Språkrådet i Bergen

(1.6.10) Denne uken har Språkrådet for første gang styremøte i Bergen. I sammenheng med dette skal styret og ledelsen i Språkrådet møte viktige språkmiljøer i byen og regionen.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Styret i Språkrådet legger hvert år et av møtene sine utenfor Oslo. Formålet er å møte miljøer og aktører som er viktige for norsk språkbruk. I år har styret lagt møtet til Bergen.

Terminologi og fagspråk
Onsdag 2.6. skal Språkrådet møte fagspråk- og terminologimiljøet ved Norges handelshøgskole og Universitetet i Bergen. Språkrådet opprettet nylig en egen terminologitjeneste og har et eget fagråd for terminologi og fagspråk. Stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» oppsummerte situasjonen på feltet slik i 2008: ”Samla sett er det i dag ein kritisk situasjon for norsk fagterminologi. Omsetjing av internasjonale standardar ligg sterkt på etterskot, og det organiserte terminologiarbeidet ligg nede. Den aktiviteten som går føre seg, er spreidd og ukoordinert, og den terminologiske produksjonen blir i liten grad gjord tilgjengeleg eksternt.”

Språkrådet har fått et overordnet, nasjonalt ansvar for å samordne utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi. Bergen utmerker seg med å ha flere av de viktigste fagmiljøene innenfor terminologi og fagspråk i Norge.

Onsdag er det også styremøte i Språkrådet.

Nynorsk i det offentlige
Torsdag 3.6. skal Språkrådet ha kontaktmøte med offentlige institusjoner om bruken av nynorsk. Møtet har to temaer: Hvordan fungerer nynorsk som bruksspråk i forvaltning og skole? Hva må til for å få en jevnere fordeling av bokmål og nynorsk i det offentlige?

Bakgrunnen for kontaktmøtet er blant annet at rettskrivningen i nynorsk nå skal revideres, for at det skal bli enklere å lære og bruke nynorsk. Offentlig ansatte er viktige brukere av rettskrivningen, og Språkrådet ønsker å høre hvilke erfaringer ulike etater har med nynorskrettskrivningen. Hva bør det legges vekt på i arbeidet med en ny rettskrivningsnorm, slik språkbrukere i det offentlige ser det?

At mange statlige organer ikke oppfyller det loven sier om fordelingen av nynorsk og bokmål i statlige tekster, er også en viktig bakgrunn for torsdagens kontaktmøte. Språkrådet ønsker å høre hvilke rutiner og arbeidsmåter etatene selv mener vil øke bruken av nynorsk. Språkrådet ønsker også å høre hvordan etatene mener Språkrådet best kan fylle rollen som rådgiver for offentlige virksomheter.

Pressekontakt: Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.06.2010 | Oppdatert:19.11.2021