Stortingsmelding om ny språkpolitikk

(27.6.08) Etablering av en norsk språkbank og utarbeiding av en overordnet språklov er noen av forslagene i stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» som Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Forside Stortingsmelding 35I meldingen går regjeringen inn for å utvide språkpolitikken til å gjelde flere sektorer enn kultur- og utdanningssektoren. Regjeringen kaller dette sektorovergripende språkpolitikk. Dette er i tråd med det Språkrådet etterlyste i utredningen «Norsk i hundre!» i 2005, der det ble tatt til orde for en samlet, strategisk språkpolitikk for Norge.

Det overordnede målet for en ny språkpolitikk defineres i meldingen som å sikre norsk som et fullverdig, samfunnsbærende språk i Norge.

– Språkmeldingen er det viktigste språkpolitiske dokumentet som er lagt fram i landet på flere tiår, sier Språkrådets direktør Sylfest Lomheim.

En norsk språkbank

Blant tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen, er å etablere en språkbank med norsk digitalisert tale, tekst og andre språkteknologiske ressurser. Språkbanken skal sikre at norsk språk kan brukes i produktutvikling og forskning innenfor IKT.

Språkrådet har i flere år arbeidet for å få etablert en norsk språkbank.

Regjeringen foreslår ulike tiltak for å styrke nynorskens stilling. Departementet venter at de riksdekkende avisene i større grad gir rom for nynorsk på redaksjonell plass, og vil opprette Vinjefondet for å styrke journalistikk og publisering på nynorsk.

Norsk i alle masteroppgaver

Meldingen tar videre opp bruken av norsk i forskning og høyere utdanning. Det blir foreslått at master- og doktorgradsavhandlinger som skrives ved norske utdanningsinstitusjoner, minst må ha et sammendrag på norsk for å bli godkjent.

Stortingsmeldingen inneholder også flere forslag om å endre Språkrådets mandat og arbeidsoppgaver, dette blir nærmere omtalt her.

Du kan laste ned stortingsmeldingen og lese mer om regjeringens forslag på Kultur- og kirkedepartementets nettsider.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.06.2008 | Oppdatert:19.11.2021