Mål og meining – ny språkpolitikk

Stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk fra 2008 gav landet en språkpolitikk for alle samfunnssektorer. Hovedmålet i språkmeldingen er å sikre norsk som et fullverdig, samfunnsbærende språk. Det skal legges til rette for likestilling mellom bokmål og nynorsk og tas hensyn til det flerspråklige mangfoldet, behovet for fremmedspråkkompetanse og det nordiske språkfellesskapet.

Mål og meining var et viktig dokument for Språkrådet. Den beskriver den nye språkpolitikken og peker på at Språkrådet som statens fagorgan i språkspørsmål har et særskilt ansvar for å sørge for at språkpolitikken blir virkeliggjort. Språkmeldingen staker slik ut kursen for Språkrådets arbeid. Den nevner dessuten flere prioriterte tiltak som Språkrådet og andre instanser skal sette i verk for at språkpolitikken skal bli mer enn ord.

Mange av de viktigste oppgavene fra Norsk språkråd ble ført videre av Språkrådet. Det gjelder f.eks. språklig rådgivning, gjennomgang av ordbøker og ordlister, tiltak for å stimulere arbeidet med terminologi og samarbeid i nordiske fora og prosjekter. Noen av de «gamle» arbeidsområdene er blitt styrket, mens andre er nye. Arbeidet i Språkrådet er organisert gjennom fagseksjonene, som får innspill fra fagrådene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021