Ledig vikariat som seniorrådgivar – nynorskbruk i forvaltninga og språk i opplæringa (søknadsfristen er ute)

No image

(10.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år. Vi ser etter deg som ønskjer å arbeida for å nå dei språkpolitiske måla for nynorskbruken i statsforvaltninga og for opplæringa i skolen.

Stillinga er plassert i seksjonen for skole og offentleg forvaltning. Seksjonen har eit særleg ansvar for bokmål og nynorsk i forvaltninga, opplæringsfeltet, klarspråk, lovspråk, nasjonale minoritetsspråk og  nordisk samarbeid.

Søknadsfrist: 1. mars 2022

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåvene i stillinga er å

 • handsama saker etter lov om språk (språklova)
 • rettleia kommunar, fylkeskommunar og statsorgan
 • føra tilsyn med målbruken i statsorgana
 • følgja opp klagesaker
 • svara på spørsmål om språklege rettar i skolen, gjera utgreiingsarbeid og skriva høyringssvar (særleg når det gjeld rettar som er knytte til norsk, teiknspråk og minoritetsspråk)
 • vidareutvikla dei digitale tilsynsrutinane til Språkrådet i samarbeid med andre i seksjonen

Når Språkrådet treng det, vil rådgivaren bli beden om å utføra andre arbeidsoppgåver. 

Kvalifikasjonar

Du må ha

 • utdanning minst på mastergradsnivå eller tilsvarande, gjerne i samfunnsfag, pedagogikk eller juss
 • minst eitt språkfag i fagkrinsen
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • god evne til å arbeida sjølvstendig, strukturert og målretta
 • særs god kompetanse i bokmål og nynorsk

Vi legg vekt på

 • god samfunns- og rolleforståing
 • kjennskap til språkpolitikken og lov om språk (språklova)
 • kjennskap til kunnskapssektoren
 • erfaring med offentleg forvaltning
 • erfaring frå digitaliseringsprosessar

I særlege tilfelle kan realkompetanse vega opp for manglande formalkompetanse.

Personlege eigenskapar

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • interessante faglege utfordringar i ein organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • eit sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • trivelege kontorlokale sentralt i Oslo
 • subsidiert kantine
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillinga blir lønt som seniorrådgivar i stillingskode 1364, 563 900–637 900 kroner i året (lønssteg 62–69), alt etter kvalifikasjonar og erfaring. For særs kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

Språkrådet meiner at inkludering og mangfald i arbeidslivet gjer at vi på ein endå betre måte kan løysa samfunnsoppdraget vårt. Derfor ønskjer vi medarbeidarar med variert kompetanse og livserfaring og ulike fagkombinasjonar og perspektiv. Vi oppmodar deg til å kryssa av i søkjeportalen om du har nedsett funksjonsevne, hòl i CV-en eller minoritetsbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkjarar i desse gruppene, vil vi kalla inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. Om du har kryssa av og får jobben, vil vi leggja til rette for deg om du treng det. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seia å bli positivt særbehandla, må søkjaren oppfylla nokre krav.

Avkryssingane i søkjeportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som byggjer på rapportering frå alle statlege verksemder.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført på søkjarlista, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

 

Kontakt:

Margrethe Kvarenes
seksjonssjef
94 89 47 89

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.02.2022 | Oppdatert:22.03.2022