Datatermar

I denne lista finn du forslag til norske dataord og datatermar.

Termane er sorterte alfabetisk etter bokmålstermen. Du kan òg bruke søkjefunksjonen i nettlesaren til å søkje etter ord og termar.

Forslaga er resultat av drøftingar i Språkrådets datatermgruppe. Datatermgruppa er ikkje lenger aktiv, og lista blir ikkje oppdatert.


A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å

A

bokmål: antivirusprogramvare
kortform: antivirusprogram
nynorsk: antivirusprogramvare
kortform: antivirusprogram

engelsk: antivirus software, antivirus program

Definisjon/forklaring
program på en datamaskin som forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende skadevare


bokmål: app
nynorsk: app

engelsk: app

Definisjon/forklaring
applikasjon som er spesialskrevet for mobile enheter

Kommentar
App bøyes som et vanlig hankjønnsord, altså en app – appen – apper – appene (bokmål) og ein app – appen – appar – appane (nynorsk)


bokmål: applikasjon
nynorsk: applikasjon

engelsk: application

Definisjon/forklaring
programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført

B

[Til toppen]

bokmål: bilderørskjerm
frarådet term: CRT-skjerm
nynorsk: biletrøyrskjerm
frårådd term: CRT-skjerm

engelsk: CRT monitor, CRT display

Definisjon/forklaring
skjerm med katodestrålerøyr

Kommentar
Denne skjermtypen vert nytta i svært liten grad


bokmål: bloggsfære
nynorsk: bloggsfære

engelsk: blogosphere

Definisjon/forklaring
alle blogger på Internett og koblingene mellom disse

Kommentar
Skrivemåten bloggosfære er også i bruk, som en parallell til atmosfære, stratosfære osv. Siden utgangspunktet her er blogg, ikke "bloggo", anbefaler vi skrivemåten bloggsfære


bokmål: brukergrensesnitt
nynorsk: brukargrensesnitt

engelsk: user interface

Definisjon/forklaring
grenseflata eller kommunikasjonen mellom brukar og datamaskin (Kjelde: Norsk dataordbok)


bokmål: bygge inn
nynorsk: byggje inn

engelsk: embed

Definisjon/forklaring:
inkorporere et selvstendig element i et system / en struktur slik at det fremstår som en enhet

Kommentar
På en vebbside er for eksempel et bilde et innebygd element


bokmål: bærbar datamaskin
kortform: bærbar pc, bærbar
nynorsk: berbar datamaskin
kortform: berbar pc, berbar

engelsk: laptop, notebook

Definisjon/forklaring
datamaskin som er konstruert for mobil bruk, er liten og lett nok til å ha på fanget, har integrert skjerm og kan ha integrert fysisk eller virtuelt tastatur og pekeenhet

Kommentar
I en bærbar datamaskin er det vanligste ytre utstyret for en stasjonær datamaskin – dvs. skjerm, tastatur, pekeenhet – samlet i en enkelt enhet som oftest har batteri.
Notebook og laptop brukes om hverandre på engelsk, og det er ikke naturlig å skille mellom disse to termene på norsk.

De tidligste bærbare datamaskinene ble kalt portable computer på engelsk. Dette er en term som er lite i bruk i dag, og portable computers var også noe større enn det vi nå betrakter som bærbare datamaskiner

D

[Til toppen]

bokmål: datadugnad
nynorsk: datadugnad

engelsk: crowd computing

Definisjon/forklaring
verktøy som gjør det mulig å utveksle ideer og ta beslutninger ved hjelp av og via data

Kommentar
Eksempler på slike verktøy kan være delingsprogramvare for informasjon, wikier, blogger, varslingssystemer og sosiale nettverk


bokmål: dataskjerm
kortform: skjerm
nynorsk: dataskjerm
kortform: skjerm

engelsk: computer monitor, computer screen

Definisjon/forklaring
eining som syner den visuelle delen av brukargrensesnittet på ein datamaskin


bokmål: digitalt blekk
nynorsk: digitalt blekk

engelsk: digital ink

Definisjon/forklaring
teknologi som digitalt avbilder håndskrift i dens naturlige form på en LCD-skjerm


bokmål: digitalt papir
nynorsk: digitalt papir

engelsk: digital paper

Definisjon/forklaring
rastra blank side som vert vist på ein skjerm, og som vert nytta saman med ein digital penn til å lage handskrivne, digitale dokument

Kommentar
Ikkje det same som elektronisk papir


bokmål: dra
nynorsk: dra

engelsk: swipe

Definisjon/forklaring
rørsle der ein beveger ein finger raskt over ein trykkskjerm


bokmål: dra fort
synonym: flikke
nynorsk: dra fort
synonym: flikke

engelsk: flick

Definisjon/forklaring
rask rørsle med éin finger for å bla på ein trykkskjerm

Kommentar
Flikke er henta frå fotballterminologien, der ordet nyttast om å sende ballen raskt vidare med minimal kontakt

E

[Til toppen]

bokmål: e-bok
nynorsk: e-bok

engelsk: e-book

Definisjon/forklaring
digital tekst som skal tilsvare en tradisjonell, trykt boktekst


bokmål: ekstranett
nynorsk: ekstranett

engelsk: extranet

Definisjon/forklaring
deler av et intranett som er delvis tilgjengelige for utenforstående med begrenset tilgang


bokmål: elektronisk papir
kortform: e-papir
nynorsk: elektronisk papir
kortform: e-papir

engelsk: electronic paper, e-paper

Definisjon/forklaring
skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir


Bokmål: emneknagg
Nynorsk: emneknagg

Engelsk: hashtag

Definisjon/forklaring
teiknet # etterfølgt av eitt eller fleire ord

Kommentar
Blir gjerne brukt i sosiale medium for å utheve tema eller gjere det lettare å søkje


bokmål: enkelttrykksskjerm
nynorsk: enkelttrykksskjerm

engelsk: single-touch screen

Definisjon/forklaring
trykkskjerm der ein kan nytte berre ein peikereiskap om gongen

F

[Til toppen]

bokmål: fastvare
nynorsk: fastvare

engelsk: firmware

Definisjon/forklaring
programvare som er innebygd i ein datamaskin, og som styrer elektriske einingar internt

Kommentar
Internprogram er òg i bruk, særleg i samband med kameraterminologi. Også innebygd programvare blir brukt


bokmål: flertrykksskjerm
nynorsk: fleirtrykksskjerm

engelsk: multi-touch screen

Definisjon/forklaring
trykkskjerm der ein kan nytte fleire fingrar eller peikereiskapar på skjermen samtidig


bokmål: folkefinansiering
nynorsk: folkefinansiering

engelsk: crowdfunding

Definisjon/forklaring
den samlede innsatsen til enkeltpersoner som danner et nettverk og bidrar med penger, vanligvis via Internett, for å støtte tiltak som er startet av andre personer eller organisasjoner

G

[Til toppen]

bokmål: gjøkeprogram
synonym: svellevare
nynorsk: gaukeprogram
synonym: svellevare

engelsk: bloatware

Definisjon/forklaring
program som tek mykje minne på eininga det er installert på


bokmål: gratisprogramvare
kortform: gratisprogram
synonym: frivare
nynorsk: gratisprogramvare
kortform: gratisprogram
synonym: frivare

engelsk: freeware

Definisjon/forklaring
programvare som kan benyttes uten vederlag, men der utvikleren beholder opphavsretten til programkoden, som ikke kan endres eller brukes i andre sammenhenger

H

[Til toppen]

bokmål: hjemmeside
synonym: hovedside
nynorsk: heimeside
synonym: hovudside

engelsk: home page

Definisjon/forklaring
nettside som fungerer som forside for et nettsted


bokmål: håndholdt datamaskin
kortform: hånd-pc
nynorsk: handhalden datamaskin
kortform: hand-pc

engelsk: PDA (Personal Digital Assistent), hand-held computer, palm

Definisjon/forklaring
datamaskin som er liten nok til å holdes i hånden

I

[Til toppen]

bokmål: Internett
kortform: nett(et)
nynorsk: Internett
kortform: nett(et)

engelsk: Internet

Definisjon/forklaring
verdensomspennende nettverk av elektroniske kommunikasjonsnett som er knyttet sammen av et felles sett av grunnleggende kommunikasjonsprotokoller (TCP, UDP, IP mfl.)


bokmål: intranett
nynorsk: intranett

engelsk: intranet

Definisjon/forklaring
et internt datanettverk som bruker IP-teknologi til å dele informasjon, operasjonelle systemer eller datatjenester innenfor en organisasjon og til å hindre tilgang for eksterne

K

[Til toppen]

bokmål: klient
nynorsk: klient

engelsk: client

Definisjon/forklaring
maskinvare eller programvare som bruker ei teneste på ein tenar

Kommentar
Tenaren er ofte, men ikkje alltid, på ein annen datamaskin, og ein har då tilgang over eit nettverk


bokmål: klientdel
nynorsk: klientdel

engelsk: front end

Definisjon/forklaring
delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på klienten


bokmål: knekking
nynorsk: knekking

engelsk: jailbreaking

Definisjon/forklaring
prosedyre for mobiltelefoner o.l. som gir full tilgang til alle egenskaper ved operativsystemet, og som dermed fjerner begrensninger satt av produsenten


bokmål: knipe
nynorsk: knipe

engelsk: pinch

Definisjon/forklaring
rørsle der ein plasserer to fingrar på ein trykkskjerm og drar dei mot kvarandre

L

[Til toppen]

bokmål: LCD-skjerm
nynorsk: LCD-skjerm

engelsk: Liquid crystal display

Definisjon/forklaring
tynn skjerm som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysrøyr


bokmål: LED-skjerm
nynorsk: LED-skjerm

engelsk: LED display

Definisjon/forklaring
tynn skjerm som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysdiodar


bokmål: lenkede data
nynorsk: lenkja data

engelsk: linked data

Definisjon/forklaring
metode for å offentliggjøre, dele og knytte sammen data på vebben ved hjelp av unike URI-er


bokmål: lesebrett
nynorsk: lesebrett

engelsk: e-book reader, e-book device, e-reader

Definisjon/forklaring
elektronisk eining som er utvikla primært for lesing av digitale tekster, inntil no helst bøker og tidsskrift

Kommentar
Har ofte elektronisk papir som skjermteknologi, men det finst òg lesebrett med andre typar skjermar.

M

[Til toppen]

bokmål: maskinvare
nynorsk: maskinvare

engelsk: hardware

Definisjon/forklaring
dei fysiske delane ein datamaskin eller anna teknologisk innretning består av


bokmål: massedata
nynorsk: massedata

engelsk: big data

Definisjon/forklaring
data i så store mengder at tradisjonelle database- og behandlingsteknikker ikke makter å analysere dem på en formålstjenlig måte


bokmål: minibærbar datamaskin
kortform: minibærbar, mini-pc
nynorsk: miniberbar datamaskin
kortform: miniberbar, mini-pc

engelsk: netbook

Definisjon/forklaring
liten berbar datamaskin som er utforma for trådlaus kommunikasjon og tilgang til Internett, og som nyttar mindre straum og har mindre prosesseringskraft enn ein vanleg berbar datamaskin

Kommentar
Denne typen berbar datamaskin har sjeldan CD-/DVD-spelar og har svært liten eller ingen lagringskapasitet. Han har vanlegvis eit forenkla operativsystem, eit lite tastatur og ein liten skjerm.


bokmål: miniprogram
nynorsk: miniprogram

engelsk: widget, gadget, plugin

Definisjon/forklaring
flyttbar kode som kan installeres og kjøres på en eller flere programvareplattformer

Kommentar
Eksempler på miniprogrammer er kalkulator, huskelapper, programoversikt for tv o.l.

N

[Til toppen]

bokmål: nettdugnad
nynorsk: nettdugnad

engelsk: crowdsourcing

Definisjon/forklaring
prosess der man får nødvendige tjenester, ideer eller innhold ved å hente inn bidrag fra en stor gruppe mennesker, særlig fra nettsamfunn


bokmål: nettfletting
nynorsk: nettfletting

engelsk: mashup

Definisjon/forklaring
vebbapplikasjon som sammenstiller data fra flere forskjellige kilder og presenterer disse på en felles side

Kommentar
Mashup er opprinnelig et musikkuttrykk for å mikse lydklipp fra forskjellige kilder og er nå også overført til dataverdenen


bokmål: nettprat
nynorsk: nettprat

engelsk: chat

Definisjon/forklaring
en synkron utveksling av kommentarer via et datanettverk


bokmål: nettprate
nynorsk: nettprate

engelsk: chat

Definisjon/forklaring
å delta i en synkron utveksling av kommentarer med en eller flere personer via et datanettverk


bokmål: nettside
synonym: vebbside, webside
nynorsk: nettside
synonym: vebbside, webside

engelsk: web page

Definisjon/forklaring
en enkelt ressurs som kan inneholde tekst, lyd, bilde, animasjon, film og annet, som har en unik adresse (URL), og som er tilgjengelig gjennom en nettleser


bokmål: nettsky
nynorsk: nettsky

engelsk: cloud computing

Definisjon/forklaring
samlebetegnelse på datatjenester som ytes over Internett og som er satt opp for å kunne samvirke med andre datatjenester

Kommentar
Det er ikke i bruk noe verbalsubstantiv som svarer til det engelske "computing", men nettsky kombineres med ulike verb, for eksempel "lagre i nettskyen", "legge på nettskyen", "arbeide i nettskyen" o.l. Etterleddet "sky" i det sammensatte ordet sikter til hvordan Internett blir tegnet som en sky i diagrammer og illustrasjoner.

Tjenesten omfatter fjernlagring av data og fjernbruk av dataprogrammer. Nettskyen kjennetegnes ved at den er skalerbar etter behov. Brukeren betaler for bruken, og tjenesten administreres fullt ut av tjenesteyteren. Rent fysisk består nettskyen av datatjenere hos ulike tjenesteytere som brukere kan leie lagringsplass av. Nettskyen vil kunne erstatte lokal lagring av programmer og data, i stedet får man tilgang til alt over Internett.


bokmål: nettsted
synonym: vebbområde, webområde
nynorsk: nettstad
synonym: vebbområde, webområde

engelsk: web site

Definisjon/forklaring
samling av relaterte nettsider, bilder, videoer eller andre digitale ressurser som oppfattes som en naturlig enhet


bokmål: nyhetsvarsling
nynorsk: nyheitsvarsling

engelsk: RSS feed, news feed

Definisjon/forklaring
automatisk nettjeneste som overvåker forvalgte nettsider og registrerer nytt stoff som blir publisert der, og som varsler om det nye stoffet i en kortform som inneholder noen tekstrader og en tilhørende klikkbar lenke til fullversjonen av det aktuelle stoffet

Kommentar
RSS er et format for nyhetsvarsling.

Nyhetsmating er også i bruk.

O

[Til toppen]

bokmål: OLED-skjerm
nynorsk: OLED-skjerm

engelsk: OLED display

Definisjon/forklaring
tynn skjerm som bruker organiske lysdiodar som teknologi


bokmål: organisk lysdiode
forkortelse: oled
nynorsk: organisk lysdiode
forkorting: oled

engelsk: organic light emitting diode (oled)

Definisjon/forklaring
lysdiode der lyskjelda er eit organisk materiale som under påverknad av elektrisk straum sender ut farga lys

P

[Til toppen]

bokmål: panorere
nynorsk: panorere

engelsk: pan

Definisjon/forklaring
rørsle der ein drar éin finger frå side til side på ein trykkskjerm


bokmål: plasmaskjerm
nynorsk: plasmaskjerm

engelsk: plasma display, plasma screen

Definisjon/forklaring
tynn skjerm der biletelementa er samansette av gassfylte celler belagde med raudt, grønt eller blått


bokmål: plattformavhengig app
nynorsk: plattformavhengig app

engelsk: native app

Definisjon/forklaring
applikasjon som bare kan kjøres på den teknologiske plattformen den ble laget for


bokmål: poddkast, podkast
nynorsk: poddkast, podkast

engelsk: podcast

Definisjon/forklaring
ei multimediefil som blir distribuert over Internett for avspeling på mobile einingar og datamaskiner

Kommentar
Norsk term kan skrivast med enkel eller dobbel d, og ordet er hankjønn.

Podkast er nemninga på sjølve fila som blir lasta ned, mens podkasting gjeld sjølve distribusjonen av slike filer.


bokmål: poddkasting, podkasting
nynorsk: poddkasting, podkasting

engelsk: podcasting

Definisjon/forklaring
distribusjon av podkaster


portable computer se bærbar datamaskin


bokmål: programvare
nynorsk: programvare

engelsk: software

Definisjon/forklaring
dei binære filene med instruksjonar som gjer det mogleg å bruke ein datamaskin eller annan elektronikk


bokmål: programvare som tjeneste
nynorsk: programvare som teneste

engelsk: software-as-a-service

Definisjon/forklaring
programvare som er tilgjengeleg som ei nettbasert teneste


bokmål: pullteknologi
nynorsk: pullteknologi

engelsk: pull technology

Definisjon/forklaring
teknologi for distribusjon av data og program der brukaren sjølv må ta initiativ til levering til eige datautstyr

Kommentar
Eit alternativ kan vere drateknologi


bokmål: pushteknologi
nynorsk: pushteknologi

engelsk: push technology

Definisjon/forklaring
teknologi for distribusjon av data og program der dei blir leverte automatisk til datautstyret til brukaren i sanntid eller med gitte tidsintervall

Kommentar
Eit alternativ kan vere skyveteknologi

R

[Til toppen]

bokmål: reklameprogramvare
kortform: reklameprogram, reklamevare
nynorsk: reklameprogramvare
kortform: reklameprogram, reklamevare

engelsk: adware

Definisjon/forklaring
programvare med innebygd reklame som gis til brukere

Kommentar
Reklameprogram ses som et alternativ som tilbys brukere som ikke vil betale for programvare.

Reklameprogram brukes også om spionprogrammer som samler inn informasjon om brukeren som brukes til å vise reklame i nettleseren


bokmål: rulle
nynorsk: rulle

engelsk: scroll

Definisjon/forklaring
rørsle der ein beveger biletet på ein skjerm i ønskt retning med fingrar eller mus

S

[Til toppen]

bokmål: skadevare
synonym: skadelig programvare
nynorsk: skadevare
synonym: skadeleg programvare

engelsk: malware

Definisjon/forklaring
fellesbetegnelse på programvare som er laget for å ødelegge eller avbryte datasystemer, hente ut informasjon uten brukers samtykke eller få tilgang til private datasystemer

Kommentar
Skadevare kan forekomme i form av kode, skript, aktivt innhold og annen programvare. Eksempler på skadevare er datavirus, ormer, trojanere, spionprogrammer og reklameprogrammer.


bokmål: smartklær
nynorsk: smartklede

engelsk: wearable technology, computer wearables, wearable computing

Definisjon/forklaring
datautstyr i form av klesplagg som en bruker kan ha på seg

Kommentar
Se også smarttilbehør.

Kroppsnær teknologi er også i bruk


bokmål: smarttavle
synonym: interaktiv tavle
nynorsk: smarttavle
synonym: interaktiv tavle

engelsk: interactive whiteboard

Definisjon/forklaring
tavle som kan koplast til ein datamaskin, og som fungerer som ein stor trykkskjerm

Kommentar
Smartboard er eit varemerke frå éin produsent av slike tavler.


bokmål: smarttilbehør
nynorsk: smarttilbehøyr

engelsk: wearable technology, computer wearables, wearable computing

Definisjon/forklaring
datautstyr som en bruker kan ha på seg, i form av tilbehør som for eksempel klokker, briller og armbånd

Kommentar
Se også smartklær.

Kroppsnær teknologi er også i bruk.


bokmål: sosialt medium
nynorsk: sosialt medium

engelsk: social medium

Definisjon/forklaring
system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer

Kommentar
Forekommer oftest som fellesbetegnelse i flertall: sosiale medier (nynorsk: sosiale medium, engelsk: social media).

Noen systemer er åpne i den forstand at ethvert medlem kan ta initiativet til en diskusjon om et tema (diskusjonslister med e-post). I andre systemer bestemmes tema av en eier, mens andre deltakere kan kommentere (blogger). Enkelte systemer karakteriseres som nettsamfunn og er som regel åpne for alle (for eksempel Facebook, Twitter, LinkedIn). Innenfor nettsamfunnene kan medlemmene danne venne- og interessegrupper. Sosiale medier er en videreføring eller presisering av web 2.0, som er en populærbetegnelse på ulike typer ny funksjonalitet i vebben med deltakerdrevne interaktive tjenester


bokmål: spionprogramvare
kortform: spionprogram, spionvare
nynorsk: spionprogramvare
kortform: spionprogram, spionvare

engelsk: spyware

Definisjon/forklaring
skadevare som installeres (ofte skjult) på en datamaskin for å overvåke brukerens anvendelse av datamaskinen, uten at det foreligger informert samtykke til dette fra brukerens side


bokmål: spre
nynorsk: spreie

engelsk: spread

Definisjon/forklaring
rørsle der ein plasserer to fingrar på ein trykkskjerm og drar dei frå kvarandre

Kommentar
Knipe ut er òg i bruk.


bokmål: SSD-disk
nynorsk: SSD-disk

engelsk: solid state drive (SSD)

Definisjon/forklaring
datalagringsenhet som bruker integrerte kretskort som minne til varig lagring av data

Kommentar
Halvlederstasjon er også i bruk.


bokmål: startside
nynorsk: startside

engelsk: start page

Definisjon/forklaring
nettsiden som vises straks en nettleser åpnes

Kommentar
Startsiden kan angis av brukeren i de fleste nettlesere.


bokmål: strømming
nynorsk: strøyming

engelsk: streaming

Definisjon/forklaring
overføring av lyd eller video over Internett hvor avspillingen foregår samtidig med nedlastingen uten at mottakeren trenger å vente til hele datamengden er overført

Kommentar
Verb: å strømme / å strøyme

Direkteavspilling er også i bruk.


bokmål: styrt utskrift
nynorsk: styrt utskrift

engelsk: pullprint

Definisjon/forklaring
skrivarfunksjon der utskriftsjobben til ein brukar blir værande på skrivaren til brukaren frigir den med kode, kort e.l.

T

[Til toppen]

bokmål: tappe
nynorsk: tappe

engelsk: tap

Definisjon/forklaring
rørsle der éin finger blir pressa lett mot ein trykkskjerm og så blir sloppe raskt opp


bokmål: tavle-pc
nynorsk: tavle-pc

engelsk: tablet-PC

Definisjon/forklaring
bærbar datamaskin som betjenes med trykkskjerm eller stylus

Kommentar
Kan også ha fysisk tastatur og er ofte utstyrt med skjerm som kan snus og legges oppå tastaturet.
iPad og HP Slate er eksempler på varianter av tavle-pc, men kalles i dagligtalen ofte for nettbrett


bokmål: tjener
synonym: server, sørver
nynorsk: tenar
synonym: server, sørvar

engelsk: server

Definisjon/forklaring
funksjonsenhet som sørger for tjenester til arbeidsstasjoner i et datanett


bokmål: tjenerdel
synonym: serverdel, sørverdel
nynorsk: tenardel
synonym: serverdel, sørvardel

engelsk: back end

Definisjon/forklaring
delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på tenaren


bokmål: trykkskjerm
nynorsk: trykkskjerm

engelsk: touch screen

Definisjon/forklaring
skjerm som reagerer på berøring, og som fungerer som både styreeining og visningseining

Kommentar
Det er to hovudtypar trykkskjermar: resistive og kapasitive.

Resistive trykkskjermar inneheld to lag straumførande materiale med eit ørlite mellomrom. Når ein finger trykkjer på eit punkt på skjermen, møtest dei to laga og dannar ein krets akkurat ved det punktet. Informasjonen frå denne kretsen går så til prosessoren.

Kapasitive trykkskjermar er som regel samansette av eit lag glas belagt med ein gjennomsiktig elektrisk leiar. Menneskekroppen leier også elektrisitet, slik at når ein finger kjem i kontakt med belegget på glaset skjer det ei forstyrring i det elektrostatiske feltet på skjermen. Prosessoren registrerer nøyaktig kor på skjermen denne forstyrringa skjer.

Berøringsskjerm er også i bruk


bokmål: tvitre
nynorsk: tvitre

engelsk: tweet (verb)

Definisjon/forklaring
sende ei twittermelding

Kommentar
Kvitre er også i bruk


bokmål: twittermelding
nynorsk: twittermelding

engelsk: tweet (substantiv)

Definisjon/forklaring
melding skriven på nettenesta Twitter

Kommentar
Ei tvitring og ei kvitring er også i bruk

U

[Til toppen]

bokmål: ultrabærbar datamaskin
kortform: ultrabærbar pc, ultrabærbar
nynorsk: ultraberbar datamaskin
kortform: ultraberbar pc, ultraberbar

engelsk: subnotebook

Definisjon/forklaring
svært liten bærbar datamaskin med få porter eller avtakbar diskstasjon

Kommentar
Mindre enn en bærbar datamaskin, større enn en håndholdt datamaskin

V

[Til toppen]

bokmål: vert
nynorsk: vert

engelsk: host (substantiv)

Definisjon/forklaring
datamaskin som er koblet til et nettverk, og som gir et tilgangspunkt til nettverket

Kommentar
Datamaskinen kan være klient, server eller klient og server samtidig.

Det engelske verbet to host kan oversettes med drifte i tillegg til fraser som «være vert for» eller «levere vertstjenester til»


bokmål: viral
nynorsk: viral

engelsk: viral

Definisjon/forklaring
som er veldig populær og som spreier seg raskt, særleg på Internett

W

[Til toppen]

bokmål: weben, vebben
synonym: verdensveven
nynorsk: weben, vebben
synonym: verdsveven

engelsk: World Wide Web

Definisjon/forklaring
verdensomspennende informasjonsnett bygget på Internett som består av nettsider som bruker versjoner av html for å uttrykke og lenke sammen informasjon


bokmål: webhotell, vebbhotell
nynorsk: webhotell, vebbhotell

engelsk: web host

Definisjon/forklaring
tjeneste hvor tjenestetilbyderen lagrer data (og ev. programvare) på kundens vegne og gjør dette tilgjengelig på Internett

Å

[Til toppen]

bokmål: åpen tilgang
nynorsk: open tilgang

engelsk: open access

Definisjon/forklaring
ubegrenset nettilgang til artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter

Viss du har kommentarar til termane i lista, kan du sende ein e-post til dataterm@sprakradet.no.

Sist oppdatert: 17. desember 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.02.2015 | Oppdatert:05.01.2017