eksempeltilfelle (-person osv.), døme(tilfelle), typeeksempel, typedøme; undersøkelsesobjekt, granskingsemne
case study kasusstudie, tilfellestudie, eksempelstudie, kasusundersøkelse, tilfelleundersøkelse, eksempelundersøkelse
cash management likviditetsstyring
catering matlevering; selskapsmat
catwalk motemolo
chat nettprat
chatbot samtalerobot, praterobot
chatte prate på nettet, nettprate, (humor.:) tjatte, tjatre
child grooming barnelokking
chip (data)brikke, integrert krins / integrert krets, jf. integrated circuit, microchip
chips potetgull, potetlauv/potetløv; (mer allment:) flak, spon
chunk klump, bit
citizen science folkeforsking, grasrotforsking
clickbait klikkagn, klikkfang
clou (frå fransk) høgdepunkt/høydepunkt, glansnummer
cloud computing nettsky (IKT)
clue nøkkel, kjerne, poeng
clutch koplingspedal, kløtsj
coach trenar/trener, rettleiar/veileder, leiar/leder, rådgjevar/rådgiver
coache trene, rettleie/veilede
co-branded samprodukt
co-branding merkevaresamarbeid, merkesamarbeid
cole slaw kålsalat
comeback tilbakekomst
common sense sunn fornuft, folkevett/folkevit
community lokalsamfunn, nettgruppe, nettsamfunn
community-ansvarleg nettvert, redaktør, nettstammeansvarleg/
-ansvarlig, nettgruppe-, nettsamfunn- (på Internett)
competitive edge konkurransefordel, konkurranseforsprang
compliance etterleving, regeletterleving/regeletterlevelse, regeloppfylling/regeloppfyllelse, samsvar
compliance auditing etterlevingsrevisjon/etterlevelsesrevisjon, samsvarsrevisjon
connector port, utgang, kontakt, koplingspunkt (maskinvare); portnar/portner, bindeledd (programvare)
content management innhaldsstyring/innholdsstyring
content marketing innhaldsmarknadsføring/innholdsmarkedsføring
controller rekneskapsleiar/regnskapsleder, økonomioppfølgjar/økonomioppfølger, kontrollar/kontroller
cookie informasjonskapsel, infokapsel, kjeks (IKT)
copyright opphavsrett
corner hjørnespark, hjørnekast (idr.)
corporate governance eigarstyring og selskapsleiing / eierstyring og selskapsledelse
corporate social responsibility (CSR) samfunnsansvaret til bedrifta / bedriftens samfunnsansvar
cottage cheese hytteost
cover charge inngangspengar/inngangspenger, kuvertavgift, entré
crabsticks krabbepinnar/krabbepinner
cracker datapirat
crew stab, arbeidslag, gruppe, besetning, mannskap
cross media publishing tverrpublisering, tverrmedial publisering
crowd funding kronerulling (på nett), pengeinnsamling, folkefinansiering
crowdsourcing (nett)dugnad
cruise control fartshaldar/fartsholder
cyber- kyber- (brukt om datamaskiner og Internett-universet)
cyberstalking nettforfølging/nettforfølgelse, nett-elting, nettsjikane, netterror

D

Til toppen
data mart datatorg, datamarknad/datamarked
data warehouse datavarehus
deadline leveringsfrist, tidsfrist, frist
debug avluse; feilsøkje/feilsøke; rette programfeil, fjerne programlus; jf. bug
dedicated engasjert, ihuga, heilhjarta/helhjertet (allment); dedisert (litt.); dedikert, (særskilt) tilordna/tilordnet og tilpassa/tilpasset (IKT), laga/laget for
deepfake dypforfalskning/djupforfalsking, dypfalsk/djupfalsk (jf. dokumentfalsk, pengefalsk); (eksempel med adjektiv og partisipp:) dypfalske bilder / djupfalske bilete, dypforfalskede bilder / djupforfalska bilete
default standard(verdi), standardinnstilling (grunn-, forhånds-, normal-, leverandør-, produsent-)
degrowth nedvekst
design
(med vekt på estetikk og funksjon, som i moderne design:) formgjeving/formgivning, (estetisk/kunstnarleg/kunstnerisk) utforming; (i tekniske fag også:) konstruksjon
designer formgjevar/formgiver
desktop publishing (DTP) skrivebordssetjing/skrivebordssetting
direct mail direktereklame
disc-at-once heilbrenning/helbrenning, einøktsbrenning/enøktsbrenning, jf. session-at-once
disc-jockey (DJ) plateprater, platesnurrer, platekusk, plateryttar/platerytter, diskjockey
disclaimer ansvarsfråskriving, atterhald / ansvarsfraskrivelse, forbehold
display skjerm, teiknrute/tegnrute, (tekst)vindauge/(tekst)vindu (t.d. på telefonen)
disruptive technology brytningsteknologi
docu-soap dokumentarsåpe, dokusåpe
dot (uttalt «dått» etter eng.) punktum (i Internett- og e-postadresser)
dotcom-selskap nettselskap
double backslash (\\) dobbel omvend skråstrek / dobbelt omvendt skråstrek, jf. backslash
double slash (//) dobbel skråstrek / dobbelt skråstrek, jf. slash
doughnut (amerikansk) smultring
downlight (innfelt) nedlys
drag and drop dra og slipp
drawback ulempe, bakdel, mangel
driver drivar/driver (norsk uttale), styreprogram
dummy modell, prototyp, falsk, uekte, skinn-

E

Til toppen
e(-) e- (= elektronisk) (IKT)
earcon lydikon, lydlogo, jf. auditory icon
e-book reader, e-book device lesebrett
e-business e-forretningar/e-forretninger, e-forretningsdrift;
e-forretning (om det enkelte firmaet)
e-commerce e-handel, netthandel
economies of agglomeration samlokaliseringsfordelar/samlokaliseringsfordeler
editor redigeringsprogram (IKT)
e-mail jf. mail
embed bygge inn / byggje inn, setje/sette, felle
employer branding arbeidsgjevarprofilering/arbeidsgiverprofilering
empower myndiggjere/myndiggjøre, styrke, gje/gi styrke, setje i stand / sette i stand
empowerment myndiggjering/myndiggjøring, styrking (f.eks. pasientstyrking)
enter(tast) linjeskift(tast), retur(tast)
entertainer underhaldar/underholder, underhaldningsartist/underholdningsartist, enterteinar/enterteiner
equalizer tonekontroll; utjamnar/utjevner, utjamningsfilter/utjevningsfilter, jf. graphic equalizer
e-reader lesebrett
establishment, the det beståande / det bestående (samfunnet), etablissementet
e-tailer e-taljist, nettkjøpmann
eyeliner kajal, augeblyant/øyeblyant, jf. lipliner

F

Til toppen
facility management næringsforvaltning, eigedomsforvaltning/eiendomsforvaltning, bygningsforvaltning
faction faksjon (fakta + fiksjon)
factoring faktoring, fakturakreditt
fair rimeleg/rimelig, rettferdig, real, ærleg/ærlig
fair play ærleg spel /ærlig spill, rettferdig behandling
fan tilhengjar/tilhenger, beundrar/beundrer
fanklubb beundrarklubb/beundrerklubb, venelag
fast food kjappmat, hurtigmat, snøggmat, gatekjøkkenmat, jf. junk food
fatbike tjukksykkel
feature preg-, bakgrunns-, dokumentar-, interesse-, tema- (i ymse samansetjingar, t.d. med -artikkel , -journalistikk)
feed straum/strøm (i sosiale medium/sosiale medier)
feedback tilbakemelding, respons, reaksjon, tilbakekopling, svar
fight (hard eller intens) kamp, hardt oppgjer / hardt oppgjør, fait
fighte slåss/slåst, kjempe, konkurrere, faite
fighter kjempar/kjemper, faitar/faiter
fighting spirit kampånd, kampglød, gå-på-humør
file server filtenar/filtjener
finish sluttspurt; finpuss; finisj
fintech finansteknologi
flight (fly)avgang, (fly)rute, flyging/flygning, flytur
flight recorder ferd(s)skrivar/ferd(s)skriver
flip-over arktavle, papirtavle, stativblokk, flippover
flop fiasko, flopp
flow strøm; (psyk.:) flyt
flow chart flytskjema, flytdiagram
food processor kjøkkenmaskin, matmølle, matprosessor, matkvern
food truck matvogn, matbil
footer botntekst/bunntekst, jf. header (IKT)
franchise forhandlarrett/forhandlerrett, agentur
franchising forhandlarrettssamarbeid/forhandlerrettssamarbeid, forhandlaravtale/forhandleravtale
freelance frilans (adj.); frilansar/frilanser (subst.)
frequently asked questions (FAQ) ofte stilte spørsmål (OSS) / spørsmål og svar
frisbee disk, skjenebrett, sendeplate
front-office kontorklient(program), jf. backoffice
frozen shoulder frosen skulder / frossen skulder (med.)
fun fact morofakta
fund raising pengeinnsamling, innsamlingsaksjon
fuzzy logic ullen logikk, flytande / flytende logikk, lodden logikk, linn logikk

G

Til toppen
gadget dings
gate utgang (på flyplass)
geek fagidiot; særling; dust
General Data Protection Regulation (GDPR) personvernforordningen (PVF)
ghost writer skyggeforfatter / skuggeforfattar
Global Positioning System (GPS) globalt posisjonsystem (GPS)
golden goal førstemålssiger/førstemålsseier, «første målet vinn» / «første målet vinner»
goodwill velvilje, godvilje
governance styring (og ettersyn); delaktighetsstyring; styresett
graphic equalizer grafisk tonekontroll, jf. equalizer
gründer grunnleggjar/grunnlegger (nøytralt); jobbar/jobber (negativt); jobbskapar/jobbskaper (positivt)
guide omvisar/omviser, turleder/turleiar, reiseleiar/reiseleder, gaid
guts (ha) mot, pågangsmot, vågemot, karakter(styrke), tæl, nerk; (være/vere) modig, djerv, uredd, ikke/ikkje skvetten

H

Til toppen
hacker datasnok
handout støtteark
handsfree handfri/håndfri (mobiltelefon)
hanggliding hengeflyging, hengegliding
hangover fyllesjuke, tømmermenn, bakrus
hard disk platelager, harddisk
hardware maskinvare
hashtag emneknagg
heade nikke, skalle, stange, hedde
header topptekst, jf. footer (IKT)
heading (fotball) hovudstøyt/hodestøt
headhunte handplukke/håndplukke, drive hovudjakt / drive hodejakt
headhunting handplukking/håndplukking, hovudjakt/hodejakt, utveljing/utvelging
heading overskrift, tittel (media); nikking, hedding (idr.)
heavy rock tungrock
help desk hjelpesentral, hjelpeteneste/hjelpetjeneste, kundehjelp, svarteneste/svartjeneste, jf. call center og support
hibernation mode dvalemodus (IKT)
highlight høgdepunkt/høydepunkt
hi-tech høgteknologisk/høyteknologisk
holding company eigarselskap/eierselskap, holdingselskap
horrorfilm grøssar/grøsser, skrekkfilm
host (med eng. uttale) (web)hotell, vert, vertsteneste/vertstjeneste (IKT)
hoste (med eng. uttale) drifte, leige ut / leie ut [plass til] programvare og bruk av programvare på datamaskiner over Internett, jf. web hotel
hosted (med eng. uttale) utleigd/utleid
hosting (med eng. uttale) netthotell, utleige/utleie
hostmaster namnemeister/navnemester, namneforvaltar/navneforvalter (for særskilde Internett-tenester)
hotlist favorittliste, yndlingsbokmerke/yndlingsbokmerker (IKT)
house huse (andres operative maskinvare i eigne lokale mot betaling), jf. hoste
housed husa/huset
housing husing
hub (egentlig:) nav; senter, sentral, knutepunkt; samlingspunkt, samlingssted/samlingsstad, møteplass
human resource (HR) personalressurs
human resource management (HRM) leiing av personalressursar  / ledelse av personalressurser, leiing av menneskelege ressursar (LMR) / ledelse av menneskelige ressurser (LMR)
human resource manager personalsjef

I

Til toppen
image uttrykk, (personleg/personlig) stil, profil, omdømme, ry
impact samfunnsbidrag
implementere setje i verk/iverksette, setje ut i livet / sette ut i livet, gjennomføre
India pale ale indiaøl
influencer påverkar/påvirker
infotainment nyheitsunderhaldning/nyhetsunderholdning, tabloid-
in-house intern-, firma- (i samansetjingar), sjølv/selv, på huset
inline skates («linjeskøyter», dvs. rulleskøyter med hjulene på rekke:) rulleskøyter
inside trading innsidehandel
insider innsidar/innsider
instant coffee pulverkaffi/pulverkaffe
instant message direktemelding, hurtigmelding, snøggmelding
instant messaging (IM) direktemeldingst(j)eneste, snøggmeldingsteneste/hurtigmeldingstjeneste
integrated circuit integrert krins / integrert krets, (data)brikke, jf. chip
interface grensesnitt
Internet service provider (ISP) internettilbydar/internettilbyder

J

Til toppen
jetlag jet(t)sjuke/jet(t)syke, døgnville/døgnvillhet
jingle lydvignett, lydlogo
joint venture samføretak/samforetak, fellesføretak/fellesforetak, samarbeidsprosjekt
joystick styrespak, kontrollspak
junk food søppelmat, usunn mat, gatekjøkkenmat, jf. fast food
just-in-time-prinsippet i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet

K

Til toppen
keeper målvakt
key account manager hovudkundeansvarleg/hovedkundeansvarlig, nøkkelkundeleiar/nøkkelkundeleder, nøkkelkundekonsulent
keyboard tangentbrett (mus.); tastatur (IKT)
kick-off avspark (idr.); oppstart, start (allment)
killer application («killer app») tetprogram, vinnarprogram/vinnerprogram (IKT)
knowhow fagkunnskap, faginnsikt, ekspertise
knowledge management kunnskapsleiing/kunnskapsledelse, kompetanseleiing/kompetanseledelse

L

Til toppen
laptop berbar (datamaskin, pc) / bærbar (datamaskin, pc) (IKT)
layout grafisk utforming, oppsett, bladbunad, jf. design
leading zero leiande null / ledende null, førestilt null / foranstilt null
leasing leigefinansiering/leiefinansiering
leisure wear fritidsklede/fritidsklær
lighter (sigarett-)tennar/(sigarett-)tenner
link lenkje/lenke, peikar/peker, kopling (IKT)
lipgloss leppeglans
lipliner leppeblyant, leppekajal, jf. eyeliner
literacy skriftkultur, skriftkunne/skriftkyndighet, tekstkompetanse, litterasitet
literature review litteraturgjennomgang
live direktesend/direktesendt, direkte
loin (om fisk:) rygg (f.eks. torskerygg), ryggstykke, ryggfilet (uten halestykket)
longread
(selve lesingen:) langlesing; (lesestoffet:) langlesnad/langlesning; langartikkel, langsak, langtekst

M

Til toppen
mail e-post, e-brev, e-melding, jf. e-mail
maile sende e-post, e-poste
mailing list e-postliste
mainstream- hovudstraums-/hovedstrøms-, midtstims-, midtstraums-/midtstrøms-
makerspace folkeverkstad/folkeverksted
makeup sminke
management leiing/ledelse (bedrifts-), styring
management consultant bedriftsrådgjevar/bedriftsrådgiver, strategirådgjevar/strategirådgiver
manager leiar/leder, sjef, forretningsførar/forretningsfører, impresario, arrangør
manual handbok/håndbok, bruksrettleiing/bruksanvisning
marketing marknadsføring/markedsføring
mashup nettfletting (IKT)
match kamp (idr.); jambyrdig motstandar / jevnbyrdig motstander, make; (full) klaff
matche passe saman med / passe sammen med, stå til; komme opp mot, måle seg med
m-commerce (mobile commerce) m-handel, mobilhandel
memory card minnekort
memory stick minnepinne
metallic (med) metallglans
microchip (data)brikke, mikrobrikke, integrert krins / integrert krets, jf. chip, integrated circuit
mindfulness oppmerksomt nærvær / merksamt nærvær, ans
mnemonic hugsesymbol/huskesymbol, hugseregel/huskeregel
mnemonics hugsekunst/huskekunst, hugseteknikk/husketeknikk
moderator debattleder, ordstyrer
mountain bike terrengsykkel, jf. offroad-sykkel
mountain biking terrengsykling, jf. offroad-sykkel
multi-factor authentication
fleirfaktorautentisering/flerfaktorautentisering
multiple choice (question) fleirvalsoppgåve/flervalgsoppgave
multitasking fleiroppgåvekjøring/fleroppgavekjøring (IKT)
multi touch-screen fleirtrykksskjerm/flertrykksskjerm (IKT)
musical musikkspel/musikkspill, musikal
must nødvendigheit/nødvendighet
mute dempar/demper

N

Til toppen
network governance nettverksstyring
news on demand nyheiter etter (ved) behov, på bestilling / nyheter etter (ved) behov, på bestilling, jf. on demand
newsfeed nyheitsvarsling/nyhetsvarsling, -mating, -straum/strøm
newsgroup temagruppe, nyheitsgruppe/nyhetsgruppe, diskusjonsgruppe (IKT)
no-platform scenenekt
notebook berbar (datamaskin) / bærbar (datamaskin) (IKT)

O

Til toppen
offline (off-line) nedkopla/nedkoplet, fråkopla/frakoplet, jf. online
off-piste laussnøkjøring/løssnøkjøring, frikjøring
offroad-sykkel terrengsykkel, jf. mountain bike
on demand etter behov, behovs-, -bestillings-, tingings-, på førespurnad / på forespørsel, jf. news, print, publishing og video on demand
on-hook dialing rørlaus oppringing / rørløs oppringing
online (on-line) oppkopla/oppkoplet, tilkopla/tilkoplet, på nettet (IKT); tilgjengeleg/tilgjengelig eller «med» (sjargong), jf. offline
open access open/åpen tilgang
oppbacking oppbakking, jf. backing
option val/valg, alternativ, moglegheit/mulighet (allment); opsjon (økon./pol.); funksjonsval/funksjonsvalg (IKT)
outlet fabrikkutsalg, merkevareutsalg
outsider utsidar/utsider
out-of-office message fråværsmelding/fraværsmelding
outsourcing utkontraktering, tenesteutsetjing/tjenesteutsetting 
overhead skriftprosjektør, lysarkvisar/lysarkviser (tekn.); lysark, transparent (tekn.); administrasjonskostnader, felleskostnader (økon.)
overheadprojektor skriftprosjektør, lysarkvisar/lysarkviser

P

Til toppen
pager personsøkjar/personsøker
paper forskingsartikkel/forskningsartikkel, vitskapleg innlegg/vitenskapelig innlegg
paramedic paramedisinar/paramedisiner (person)
paring (mobil) parkopling, paring
patch reparasjonsfil, programfiks, feilfiks (IKT)
patchwork lappeteknikk, jf. quilt
patient (care) pathway pasientforløp/pasientløype
peer review fagfellevurdering, kollegavurdering
peer-to-peer (P2P) network likenett, jambyrdsnett/jevnbyrdsnett
peptalk peppreik, pepprat, kveikpreik, piffprat
performance-kunst framføringskunst
phishing nettfisking
pink rosa, lyseraud/lyserød
pitch innsal/innsalg
plug-in programtillegg
podcast podkast, poddkast
pole position beste startspor
policy politikk, taktikk, retningslinjer
polish poler(ings)middel, pussemiddel, polisj
pop-up menu oppsprettsmeny, sprettoppmeny, hurtigmeny, snøggmeny
poster plakat
preset førehandssetje/forhåndssette, førehandsinnstille/forhåndsinnstille
prime time beste sendetid
print on demand (POD) trykk etter behov (TEB), bestillingstrykk, tingingstrykk, jf. publishing on demand
printe (ut) skrive ut
printer skrivar/skriver
process flow prosessflyt
producer produsent, produksjonsleiar/produksjonsleder, produksjonsansvarleg/produksjonsansvarlig
promotion salsframstøyt/salgsframstøt; (fram)hjelp, fremming, promotering
proof of concept (POC) konseptprov/konseptbevis
proxy server mellom(ledds)tenar/mellom(ledds)tjener
public service (broadcasting) allmennkringkasting
publishing on demand medieuavhengig publisering, medienøytral publisering, jf. print on demand og on demand
pulled pork plukksvin
push-up armheving

Q

Til toppen
quilt (vattert) lappeteppe, jf. patchwork
quilte sy (vattert) lappeteppe, jf. patchwork

R

Til toppen
rack reol (mus., IKT, allment)
rail takreling, takhaldar/takholder (tekn.); reling (allment)
ransomware løysepengevirus/løsepengevirus, utpressingsvirus, gisselskadevare
raw food råmat
reality-TV røyndoms-TV/virkelighets-TV, dokusåpe
recovery (helse) tilfrisking/tilfriskning
referee fagkonsulent (i tidsskrift)
refill påfyll
release plateslepp/plateslipp
release notes produktmerknader, versjonsmerknader (IKT)
release party (plate)sleppfest/(plate)slippfest
research (for)undersøking/(for)undersøkelse, kjeldearbeid/kildearbeid
reset tilbakestille, nullstille
restart omstart, varmstart, jf. boote (IKT)
retail version forhandlarversjon/forhandlerversjon, salsversjon/salgsversjon (IKT)
retweet gjentvitre/oppattvitre, retvitre
reverse engineering omvend/omvendt utvikling, tilbakevikling, inversutvikling
road-movie landevegsfilm/landeveisfilm
roaming nettveksling, nett(om)streifing, nettgjesting
rockhopping (i havpadling:) brot(t)leik, brot(t)padling
roller blades (eg. inline skates «linjeskøyter») rulleskøyter
roll-on (kule)deodorant, (uformelt:) rulledeo
roll-up rullebanner, rulleplakat
RSS feed nyheitsvarsling/nyhetsvarsling, -mating

S

Til toppen
sample punktprøve (tekn.); lydsnutt, videosnutt (mus., media); utval/utvalg (samf.vit.)
sampling punktprøving (tekn.); digitalisering (mus., media); direkte utdeling av vareprøver (nær.liv)
scanne skanne, avlese
scanner skannar/skanner, avlesar/avleser
scoop varp, nyheitskupp/nyhetskupp, skup
scrapie skrapesjuke/skrapesyke (hos sau)
screen dump skjermdump, skjermbiletkopi/skjermbildekopi
screen shot skjermdump, skjermbiletkopi/skjermbildekopi
screening masseundersøking
scroll bar rullefelt, rullesjakt (IKT)
search path søkjebane/søkebane, søkjeveg/søkevei (i operativsystem), jf. browse path
segway ståhjuling
selfie sjøl(v)knips/selvknips, sjølis, selvis / sjølvis, selvportrett, sjølportrett / sjølvportrett
server tenar/tjener, jf. webserver
session-at-once delbrenning, øktbrenning, fleirøktsbrenning/flerøktsbrenning, jf. disc-at-once
shoppe handle, gå på handletur, gå i butikkar / gå i butikker
shoppingsenter kjøpesenter, butikksenter
short message system (SMS) kortmeldingsteneste/kortmeldingstjeneste (for SMS-meldingar, dss. tekstmeldingar)
sidebar sidestolpe, infostolpe (IKT)
single touch-screen enkelttrykksskjerm/eittrykksskjerm (IKT)
site (web -) vevstad/vevsted, nettstad/nettsted
skateboard rullebrett
skins drakt, tema, ham (IKT), jf. themes
skippe late vere / la være, hoppe over, sløyfe, kutte ut
slash (/) skråstrek
slippery slope (overført:) skråplan
slow motion sakte film, langsam kino / langsom kino
smoothie smudi
snowboard snøbrett
software programvare
sound klangfarge, lydstil
soundtrack lydspor
sous vide vakuumlaga mat / vakuumlaget mat, vakuumtilverka mat / vakuumtilberedt mat, vakuumtrekt mat / vakuumtrukket mat, vakuumtilverking / vakuumtilberedelse
space management varestyring
space manager vareansvarleg/vareansvarlig
spam søppelpost
speaking notes handnotat/håndnotat, foredragsmanus, talemanus, talenotat/talenotater
spin-off avspinn, sideverknad/sidevirkning, sideeffekt
spoiler alert plottblottar/plottblotter, røpealarm, røpevarsel
spotlight punktlys, punktlampe, spotlys, rampelys
stakeholder interessent
stalker forfølger/forfølgjar, (nyno. òg:) eltar
standby klar, parat, i beredskap (allment); beredskaps-
(-fartøy, -troppar o.a.) (mil.)
standbybillett sjansebillett
standbymodus ventemodus, kvilemodus/hvilemodus (tekn., IKT)
stand-in reserve
stand-up-komikar/stand-up-komiker spontankomikar/spontankomiker, ståoppkomikar/ståoppkomiker
stashe (seg opp) stase (seg opp), pynte (seg)
storyboard dreiebok
stout stautøl
streaming strøyming/strømming (direkteavspeling/direkteavspilling av video og lyd over Internett) (IKT)
street credibility gatetruverd/gatetroverdighet
stretchlaken strekklaken
sub-woofer sub-bass(høgtalar)/sub-bass(høyttaler)
sudden death førstemålsspel/førstemålsspill
sunk cost tapt kostnad, irreversibel kostnad
supply-båt forsyningsbåt
support brukarstøtte/brukerstøtte (IKT); støtte (allment); jf. help desk
supporter tilhengjar/tilhenger, støttemedlem
supporterklubb støtteklubb, tilhengjarklubb/tilhengerklubb, jf. fanklubb
surround sound kringlyd
swimming pool symjebasseng/svømmebasseng
system(s) engineering systemutvikling

T

Til toppen
tab arkfane, fane, flik; etikett, merkelapp; tabb
tablet (PC) nettbrett
take-away-food hentemat, ta-med-mat
talkshow prateprogram
tap screen trykkskjerm
tape (s.) limband/limbånd, lydband/lydbånd, videoband/videobånd, teip
tape (v.) ta opp, teipe
target man oppspelspunkt/oppspillspunkt (idr.)
team (arbeids)lag, (samarbeids)gruppe
teambuilding lagutvikling, lagbygging
teamwork lagarbeid, samarbeid
teaser smakebit
telemarketing telefonsal/telefonsalg, marknadsføring/markedsføring (over telefon)
themes tema, drakt, ham (IKT), jf. skins
think-tank tenkjesmie/tenkesmie, tenkjetank/tenketank
throbber puls-ikon (ikon i nettlesarar som er animert under søk el. nedlasting)
thumbnail miniatyrbilete/miniatyrbilde, knøttbilete/knøttbilde (IKT)
time berekne/beregne, planleggje/planlegge, taime
time manager tidsplanleggjar/tidsplanlegger
time-out
time out
timeout
det å gå i tenkjeboksen / det å gå i tenkeboksen, pause (ped.), tidsavbrot / tidsavbrudd (IKT)
timeshare tidspart, deltids(bruks)rett; parts-/andels-
(t.d. -båt, -hytte)
timesharing tidsdeling, deltidsbruk; deltids(l)eige/deltids(l)eie
toastmaster visevert, kjøkemeister/kjøkemester
to-do-liste gjereliste/gjøreliste, gjeremålsliste/gjøremålsliste
tooltip verktøyhjelp (IKT)
touch screen trykkskjerm
touchpad styreplate, peikeplate/pekeplate (IKT)
trainee opplæringstilsett/opplæringsansatt, opplæringskandidat, aspirant, praktikant
trick or treat knask eller knep, godteri eller fanteri, snask eller snusk, grøss eller godteri
trigge setje i gang / sette i gang, utløyse/utløse
trigger utløysande faktor / utløsende faktor, inspirasjonskjelde/inspirasjonskilde
true crime krim frå røyndomen / krim fra virkeligheten, røyndomskrim/virkelighetskrim, krimdokumentar, dokukrim
turnover gjennomtrekk, utskifting, gjennomstrøyming/gjennomstrømming 
tutorial rettleiing/veiledning
tweet (verb:) tvitre, kvitre
tweet (substantiv:) tvitring, tvitt, twittermelding, kvitter, kvitring
twitter se tweet

U

Til toppen
underscore understrek, understreking
understatement underdriving/underdrivelse
urbanist byplanleggjar/byplanlegger

V

Til toppen
video on demand video på førespurnad / video på forespørsel; videotorg, tingingsvideo/bestillingsvideo
voice actor stemmelegger
voice mail talepost
voice over fortellerstemme, kommentatorstemme
voice response talesvar, innvalssørvis/innvalgssørvis, talerespons
voucher studiebillett, studiesertifikat (utd.); (hotell)kupong

W

Til toppen
walkover autoopprykk; gratissiger/gratisseier
weasel beltebil
web designer vevutformar/vevutformer, nettskreddar/nettskredder, vevarkitekt, nettsidearkitekt
web hotel vevhotell
web pad nettbrett
webinar nettseminar
webmaster nettredaktør, nettadministrator, nettmeister/nettmester
webserver nettenar/nettjener, vevtenar/vevtjener
webside nettside
weekend helg, vekeslutt/ukeslutt
whiplash nakkesleng
whistleblower varslar/varsler
whiteboard tusjtavle
whiteboard-tusj tavletusj
wicked problem gjenstridig problem
widescreen breiskjerm/bredskjerm
windsurfing brettsegling/brettseiling
wizard vegvisar/veiviser, los (i dataprogram)
workflow arbeidsflyt, arbeidsgang
workshop arbeidsseminar, arbeidsmøte, verkstad/verksted (f.eks. idéverkstad/idéverksted)
workspace arbeidsområde, arbeidsflate (IKT)
World Wide Web Verdsveven/Verdensveven
worst case scenario i verste fall, verstefallsscenario, verst tenkjelege utfall / verst tenkelige utfall

Z

 Til toppen
zero waste null avfall, nullavfall, null svinn, nullsvinn

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.08.2012 | Oppdatert:10.04.2024