– Ein liten flaggdag for viljen til å bli samde

(22.9.11) – 2012-normalen er den største rettskrivingsreforma for nynorsk på femti år. Inga tidlegare rettskriving for nynorsk har vore så grundig diskutert av så mange og fått så brei tilslutning. Eg sender ein stor takk til alle dei som strekte seg langt for å skape ei rettskriving for nynorsk som femner heile landet og svært ulike grupper av språkbrukarar, seier styreleiar Ottar Grepstad i Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

– Vi i Språkrådet meiner vi gav statsråden eit godt råd, og vi er svært glade for avgjerda. Dette er ein liten flaggdag for viljen til å bli samde, seier Grepstad.

Statsråd Anniken Huitfeldt godkjende torsdag ei ny rettskriving for nynorsk som skal gjelde frå 1. august 2012. – Med 2012-normalen kan dei fleste skrive nynorsk som før og framleis skrive rett. Den nye rettskrivinga er lettare å lære og å lære bort, seier Grepstad.

Omfattande tiltakspakke i 2012
– Saman med dei fremste fagmiljøa av språkfolk både i og utanfor Språkrådet går vi no i gang med å førebu innføringa av den nye rettskrivinga. Ambisjonsnivået er høgt og tida kort, seier Grepstad.

Styret fastsette i sommar ein handlingsplan for ny utgåve av Nynorskordboka, nye nettkurs i nynorsk, kurs og informasjonspakkar, og brosjyrar til heile skuleverket. Det arbeidet blir sett i gang straks.

– Mange instansar må lyfte i flokk for at 2012-normalen skal bli ein suksess og gjerast til noko meir enn ei vanleg rettskrivingsreform, seier Ottar Grepstad. Han meiner tida er inne for eit språkleg-pedagogisk kompetanselyft i nynorsk. – Innføringa av 2012-normalen bør brukast til å skape positiv merksemd rundt rettskriving og nynorsk. Altfor mange nynorskbrukarar er språkleg usikre. Det er viktig at ulike grupper lett kan ta i bruk den nye rettskrivinga, og særleg at lærarar og skular er trygge på korleis dette best kan gjerast.

Oppmodar fleire til å støtte 2012-normalen
– Mange eig i språket nynorsk, og meiningane om nynorsk rettskriving har vore både delte og sterke, seier styreleiaren i Språkrådet. – Undervegs i arbeidet med den nye rettskrivinga ønskte jamt fleire å bli samde. Riise-nemnda la fram ei samrøystes innstilling, Språkrådets fagråd for normering slutta seg til, og alle dei sentrale nynorskinstitusjonane som uttalte seg, støtta den nye rettskrivinga. På dette solide grunnlaget gjorde styret i Språkrådet eit samrøystes vedtak, seier Grepstad.

– No vonar eg at dei som har vore mot framlegget til ny rettskriving, grip sjansen til å bli med på det styrkelyftet dette er for ein moderne nynorsk der alle talemålsområda i landet endeleg er likeverdige. 2012-normalen er laga for å vare svært lenge, seier styreleiar Ottar Grepstad i Språkrådet.

Les meir om innhaldet i den nye rettskrivinga:
Ferdig framlegg til ny nynorskrettskriving

Språkrådet støttar ny nynorskrettskriving 

Godkjenningsbrev frå Kulturdepartementet til Språkrådet 20.9. [pdf]
Pressemelding frå Kulturdepartementet 22.9.Kontakt:
Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, tlf. 906 16 727
Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2011 | Oppdatert:19.11.2021